Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 19:28:43
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 6 august 2009

 ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 6 august 2009
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse in ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ- UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZÁSZ JENŐ - PCM
25. SZENTES ANTAL - UDMR
26. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
27. THAMÓ CSABA - PCM
28. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
29. VAJNA EMERIC - PCM
30. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 427, din 30 iulie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
La şedinţă sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând domnul consilier Szász Jenő.
Consiliul poate lucra legal cu 30 de membri prezenţi.
Şedinţa este publică.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză, urmând ca în şedinţă să se prezinte numai rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, pe domenii de activitate.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 2 Abţinere.

Doamna consilier Kocs Ilona a solicitat acceptarea adeverinţei aduse pentru lipsirea de la şedinţa extraordinară şi festivă din data de 28 mai 2009. La data amintită doamna consilier a participat la o excursie de canotaj organizat pe râul Tisza.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot acceptarea adeverinţei D-nei Kocs Ilona, privind lipsirea de la şedinţa extraordinară şi festivă din data de 28 mai 2009.
Rezultatul votului: 18 de voturi Da, 4 Nu, 7 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba a atras atenţia consilierilor că prezenţa la şedinţa consiliului este obligatoriu, nu este o opţiune şi dacă cineva nu lipseşte din motive întemeiate este foarte posibil ca adeverinţa adusă să nu fie acceptată de consiliu. Domnul preşedinte le-a adus aminte consilierilor despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita referitoare la absenţe, în care există un motiv temeinic de absenţă atunci când consilierul se află în una dintre următoarele situaţii:
- este bolnav din cauza unei boli care necesită spitalizare, sau face imposibilă prezenţa
- este plecat în străinătate, în interesul serviciului
- este reţinut de obligaţii de serviciu care nu suportă amânare
- este arestat
- în cazul imposibilităţii prezenţei datorate unui eveniment de forţă majoră.

Domnul consilier Thamó Csaba a semnalat că nu a putut să participe la şedinţa extraordinară a consiliului din luna iulie pentru că se afla în străinătate, şi a rugat să fie votat acceptarea adeverinţei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că nu poate fi votat adverinţa până nu este depus în scris.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 iulie 2009.
Domnul consilier Thamó Csaba cere ca procesul verbal să fie accesibil pe siteul consiliului judeţean înainte de şedinţă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că acest lucru se poate întâmpla numai după ce consilierii au semnat procesul verbal.
Domnul consilier Árus Zsolt l-a rugat pe domnul preşedinte să întrebe pe dl. Egyed Arpad,Secretarul Judeţului că conform prevederilor legale în câte zile trebuie făcut public procesul verbal.
Domnul preşedinte Borboly Csaba i-a anunţat pe consilieri despre decizia dumnealui de a sancţiona prin retragerea cuvântului de la domnul consilier Árus Zsolt pentru că a epuizat celelalte gradaţii ale sancţiunilor. Decizia a fost motivată prin faptul, că în profida apelurilor repetate ale domnului preşedinte, domnul consilier Árus Zsolt a adus în situaţie proastă Consiliul Judţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 iulie 2009 care a fost aprobat cu 24 de voturi Da, 3 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Szász Jenő.
Opinia domnului consilier Tordai Árpád a fost că modul în care domnul Szász Jenő a abordat şedinţele consiliului judeţean adevereşte aceea supoziţie că nu s-a dat doi bani pe acest consiliu, dumnealui este responsabil că nu s-a putut realiza şedinţa comună împreună cu Consiliul Judeţean Covasna.
Rugămintea domnului consilier Thamó Csaba a fost ca proiectul de hotărâre să fie formulat pe baza demisiei domnului Szász Jenő şi nu pe baza absenţelor repetate.
Doamna consilier Kocs Ilona a fost de părere, că la acele şedinţe la care dumneaei a participat, domnul consilier Szász Jenő a lipsit motivat. În ceea ce priveşte abordarea problemelor trebuie avut în vedere că nu există două consilii aici ci numai unul.
Domnul consilier Györgypál László a subliniat faptul că domnul consilier Szász Jenő din ultimele 22 de şedinţe ale consiliului a participat doar la patru, demisia a înaintat-o atunci când era deja de actualitate schimbarea lui din funcţie conform legii. Dumnealui putea să înainteze demisia în cazul în care avea dreptul de a menţine aceea funcţie, dar a pierdut această legalitate prin faptul că nu a participat la şedinţe.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel i-a rugat pe colegi să se concentreze asupra situaţiei cetăţenilor, asupra modului în care se poate înbunătăţii activitatea cetăţenilor. Motivarea absenţelor se face rând pe rând, de fiecare dată când se crează o problemă şi nu în bloc cu mai multe adeverinţe, iar demisia se înaintează în scris şi nu verbal. Această problemă trebuie discutat în termen strict juridic– a mai spus domnul consilier.
Domnul consilier Kovács Árpád András consideră că nu s-ar fi ajuns în această situaţie dacă colegii ar fi acceptat propunerea, ca datele şedinţelor ordinare să fie stabilite dinainte şi a susţinut în continuare această propunere.
Domnul consilier Hajdu Gábor a repetat din nou ce înseamnă o absenţă motivată conform legii. Informează pe colegi, că domnul consilier Szász Jenő, în afară de faptul că a absentat de la 4 şedinţe ordinare consecutive, a participat doar o singură dată la lucrările comisiei economice, iar din cele 22 de şedinţe ordinare ale consiliului judeţean a lipsit de 18 ori.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 7 Nu şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Harghita, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, în domeniul privat al acestuia, precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea imobilelor respective.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, 2 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Editurii Harghita a cotei de 49/100 parte din imobilul construit împreună cu cota de 49/100 parte din terenul aferent acestuia, aflat în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru o perioadă de 5 ani.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind evidenţierea în proprietatea publică a judeţului Harghita a obiectivului de investiţii Sistem de alimentare cu apă pentru satul Sândominic, comuna Sândominic executat conform proiectului ,,Alimentarea cu apă a localităţii Sândominic, comuna Sândominic, judeţul Harghita” recepţionat, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 687/1997.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii procedurii delegării gestiunii serviciului de apă şi canalizare şi aprobarea proiectului contractului de delegare, a gestiunii serviciului de apă şi canalizare, pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita”, prin măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a făcut cunoscut că aici se decide doar proiectul contractului la care juriştii au lucrat forte mult.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 89/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc”, a Cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect.
Domnul consilier Csiki Csongor prezintă avantajele proiectului, cel mai important lucru fiind că spitalul va avea o secţie - cu sală de aşteptare, cu programare - care ţine legătura cu bolnavii care nu sunt internaţi. După consultarea medicilor de specialitate au fost alese instrumentele de analiză necesare, deci acestea oglindesc perfect cerinţele de specialitate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 30 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei ,,Reabilitare şi reparaţii la clădirea Policlinicii Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1 judeţul Harghita”.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita- Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 2 Nu, 1 Abţinere.

Rezultatul votului secret privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în Adunarea generală a asociaţilor S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L.:
Kiss Timea: 25 voturi Da, 1 Nu, 2 voturi Anulate

La punctul Diverse conducerea şedinţei este preluat de domnul vicepreşedinte Sófalvi László.
Domnul consilier Árus Zsolt a făcut cunoscut intenţia de a înainta proces penal pentru sancţiunea primită azi. Solicită în continuare afişarea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita pe portalul consiliului.

Domnii consilieri Kovács Árpád András şi Simon Csaba s-au interesat de starea drumului prin Liban. Domnul consilieri Kovács l-a atras atenţia celor responsabili că unele indicatoare nu sunt corect folosite.

Domnul consilier Rácz Árpád a reflectat la o declaraţie făcută de domnul Szász Jenő, subliniind că ceangăi din Ghimeşi au fost reprezentaţi şi până acum în acest consiliu.

Doamna consilier Kocs Ilona a subliniat importanţa introducerii serviciilor ambulatorii şi la alte spitale.

Domnul consilier Thamó Csaba face cunoscut scrisoarea adresată domnului preşedinte Borboly Csaba, în legătură cu demisia domnului consilier Szász Jenő.

În legătură cu procesele verbale domnul secretar al judeţului Egyed Árpád a spus că minutele au fost afişate pe portalul consiliului, din momentul în care condiţiile tehnice au făcut posibile şi procesele verbale au fost puse integral pe portal, iar despre retroactivitate nu poate fi vorba.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor a anunţat că în perioada 10 august – 1 septembrie va fi în concediu de odihnă.

Mulţumind pentru participare domnul vicepreşedinte Sófalvi László declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 6 august 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária