Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:00:28
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 26 martie 2019

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 martie 2019

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 26 martie 2019

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DAJKA TÜNDE

UDMR

11

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

12

DOBREAN VASILE

PSD

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

INCZE CSONGOR

UDMR

15

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

16

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

17

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

18

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

19

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

20

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

21

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

22

PROCA ION

PNL

23

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

24

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

25

RUGINĂ DAN- CIPRIAN

PSD

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  434 / 2019, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita în Sala de Protocol al Consiliului Județean Harghita.  Anunţă, că sunt pe Ordinea de zi 18 puncte, din care vor fi retrase punctele 13 şi 15. Va fi pus pe ordinea de zi o temă prin care va fi ajutat o persoană fizică. Detaliile vor fi discutate cînd se va ajunge la punctul respectiv.  Va mai fi pus pe Ordinea de zi o temă. Este vorba despre o deplasare a unei delegaţii în regiunea Lori din Armenia. Deci sunt 2 puncte retrase şi 2 puse pe Ordinea de zi. 

 

Domnul Vágássy Alpár, director general adjunct la Direcția generală administrație publică locală salută pe toţi cei prezenţi. Declară că din 31 de consilieri judeţeni lipsesc 9, respectiv Ferencz Salamon Alpár, vicepreşedintele Barti Tihamér, Sándor György, Kolumbán Dávid, Mezei János, Ciobanu Adrian George şi Proca Ion, Kolozsvári Tibor. Declară, că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că la capitolul Diverse se va discuta şi despre cele două drumuri judeţene, care sunt acum sub procedura de achiziţie publică. Este şi o situaţia, în care se doreşte luarea unor măsuri în favoarea primarilor cu privire la majorarea valorii contractelor lucrărilor în baza ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018. Va fi şi o prezentare cu privire la bugetul alocat, unde ce sume s-au primit. În baza acestuia va trebui aprobat după 8 aprilie bugetul consiliului judeţean. Conform legii, mai repede nu se poate. Precum a mai menţionat, se vor scoate punctele 13 şi 15. Sprijinirea persoanei şi delegaţia vor fi puse pe Ordinea de zi.   

 

 

Președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată :

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 februarie 2018

Inițiator : Vágássy Alpár pentru Secretarul județului

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va  fi  încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va  fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judetene ,,Kájoni János", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.307/2009, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 330/2018 cu privire la aprobarea modificării Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 298/2018 referitoare la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe  DJ 153D, sector km 1+000-4+500”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni"

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind declararea din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local al a unor construcții anexe situate în localitatea Băile Homorod și transmiterea acestora din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Căpîlnița 

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348-3+093”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2019-2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.47/2011, privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea instituțiilor subordonate Consiliului Județean Harghita, a instituțiilor finanțate parțial de Consiliul Județean Harghita și a societăților la care Consiliul Județean Harghita deţine participaţie majoritară

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 133/2003 privind aprobarea atribuirii denumirii ”dr. Dénes László" Spitalul Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a Terenului intravilan, cu suprafața totală de 13.120 mp, înscris în nr. CF. 52224 al Municipiului Miercurea Ciuc, situat în str. Miko, nr. 1, Miercurea Ciuc, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra spațiului de 128,04 mp.”Cazare pentru mame necăsătorite” din incinta ”Centrului de Sănătate pentru Copii Sânmartin”, situat în comuna Sânmartin, str. Principală, nr. 361/A, înscris în CF nr. 50196, aflat în folosința gratuită a Fundației Csibész pe baza Contractului de comodat nr. 4140/2005 și darea acestuia în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Dealu din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita  pe anul 2019, pentru refacerea carosabilului drumului comunal DC 34

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 2/2019, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială  în Regiunea Lori, Republica Armenia în cursul lunii aprilie 2019

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 februarie 2018

 

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba aminteşte, că este la zi redactarea proceselor verbale, nu este niciuna nescrisă.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

   

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va  fi  încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

 

Doamna consilier judeţean Sándor Krisztina are o observaţie, deşi poate nu se poate modifica proiectul de hotărâre. Trebuie ştiut, că din acest an aceste sume sunt suportate de către UAT-uri. Ceea ce mai înainte era 10%, acum trebuie să suporte o povară destul de mare, mai ales cele mici, aşa că face o propunere. Ar trebui înaintat o petiţie Ministrului responsabil de către consiliul judeţean, eventual una comună cu alte consilii judeţene prin care să solicite regândirea acestui aspect. În bugetul aprobat nu prea este posibilitate de modificare şi UAT-urile au greutăţi în a suporta aceste cheltuieli. Ar putea înşira şi exemple concrete, dar consideră mai important solicitarea, ca măcar cu ocazia rectificării să fie luat în vedere această solicitare. Este vorba despre sume destul de importante, şi primăriile mai mici nu vor reuşi să rezolve.

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond răspunde, că problema sesizată nu se leagă concret de cele două proiecte de hotărâri, care urmează să fie aprobate, și va da cuvântul domnului director general Elekes Zoltán, să explice despre ce este vorba. Se va aproba un model -  contract. Dar problema adusă în discuţie de către doamna consilier este ştiut de către toţi. În ultimele două zile dânsul a avut întâlniri cu primarii din zona Odorhei. În prezentarea de la sfârșitul şedinţei cu toţii vor vedea cum va arăta bugetul consiliului judeţean. În cazul consiliilor locale, sumele prevăzute pentru finanţarea cheltuielilor sociale nu par să fie de ajuns pentru tot anul. Probabil va apărea aceeaşi pericol, care a existat şi la consiliul judeţean la finanaţarea DGASPC. Acum se va extinde pe întreg judeţ acestă problemă. S-ar putea, că cheltuielile sociale la consilii locale să rămâne fără acoperire pentru o parte din an din motiv de lipsă de finanţare. Dacă la aprobarea bugetului consiliului judeţean se va constata aceeaşi lucru, atunci evident consiliul judeţean va apela la Guvern şi va formula o solicitare. Roagă pe domnul director Elekes, să explice aceste modele-contract de la cele 2 proiecte de hotărâri, care urmează.

 

Domnul director general Elekes Zoltán de la DGASPC  doreşte să clarifice, că  aceste sume de bani nu reprezintă poziţii ale bugetului. În modificarea bugetului se vorbeşte despre salariul personalului angajate la consiliile locale, ca asistent social, din care până acum 90% s-a finanţat de către Guvern din redistribuire de TVA, iar 10% s-a asigurat de consiliile locale. Sumele, despre care se vorbeşte acum se referă la persoanele cu handicap şi la copii, care se află în instituţiile subordonate consiliului judeţean, este vorba despre total altceva, dar este evident, că amândouă reprezintă o povară pentru bugetul consiliilor locale. Şi până acum erau  greutăţi cu salarizarea acestei categorii de persoane, şi aşa, că erau asiguraţi 90%. De aceea există o îngrijorare şi la nivelul DGASPC legat de această problemă. Speră, că bugetul local va putea face faţă la aceste greutăţi. Din partea direcţiei se sprijină orice interpelare, solicitare, lobby, etc. în acest sens, care contribuie la menţinerea situaţiei.              

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va  fi  încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

 

 Rezultatul votului: 24 Da

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va  fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va  fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judetene ,,Kájoni János", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.307/2009, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judetene ,,Kájoni János", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.307/2009, cu modificările și completările ulterioare

 

  Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 330/2018 cu privire la aprobarea modificării Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 330/2018 cu privire la aprobarea modificării Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

  Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 298/2018 referitoare la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe  DJ 153D, sector km 1+000-4+500”

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează colegii, că realizarea acestui drum a fost o responsabilitate asumată faţă de comuna Remetea. Consiliul judeţean a promis că din momentul pornirii Centrului de preluare a deşeurilor, în 10 ani se va realiza şi un drum de centură, dar până atunci se construieşte drumul, care deja a fost început odată de către consiliul judeţean, şi la care s-a pornit cu stângul. S-a aprobat un proiect şi execuţie, care nu putea fi realizat, mai mult s-a suprapus pe situaţia de acolo, şi până la urmă s-a distrus şi ceea ce a fost executat mai înainte. Desigur, nu a fost efectuat nici o plată către executant. Consiliul judeţean nu a ieşit în pagubă pentru că, societatea nu a putut preda lucrarea. Înainte de predare,  s-a lucrat cu utilajele grele construind Centrul de colectare a deşeurilor,  a venit o vreme destul de ploioasă, şi s-a împins totul sub pământ, s-a distrus tot ce s-a făcut până atunci. Astfel numai aceea societate a ieşit în pagubă, care a executat lucrarea la drumul respectiv. După acest caz foarte greu s-a găsit un alt proiectant, dat fiind o lucrare litigioasă. Dar într-un târziu, şi după multe trageri de timp s-a ajuns la momentul, când s-a putut aduce iar în faţa consiliului judeţean proiectul pentru aprobare. Motivele întârzierii erau încercările de a minimaliza cheltuielile la una optimă în sensul că poate nu va trebui betonat toată suprafaţa câmpului. Aşa s-a adus acum în faţa consiliului judeţean pentru aprobare şi crede, că şi cei de la Remetea pot răsufla uşuraţi, pentru că foarte curând se va licita pentru execuţia lucrarii.

 

Domnul Chiorean Adrian, director adjunct la Direcţia generală tehnică prezintă detaliile tehnice ale realizării acestui proiect.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 298/2018 referitoare la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe  DJ 153D, sector km 1+000-4+500”

 

  Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni"

 

Domnul Chiorean Adrian, director adjunct la Direcţia generală tehnică prezintă detaliile tehnice ale lucrării.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba constată, că azi zona Gheorgheni este favorizată, pentru că mai multe proiecte aprobate azi conţin lucrări de investiţii din zona aceea. Are încredere, că se va putea finaliza şi acest proiect. A discutat cu domnul vicepreşedinte despre sensul giratoriu de amplasat la Joseni, problemă,  care sigur se va mai discuta.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni"

 

  Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe Ordinea de zi a  Proiectului de hotărâre privind declararea din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local al a unor construcții anexe situate în localitatea Băile Homorod și transmiterea acestora din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Căpîlnița 

 

  Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348-3+093”

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că pe fondul acestei lucrări iarăşi erau multe neînţelegeri cu proiectantul. Este vorba despre traseul Ciba-Satul Olt. Nu este o porţiune lungă, dar proiectantul a vrut să evite proiectarea refacerii podului de lângă fermă. Discuţiile erau multe, au trecut trei sferturi din an. Aproape, că s-a ajuns la desfacerea contractului. Până la urmă s-a finalizat proiectul. Păcat, că nu este prezent domnul consilier judeţean Szentes Antal, dânsul a muncit foarte mult în favoarea realizării acestui drum, care cu greu, dar s-a realizat. Aşa ştie, că locuitorii din Ciceu acceptă lucrarea şi în condiţiile intensificării ulterioare a circulaţiei. A fost întrebat conducerea comunei, dacă se răzgândesc, pentru că se poate opri lucrarea. Au răspuns, că vor realizarea lucrării.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348-3+093”

 

  Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul director adjunct Chiorean Adrian să explice de ce este atât de scump această lucare.

 

Domnul Chiorean Adrian, director adjunct la Direcţia generală tehnică prezintă detaliile tehnice ale lucrării.  

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2019-2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2019-2020

 

  Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.47/2011, privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.47/2011, privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare

 

  Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea instituțiilor subordonate Consiliului Județean Harghita, a instituțiilor finanțate parțial de Consiliul Județean Harghita și a societăților la care Consiliul Județean Harghita deţine participaţie majoritară

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea instituțiilor subordonate Consiliului Județean Harghita, a instituțiilor finanțate parțial de Consiliul Județean Harghita și a societăților la care Consiliul Județean Harghita deţine participaţie majoritară

  Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a Terenului intravilan, cu suprafața totală de 13.120 mp, înscris în nr. CF. 52224 al Municipiului Miercurea Ciuc, situat în str. Miko, nr. 1, Miercurea Ciuc, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că acest proiect de hotărâre trebuie aprobat cu votul a  2/3 dintre consilierii judeţeni în funcţie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a Terenului intravilan, cu suprafața totală de 13.120 mp, înscris în nr. CF. 52224 al Municipiului Miercurea Ciuc, situat în str. Miko, nr. 1, Miercurea Ciuc, aflat în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

 

  Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

    

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Dealu din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita  pe anul 2019, pentru refacerea carosabilului drumului comunal DC 34

 

Domnul președinte Borboly Csaba aminteşte de prezentarea problemei la drumul judeţean dintre satele Ulcani şi Fâncel de către domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond. Roagă să fie expus fotografia realizată la faţa locului, să vadă cu toţii despre ce este vorba. S-a surpat drumul, care leagă cele două localităţi. Comunică celor, care tot amintesc de problema clasică de la Tibod, că această regiune este tipică. Trebuie trăit cu aceste deficienţe geologice şi rezolvat cât se poate problemele apărute din acest motiv. Dă cuvântul domnului vicepreşedinte.

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond spune, că fără a prezenta complexitatea geologică a solului din zona Odorhei, şi săptămâna trecută s-a discutat modificarea traseului la o cursă din motivul surpării unui drum tot în aceea zonă, şi autobuzul nu mai poate să circule în condiţii de siguranţă pe acel traseu. Totodată s-a discutat şi cu societatea executantă a lucrărilor de reabilitare de pe acel tronson. Trebuie ştiut, că refacerea drumului după estimările efectuate de către primarul comunei ajunge la 600.000 lei. Se va utiliza din fondul de rezervă a consiliului judeţean o sumă de 30.000 lei. Din această sumă se vor realiza studiile de prefezabilitate necesare începerii lucrării. Înştiinţează colegii, că se va reveni la această temă când drumul va fi repus în funcţiune în starea iniţială, practicabilă.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba menţionează, că cunoscând situaţia şi experienţa în avansarea lucrărilor în general, probabil nu va fi o perioadă scurtă până când se va realiza proiectul. Dar când proiectul va fi gata, lucrările se vor demara, se va ocupa imediat de această problemă.

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond spune, că dă nişte exemple pentru a avea bază de comparaţie. La drumul judeţean dintre Feliceni şi Mărtiniş a fost o surpare de 40 m. Lucrările au costat între 800 şi 900 mii lei. Era un drum asfaltat, dar pentru a rezolva, să nu se mai alunece aceea porţiune, era nevoie de amplasarea a 41 bucăţi de stâlpi din beton cu diametru de 60-100 cm la o adâncime de 12 m. Trebuiau construite gabioane, şi probabil la fiecare alunecare de acest gen costurile sunt mult mai mari, decât construirea drumurilor pe teren normal, plat. Şi nu sunt numai 1-2 astfel de locaţii în judeţ. Dacă se circulă pe drumul judeţean DJ131, se poate constata, că începe să arate ca un roller-coaster, şi în viitor trebuie găsite fondurile pentru refacerea întregului drum pentru că este cel mai circulat tronson în zona Odorhei.           

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond asupra Proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Dealu din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita  pe anul 2019, pentru refacerea carosabilului drumului comunal DC 34.

 

  Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Dealu din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita  pe anul 2019, pentru refacerea carosabilului drumului comunal DC 34

 

  Rezultatul votului: 24 Da.

                 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 2/2019, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că trebuie modificat bugetul pentru acest an în funcţie de excedentul anilor precedenţi. Întreabă, dacă aceasta este cazul celor 3.500 lei ? Conform celor spuse de doamna Bíró Emese, director adjunct la Direcţia generală economică, este o factură de achitat în valoare de 3.500 lei, prin care se achiziţionează un dron pentru colegii de la serviciul drumurilor judeţene, pentru a avea o perspectivă mai amplă asupra locaţiilor de lucru.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 2/2019, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2019

 

  Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul  punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de delegați la vizită oficială  în Regiunea Lori, Republica Armenia în cursul lunii aprilie 2019

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că acest proiect de hotărâre nu a fost comunicată, a fost distribuită la începutul şedinţei, pentru că este o urgenţă. Este vorba despre o delegaţie în regiunea Lori din Armenia. Reprezentanţii consiliului judeţean sunt aşteptaţi acolo. S-a pus pe Ordinea de zi, pentru a putea cumpăra în timp util biletele de avion, pentru a putea face aranjamentele necesare, şi pentru a nu fi nevoie de convocarea unei alte şedinţe extraordinare în viitorul apropiat pentru acest motiv. Mulţumeşte colegilor, că au aprobat punerea acestui punct pe Ordinea de zi. Roagă pe domnul vicepreşedinte, ca în calitate de conducătorul delegaţiei să prezinte câteva aspecte legate de aceasta.

 

Domnul vicepreşedinte Barti Tihamér spune, că pentru Municipiul Gheorgheni este foarte important această relaţie de înfrăţire cu regiunea Lori din Armenia. Anul trecut deja trebuia să fie semnată contractul de colaborare, dar acolo a fost o revoluţie, apoi alegerile, şi acum s-au liniştit lucrurile. Este o altă conducere la regiunea Lori, şi din partea comunităţilor armene din Transilvania şi inclusiv din judeţul Harghita ar merge o delegaţie, din care face parte şi dânsul. Din delegaţie ar face parte şi primarul  Municipiului Gheorgheni. Deci ar fi o delegaţie mai complexă. Anul trecut a fost o delegaţie din Armenia aici şi acum ar fi un gest de prietenie o vizită reciprocă. Aici au fost organizate diferite dezbateri ale întreprinzătorilor din zonele Ciuc, Odorhei şi Gheorgheni. S-a solicitat, ca la rândul lor, să organizeze şi ei astfel de dezbateri, pentru a putea cunoaşte posibilităţile şi capacităţile economice a acelei regiuni, totodată evidenţierea relaţiilor economice posibile, care ar putea fi iniţiate între Regiunea Lori şi judeţul Harghita. Hotărârea trebuie aprobată acum, pentru a putea achiziţiona biletele de avion necesare, care costă între 190-200 euro/persoană, deci sunt foarte ieftine acum.

 

Doamna consilier judeţean Sándor Krisztina se bucură nespus, şi sprijină această relaţie de înfrăţire, mai ales, că cel mai implicat va fi Municipiul Gheorgheni, unde sunt rădăcini şi tradiţii istorice armeane. La 28 ianuarie a avut loc o întâlnire cu consulul Armean. Întreabă de ce în ședințele de după vizită nu s-a prezentat un  raport, ca consilierii judeţeni să fie pregătiţi pentru această temă?

 

Domnul vicepreşedinte Barti Tihamér răspunde, că de fapt conducerea Municipiului Gheorgheni s-a întâlnit cu domnul consul. Din partea consiliului judeţean nu a fost de faţă nimeni, numai s-au trimis câteva cadouri tradiţionale domnului consul.  Comunitatea armeană din Municipiul Gheorgheni şi din Transilvania sunt promotorii acestei relaţii. Ei au organizat întâlnirea. Apoi s-au trimis mai multe adrese, care au fost analizate şi prelucrate la Jerevan. S-a așteptat pentru răspuns şi azi au fost comunicate 3 date la care ar putea fi primit delegaţia, cel mai repede în aprilie.  

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială  în Regiunea Lori, Republica Armenia în cursul lunii aprilie 2019

  Rezultatul votului: 22 Da, 2 Abțineri.

 

Se trece la ultimul  punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba aminteşte, că la ultimul punct este tema ajutorului de 5.000 lei pentru o persoană fizică. Se doreşte sprijinirea familiei, fetiţelor rămase orfane după decedarea tatâlui în urma atacului de urs de la Crișeni. Azi înainte de înmormântare a făcut o vizită la familia acestuia, şi a constatat, că cu puţin spirit de empatie şi ar putea fi ajutat familia. Întreprinzătorii, şi binevoitorii din zonă ar putea ajuta cu ceva. Visul celor două fetiţe este să aibă şi baie în casă. Mai sunt câteva nevoi, în care care ar putea fi ajutate. Fetiţele sunt foarte cuminți, învaţă bine la şcoală. Ar fi bine, dacă ar avea o şansă, să trăiască, ca oricare alt copil în zilele noastre. În fondul de rezervă a consiliului judeţean erau 35.000 lei, din care 30.000 au fost date la Dealu, şi cei 5.000 nu se pot da, până nu vine solicitarea de la comuna Atid, împreună cu dovada, că nu are bani la dispoziţie, deci acest proiect de hotărâre se va scoate de pe ordinea de de zi, iar cei 5.000 lei vor fi date orfanelor din Crișeni.

 Consiliul judeţean adună sponsorizările şi anunţă, că din vineri până azi în contul deschis cu acest scop s-au adunat aproape 1.000 de Euro. Are încredere, că visul celor două fetiţe se va împlini.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind scoaterea proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență unei persoane fizice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2019.

 

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Diverse

Hotărâre de principiu a Consiliului Județean Harghita privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, în baza Instrucțiunii nr. 2 din 21 decembrie 2018  emisă de Agenția Națională Pentru Achiziții Publice respectiv OUG 114 din 28 decembrie 2018 privind  instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează consiliul judeţean, că s-au purtat  discuţii cu majoritatea primarilor din judeţ. În judeţul Harghita este o situaţie nefericită din cauza Ordonanţei de urgenţă cu nr.114/2018. Nici o lucrare nu s-a pornit nicăieri, şi se pare, că nici nu se vor apuca soietăţile, pentru că este o divergenţă de aplicare a acestei OUG. S-a decis, că se va face un  front comun cu toate UAT-urile, care au lucrare în execuţie şi să se refere numai la mărirea manoperei, nu şi la indexarea preţului materialelor.

 

Domnul Chiorean Adrian, director adjunct la Direcţia generală tehnică explică, că este vorba despre Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  care a indexat salariul minim în domeniul construcţiilor la suma de 3.000 lei. Anul trecut a apărut şi  Instrucțiunile nr. 2 din 21 decembrie 2018  emisă de Agenția Națională Pentru Achiziții Publice prin care s-a publicat modalitatea de modificarea a contractelor aflate în derulare. În principiu se referă la 2 părţi, la revizuire acolo unde contractele permiteau actualizarea preţurilor, şi un modul de actualizare a preţurilor acolo, unde contractele nu prevedeau. În toate cazurile la contractele făcute de Consiliul Judeţean Harghita preţul era ferm, nu se ajusta şi erau cele, care erau declarate prin propunerile financiare în procedura de achiziţie publică. Odată cu această instrucţiune au devenit posibile, deşi nu până la capăt modalitatea de a se putea

modifica preţurile la manoperă şi preţurile pentru materiale. În urma anlizării toate legislaţiei implicate, s-a observat, că pentru partea de manoperă este o creştere de 57,9%. , la devizul general, ceea ce va mări destul de mult preţul la fiecare lucrare, dat fiind faptul, că manopera este într-un procent destul de mare. La actualizarea preţurilor nu s-au luat în calcul, faptul că contractele  de achiziţie publică se desfăşoară în baza activităţilor stabilite prin coduri CAEN. În cazul consiliului judeţean este numărul 42. Comisia naţională de prognoză spune că acest coeficient, care se indexează anual la solicitarea Patronatelor din segmentul construcţiilor, este aferent în cazul manoperei pentru fiecare, şi pentru acest domeniu 42, unde activitatea în peste 80% din cazuri se desfășoară în segmentul construcțiilor. Pentru materialele de construcții a stabilit pentru agregate și pentru betoane nu este justificată această creștere, iar pentru că factorul de societăți s-a adresat Consiliul Județean Harghita și primăriilor pentru modificarea prețurilor la bitum și la carburanți, Comisia  națională de prognoză a constatat o creștere destul de mare a acestora, dar totodată a precizat în statisticile pe care le-au publicat, faptul că aceste produse, bitumul și combustibilii fac parte din codul CAEN nr. 19, un cod, care nu a fost licitat în contracte. În lipsa unor instrucțiuni mai precise, sau unor precizări, care la trei luni de zile trebuiau să vină din partea Guvernului, se consideră, că în acest moment nu pot fi actualizate prețurile la materialele cuprinse în ofertele societăților, dar în schimb vom fi obligați să majorăm costul manoperei publicate, astfel încât în următoarea perioadă vor fi o serie de hotărâri de consiliu odată cu bugetul aprobat pentru identificarea și majorarea devizului general la toate investițiile în derulare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba adaugă, că și societățile executante stagnează în județul Harghita. Azi dimineață dânsul a venit de la Cluj spre acasă, și pe autostradă se lucra. În zonele de vest ale județului, mai ales în zona Cristur s-ar putea lucra și cu încetul și în restul județului, dar în nici o localitate nu a început nici o lucrare. Nici acolo, unde în anul trecut a fost deja semnat contractul. Toată lumea caută soluțiile. Acum consiliul județean vine cu o propunere, la care dacă se alătură și primarii localităților, atunci și pentru societăți se va crea o situație clară, și se pot lua decizii în sensul, că țin mai departe muncitorii care nu lucrează, dar primesc salarii, plătesc chiria pentru utilaje, care nu sunt folosite, sau încep să lucreze. Se dorește, ca costul materialelor să mai fie majorată, se mai găsesc scuze, ca inflația, etc., și din păcate s-a format o astfel de situație. Primarii se iau după zvonuri, că unii societăți au semnat deja contracte la prețuri ridicate, dar aceste zvonuri nu sunt adevărate, pentru că nu s-au semnat încă contracte. Va fi înaintat o propunere în forma unei Hotărâri de principiu, care va reprezenta poziție comună, și cu toții vor avea ocazia să decidă, dacă vor să semneze contracte suplimentare numai pentru majorarea costului pentru manoperă, sau dacă nu, atunci trebuie să reînceapă procedura de achiziție publică. Poate atunci

 

vor fi societăți, care vor spune, că nu mai continuă execuția. Dar tot este mai bine de știut acum în martie, decât să se afle în septembrie.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că Ordonanța Guvernamentală nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene a luat naștere în decembrie și între timp s-au scurs 3 luni, dar dânsul crede, că în cazul unei Hotărâri de principiu ar trebui să se știe exact despre ce se vorbește. În text se poate citi, că domnul președinte se desemnează de către consiliul județean pentru semnarea petiției, a soluției propuse. Crede, că nu pot vota până când nu știu despre ce este vorba. Nu vede ce va conține textul. Vede numai o împuternicire pentru domnul preşedinte, cu privire la semnarea soluţiei, răspunsului sau adresei, care deocamdată nu se ştie cum va arăta. Nu poate vota despre ceva, pe care nu a văzut deocamdată. Dacă până la data de 8 aprilie va avea loc o şedinţă extraordinară, să fie comunicat textul de semnat pentru toţi consilierii, să poată citi cu toţii, să poată să-şi exprime părerile, şi apoi poate fi aprobat de către toţi.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează, că a rămas afară un cuvânt, care trebuie inclus, că este vorba despre preţul manoperei. În primul articol s-a omis, că va fi unitar preţul manoperei. Se va completa articolul 1 cu partea de text, care va specifica, că este vorba despre preţul manoperei. În luna decembrie a ieşit OUG-ul, poate ştiu şi consilierii judeţeni, dar   de atunci au ieşit o serie de metodologii.

 

Domnul vicepreşedinte Bíró Barna Botond adaugă, că în cursul săptămânilor trecute au fost organizate întâlniri cu primarii comunelor, şi  s-a ajuns la concluzia, că este nevoie de o petiţie comună până se clarifică situaţia. Conform situaţiei prezente, Ministerul Finanţelor a promis, că în această lună se va modifica OUG-ul 114/2018  şi vor clarifica şi metodologiile acestuia, dar până atunci, cum s-a discutat cu specialiştii de la Alba Iulia şi de la Ministerul Finanţelor, au propus, ca 17,92 lei este majorarea, care se poate accepta la manoperă. Până când această sumă va avea  bază legală, acesta ar trebui aplicată. Consideră, că nu ar trebui amânat problema până 8 aprilie, pentru că  până atunci se va clarifica problema. Nu-i poate învinui nici pe întreprinzători, care acum văd o lacună legislativă şi încearcă să-l folosească în favoarea afacerii lor. Dar trebuie văzut, că în cazul UAT-urilor această majorare depăşeşte peste 20% din valoarea fiecărei investiţii. Dacă se iau bugetele pentru anul 2019 sau OUG-ul 114/2018, se poate spune, că având în vedere sumele date, aceste bugete din 2019 vor fi de supravieţuire. Nu are consiliul judeţean atâţia bani, cu care să compenseze cheltuielile majorate prin OUG 114/2018.

 

Domnul consilier judeţean Rugină Dan Ciprian salută iniţiativa de a avea o practică  unitară în tot judeţul, dar salută şi propunerea domnului Zakariás Zoltán pentru a avea măcar o schiţă a acestui acord. Este de părere, că această problemă a salariului în construcţii este absolut artificială, şi ştie exact despre ce vorbeşte, pentru că nu poate să spună nimeni, că plăteşte un muncitor la construcţii de drumuri cu un salariu brut de 2.000 de lei.  Clar, salariile erau undeva în toate statisticile în jur de 2.500-3.000 de lei minime. Dacă erau salariile înainte în jur de 3.000 de lei, şi a venit statul şi l-a stabilit prin lege minim, dar a dat şi nişte facilităţi fiscale, conform cărora nu plătesc impozit pe acei bani, practic firmele câştigă. Astfel acele firme, care vin acum și ne şantajează, ar trebui puse puţin la punct, cu nişte calcule elementare demonstrat, că prin această lege câştigă şi nu pierd. Drept urmare nu ar avea ce să majoreze la tarife. Vine cu cifre concrete. Nimeni nu lucrează în construcţii pe salar de 2.000 de lei şi nu a lucrat nici anul trecut, cel puţin în acte. Practic, în acest moment firmele de construcţii au de câştigat, nu au de pierdut, având facilităţi fiscale.

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă care este propunerea domnului consilier ?

 

Domnul consilier judeţean Rugină Dan Ciprian spune, că practica unitară ar fi ideală, dar cum zicea şi domnul vicepreşedinte, ca să nu meargă de la o primărie la alta, ca să nu circule informaţii şi să şantajeze precum că vecinul a dat preţ dublu, dar ar merge şi pe ideea domnului Zakariás, de ar avea un draft, sau cel puţin să fie un punct de vedere al consiliului judeţean în sensul, de a explica ce înseamnă o majorare de manoperă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă ar trebui procedat, cum a zis domnul vicepreşedinte referitor la cei 17, 92 lei.             

 

Domnul consilier judeţean Rugină Dan Ciprian întreabă, că ce ar reprezenta aceea sumă de 17,92 ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că se referă la majorarea pe manoperă la o oră. Este suma exactă numai pentru manoperă.

 

Domnul consilier judeţean Rugină Dan Ciprian întreabă, că atunci despre propunerea aceasta va fi vorba în acord ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că da. Propune să fie votat acordul de principiu, pentru că fiecare săptămână în construcţii cauzează întârzieri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Hotărârea de principiu a Consiliului Județean Harghita privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, în baza Instrucțiunii nr. 2 din 21 decembrie 2018  emisă de Agenția Națională Pentru Achiziții Publice respectiv OUG 114 din 28 decembrie 2018 privind  instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

 

  Rezultatul votului: 21 Da, 2 Nu, 2 Abțineri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că la capitolul Diverse doreşte să vorbească de două lucruri. Împreună cu domnii consilieri judeţeni Becze István, Kolumbán Dávid, Proca Ion au fost în Bruxelles, în data de 19 martie, unde au discutat cu doi directori generali în cadrul secţiunii agrare comunitare despre posibilităţile, care vor exista prin politica agrară comună în anii, care vin. Au propus, ca sprijinul acordat să fie orientat către satele mai mici, şi să fie inclus în strategia viitoare posibilitatea sprijinirii micilor gospodari. Ar trebui redus birocraţia. Industria alimentară inovativă bazată pe parteneriate, formarea CLUSTER-elor să fie posibilă. Au propus, ca Brandul „Székely termék” să primească licenţă Europeană şi să fie extinsă în plan geografic şi European. Cu caracter de studiu, ar dori o colaborare în acest sens cu consiliul judeţean.

 

Doamna Domokos Ilona prezintă un material cu privire la cum va fi structurat bugetul consiliului judeţean în anul 2019.   

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba vrea să completeze cele prezentate. Evident, acest material va fi încărcat pe site-ul consiliului judeţean, şi va fi comunicat şi consilierilor judeţeni în cursul acestei zile. Sunt două cifre impotante. Suma din care se poate gospodări, bugetul consiliului județean pentru anul 2019 este de 300 de milioane lei. Trebuie știut, deşi unii spun, că nu s-au putut cheltui banii, se poate calcula din ce este compus suma de  53 milioane lei. Precum s-a menţionat şi anul trecut, nu este vorba, că nu s-a realizat ceva, ce s-ar fi putut, sau s-a făcut altfel, precum s-a planificat.  O parte din aceşti bani sunt cele alocate pentru  remedierea efectelor inundațiilor. Cu mare greutăți, după 3 ani s-au putut realiza proiectele pentru acele lucrări. De exemplu, la drumul județean de la Recea au trebuit 3 ani pentru a primi avizele de la cele 3 agenții ale Apelor Române, ca să fie incluse în proiect și să poată fi supus procedurii de achiziție publică. Nu este un excedent, care se datorează lenei sau tragerii de timp din partea colegilor de la consiliul județean. Astfel, sunt disponibili 300 milioane lei. Cealaltă cifră de -53 milioane lei trebuie tăiat din solicitările UAT-urilor. Trebuie planificat cu acest minus de 53 milioane lei, pentru că nu poate avea consiliul județean un  buget cu acest minus. De aceea, propune consilierilor să nu promită UAT-urilor din zonele de unde au fost aleși complectarea eventualelor lipsuri la bugetele locale de către consiliul județean din banii proprii, pentru că nu crede, că va fi o astfel de posibilitate. Dar trebuie avut încredere totuși. Majoritatea deficitului se datorează deciziei Guvernului de a nu mai suporta 90% din cheltuielile sociale. Dar poate vor reveni asupra acestei decizii, și se vor găsi soluțiile la momentul potrivit. A fost semnalat și către domnul director general, că nici până acum nu au rămas copii fără asistență socială, nici de acum încolo nu vor rămâne. A discutat cu domnul vicepreședinte despre mai multe modalități, și cu ocazia discuțiilor cu privire la  buget vor prezenta detaliat propunerile legate de aceasta. Acești -53 milioane lei ar putea fi și -100 milioane lei, pentru că în prima variantă de proiect de buget elaborat de către Guvern nu erau incluși cei 31 milioane lei pentru spitalul de urgență, retribuția pentru personalul neclerical, o sumă de aproape 7 milioane mai mare la drumurile județene. Este recunoscător fracțiunii UDMR din Parlament, pentru că este meritul lor, că s-a redus suma negativă astfel. Trebuie lucrat, ca să se reducă și restul deficitului. S-a auzit, că cei 31 de milioane de lei sunt pentru Spitalul de urgență din Miercurea Ciuc, dar nu este așa, spitalul prestează servicii la nivel de județ, și au căutat o soluție cu domnul vicepreședinte. Se va achita și partea proprie din proiect pentru Spitalul din orașul Vlăhița, dacă se va găsi incadrarea legislativă. Astfel banii merg în cel puțin două zone. Dacă ar veni Spitalul din Gheorgheni și s-ar alătura în circuitul județean în care este restul, atunci și acolo s-ar putea aloca din acești bani. Dar aceasta este o provocare de viitor. Amintește, că se va comunica prezentarea PPS cu componența bugetului consilierilor județeni.

 

Domnul consilier județean Kassay Péter informează consiliul, că la invitația domnului Dr.Kelemen László, directorul general al Casei tradițiilor a fost în delegație pentru două zile la Budapesta. Au discutat cu domnul director despre  probleme, care implică județul Harghita. Una era extinderea activității Casei Tradițiilor în sensul, că ar trebui achiziționate imobile pentru înființarea punctelor de lucru în mai multe locații din Transilvania, între altele și în județul Harghita. O altă modalitate de colaborare ar putea fi prin ONG-uri acceptate și de ei, unde nu în programele lor proprii, dar în programele acestor ONG-uri ar putea contribui.  S-au înțeles, că în viitorul apropiat vor purta discuții cu factorii decizionali despre cele discutate în vederea pasului următor.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás  spune mai întâi lucrurile pozitive. Poate să spună, că este ușor pentru conducător, dacă are în spate un aparat astfel de devotat. La începutul anului a participat la primirea delegației de la județul înfrățit din Ungaria Jász-Nagykún-Szolnok, pentru că face parte din echipa de lucru aferentă acestei zone. De fapt vrea să mulțumească aparatului consiliului județean, mai ales celor, care au participat în aceea zi la eveniment, pentru devotamentul, cu care au încercat să facă față sarcinilor cu voie bună, ceea ce contează foarte mult pentru buna dispoziție al musafirilor. Celelealte observații se leagă de Ordinea de zi. La punctul 16 domnul președinte a menționat, că Dealu este o comună, în care terenul este alunecos și construcțiile se realizează mai greu. Evident, din acest motiv se solicită o atenție mai mare din partea autorităților ca să fie realizat și acolo o lucrare bună. În acest caz lucrurile se desfășoară astfel: se cartografiază locația, se fac măsurători, se fac studii de prefezabilitate, apoi se proiectează și se execută. Crede, că în cazul în care oricare pas este neglijat, poate provoca daune la faza executării. Din primul moment trebuie supravegheat, ca toate fazele să fie executate în mod corespunzător, și proiectele să fie realizate în cunoștiință de cauză. Să nu mai trebuiască să se revină în nici 2 ani pentru bugetarea unui nou proiect, sau completării pentru cele existente. Cumva trebuie ajuns, ca prima lucrare să fie reușită. În acest sens ar fi necesar de mai multă voință, profesionalism și cunoștiințe.

            Cu privire la problema ajutorului pentru victima atacului de urși de la Crișeni, consideră că este un gest frumos, nobil acordarea sumei de 5.000 lei familiei. Dar crede, că sunt multe familii în această situație, și încă este începutul anului. În cursul anului trecut erau foarte multe solicitări, probleme legate de atacurile animalelor sălbatice. Întreabă, dacă este înaintare în această temă? Pentru că nu ar fi de dorit, ca să mai fie iar și iar alte cazuri. Se poate sprijini cu orice sumă familia, dar viața de om nu se poate salva. Și nici o sumă nu va compensa viața unui membru de familie. De aceea întreabă, dacă există un plan, o idee, ca cel cu un parc amenajat special pentru urși, care s-ar putea întreține practic din contribuția vizitatorilor. Ar avea și o atracție turistică. Lucrurile stagnează, și între timp se pierd vieți de om. Dacă nu există, atunci ar trebui lucrat la problemă. Știe, că birocrația este mare. Dar și birocrația a fost creată de om, și funcționează prin  legile create de aceasta. Ar trebui simplificat și căutat câteva soluții pentru a preveni pericolul asupra vieții omului.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că uitându-se peste sumele preliminare ale bugetului a constatat, că din sumele pentru inundații reprezintă o parte considerabilă a excedentului aferent anului trecut. Dacă este nevoie, trimite solicitarea prin scris, dar poate ajunge, dacă solicită verbal acum. Roagă, ca să fie comunicat tuturor consilierilor județeni situația cu privire la UAT-urile, care nu au echilibrate cheltuielile aferente remedierii inundațiilor, și motivația, că de ce nu s-a rezolvat problema.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba roagă pe domnul consilier, să nu sugereze ca banii să fie cheltuiți în mod nelegal. Banii pentru inundații se alocă cu destinație precisă în urma constatării efective a pagubelor la fața locului, unde sunt evidențiate toate pagubele. Remedierea constă în refacerea lucrurilor în starea inițială. Dacă era o traversă, și acolo era montat o țeavă cu diametrul de 60 cm, atunci trebuie repus o țeavă asemănătoare exact acolo, unde a fost, nu decalat în careva parte. Știe, că sună bine, dar să nu vină nimeni cu asemenea sfaturi.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că probabil nu s-a înțeles bine întrebarea. Rugămintea dânsului s-a referit, la solicitări depuse de către UAT-uri cu privire la echilibrarea cheltuielilor aferente inundațiilor, care nu au fost onorate. Dorește să primească lista acestora, și motivația pentru care nu au fost sprijinite. Nu a solicitat să fie plătite acestea, numai a vrut să vadă, dacă există astfel de cazuri.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că nu înțelege că de fapt ce vrea să știe domnul consilier.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán explică, că fracțiunea dânsului dorește să afle, ce nu s-a plătit la solicitarea UAT-urilor de către consiliul județean legat de efectele inundațiilor, și de ce ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că discuția nu are sens, pentru că sumele alocate consiliului județean pentru remedierea efectelor inundațiilor au fost date cu destinație fixă în scopul refacerii distrugerilor pe drumurile județene. De exemplu la Recea sunt mai multe poduri, trebuie construit undeva 50 m de zid de sprijin, etc.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán repetă, că văzând suma excedentului, i-a venit în minte să solicite situația menționată. Dar cele două aspecte nu se leagă una de alta.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că nu sunt depuse astfel de solicitări din partea UAT-urilor, pentru că nu consiliul județean este competent să rezolve acestea.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că va depune în scris solicitarea, poate atunci se va înțelege mai bine.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde domnului Albert Mátyás, că sună foarte bine cele spuse de dânsul, în sensul, să fie realizat un studiu geologic pentru o adâncime de 50 m. Dar de exemplu, s-a făcut expertiză la Tibod și a costat foarte mult. Prețul expertizei ar majora valoarea proiectului la dublu față de cât costă execuția lucrării. Cel mai bine este, cum s-a făcut la Tibod, s-a mers până la 40 m. Numai atunci se face proiectul pentru o lucrare, dacă construcția unui drum de 6 km nu depășește valoarea de 1-1,5 milioane lei. Trebuie avut grijă la expresii, pentru că sunt de față reprezentanții media și poate va ieși în public, că specialiștii de la consiliul județean nu fac față. Nu este bine, dacă cu o vorbă se laudă, cu alta se ceartă colegii de la consiliul județean. Despre ceea ce vorbește domnul consilier, este o imposibilitate. Pentru fiecare km să fie cheltuit valoarea lui totală de mai multe ori, din motivul, că poate cândva va fi o alunecare de teren. Un alt aspect al unei astfel de inițieri este explicația acesteia organelor de la Curtea de Conturi, sau fie și față de alegătorul simplu din județ în sensul, că nu se vor construi 20-40-50 de km de drum, numai 500 m. Vine anul alegerilor, dar totuși nu trebuie făcute astfel de enunțuri nesăbuite. Nu trebuie unii să supraliciteze pe alții numai din considerente de a se impune, făcând declarații, care sună bine, dar sunt departe de realitate. Dacă se ia tronsonul dintre Păuleni și Inlăceni, 6,5 km, numai pentru aceea porțiune ar fi trebuit să cheltuie consiliul județean 12-13 milioane lei cu condițiile menționate de domnul consilier. Nici expert nu s-ar fi putut găsi pentru acel tronson. Din cauza surpărilor repetate, nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru lucrare. Se știe, că straturile de pământ sunt în continuă mișcare. La surparea de la Tibod au fost puși la lucru 3 ture de specialiști pe teren, până s-a găsit cu mare greutăți o societate de la Iași, care să accepte lucrarea. Trebuie avut grijă să nu fie făcute declarații nefondate, nelegale, mai ales față de reprezentanții media. Să nu iasă în public, insinuări, că ar fi inutil efortul consiliului județean de a rezolva lucrurile.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás  consideră, că reducând răspunsul  domnului președinte într-o propoziție, ar rezulta, ca zicala populară veche : dacă ai pălărie de aceea, dacă nu ai, de accea ești de vină. Dacă spui lucrurilor pe nume în baza realităților, cum ar trebui să fie, ca să fie bine, greșești, iar dacă atragi atenția cum ar trebui să fie mai bine, și atunci greșești. Îi pare foarte rău. Evident în viitor s-ar putea calcula retroactiv ce costă mai mult, peticierea, reabilitarea repetată, întreținerile, sau refacerea totală, cu o bază solidă, la care nu trebuie avut grija surpărilor și a distrugerii zidurilor de susținere. Pur și simplu dânsul ar dori, ca ceea ce se face, să nu fie degeaba, să aibă rost, să fie bun, practicabil. Nici o altă intenție ascunsă nu a avut cu cele menționate. În calitate de președinte, dânsul

 

poate solicita și dicta modalitatea de lucru de la proiectanți și executani prestatoare. Să fie practicabil, să fie bun și să poată fi folosit cât mai mult timp.

 

 

Domnul consilier județean Csillag Péter crede, că este o nelămurire cu aceste drumuri. Sunt construite mai demult, dar trebuie refăcute acolo, unde au fost realizate. Colegul vorbește de expertiză geologică, dar cu banii aceea se pot face drumuri noi. Drumurile vechi trebuie reparate acolo, unde sunt, pentru că acolo au fost cândva proiectate. Nu se pot solicita proiect nou pentru ele. Trebuie reparate, în măsură, cât se poate. Este bine dacă acceptă executanții să execute lucrarea, nu se pot solicita examinări geologice. În cazul unui drum nou se poate solicita expertiză geologică, costul acestuia va fi inclus în preț. Dar la cele vechi rămâne numai reabilitarea periodică, ca să fie cumva practicabile.               

 

 

Domnul consilier județean Kassay Péter de fapt nu a vrut să vorbească despre acest lucru, dar în momentul în care a apărut în discuție problema ursului, ține să spună, și solicită să fie transmis și domnului consilier județean Mezey János, că în declarațiile efectuate în această temă, domnul Borboly Csaba nu a făcut declarații în calitate de președinte al fracțiunii UDMR din Miercurea Ciuc. A făcut declarații în calitate de președinte al consiliului județean, și astfel consideră fără etică declarațiile domnului Mezey János în calitate de președinte de partid.

În calitate de conducător al fracțiunii UDMR din consiliul județean, dânsul solicită, ca din această poziție domnul Mezey János numai atunci să facă asemenea declarații, când și domnul Borboly Csaba face declarații din funcția lui politică.  

 

 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita. Spune, că se va întâlni cu ocazia ședinței din aprilie, unde se va discuta bugetul pentru anul 2019. Are încredere, că se va reuși punerea deoparte a nervilor și a loviturilor sub centură și se va aproba bugetul. Închide şedinţa.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 martie 2019,  cu număr de înregistrare  nr.   7225 / 03.04.2019  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc,   05 aprilie 2019

 

Președinte                                                                                                     Ptr. Secretarul județului

Borboly Csaba                                                                                          Vágássy Alpár

 

Ptr. Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

KB/1 EX