Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:26:20
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 8 ianuarie 2010

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 08. ianuarie 2010
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 206, din 06. ianuarie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc: consilierii Árus Zsolt, Beder Tibor, Kocs Ilona, Kovács Árpád, Papp Kincses Emese, Simon Csaba, Tamás Zoltán, Thamó Csaba, Vajna Imre.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil cu 21 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei. La propunerea domnului preşedinte, ultimul proiect de hotărâre este trecut ca primul.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 11.decembrie 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 11. decembrie 2009 care a fost adoptat cu 21 de voturi Da.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 21 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local şi utilizării din fondul de rulment a sumelor necesare finanţării unor investiţii, pe anul 2010 trimestrul I.
Nu sunt observaţii.
Proiectul de hotărâre se supune de domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da.
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind împuternicirea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita de a dispune luarea de măsuri pentru intervenţia promptă în caz de urgenţă pentru înlăturarea efectelor cauzate de calamităţi, în situaţii neprevăzute şi cazuri de forţă majoră, precum şi angajarea de cheltuieli corespunzătoare.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 21 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 21 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ”Pe urmele legendelor harghitene” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 21 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Zile de studii privind educaţia socială a valorilor creştine” în anul 2010.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 21 de voturi Da.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária