Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 13 aprilie 2024 13:10:35
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al şedinţei CJH din 20 iulie 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 20 iulie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa extraordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 832/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa extraordinară.

La şedinţă participă directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie al Consiliului Judeţean Harghita, absentează dl. consilier judeţean Beder Tibor, dl. consilier judeţean Bende Sándor, dl. consilier judeţean Csíki Csongor, dl. consilier judeţean Györgypál László József, dl. consilier judeţean Kovács Árpád András, d-na consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese, dl. consilier judeţean Rafain Zoltán, d-na consilier judeţean Kocs Ilona, dl. consilier judeţean Csillag Péter, dl. consilier judeţean Tamás Zoltán, dl. consilier judeţean Thamó Csaba, dl. consilier judeţean Vass Árpád András.

Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 17 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita lipseşte proiectul de hotărâre înaintat de către fracţiunea PCM-MPP şi cere ca aceasta să fie trecută pe ordinea de zi a şedinţei următoare al Consiliului Judeţean Harghita.

 

Se trece la aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 01 iulie 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 145/2010, privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „PROMOVAREA FESTIVALULUI DE MUZICĂ VECHE" finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect, cu modificările şi completările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 18 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 219/2011 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Situri istorice prin panorame sferice" reprezentat prin formula (SI)PSf + 4 P = VICTORIE finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice" şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Ordinul Ministerului Turismului privind stabilirea nivelului cheltuielilor de realizare a paginilor web finanţate prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" DMI 5.3 nu este în concordanţă cu cerinţele anului 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la afirmaţiile domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că aceste norme au fost stabilite de Ordinul Ministerul Turismului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 17 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.138/2009 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la realizarea proiectului internaţional FIDIBE din cadrul Programului Sud Estul Europei.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 17 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă, cu titlu gratuit, Comunei Suseni a suprafeţei de 15.150 mp, reprezentând zona de siguranţă a DJ 126, pe sectorul km 5+500 – 6+576, pe partea dreaptă şi a DJ 138, pe sectorul km 43+935 – 52+745, pe partea dreaptă, cu destinaţie de pistă pentru biciclişti "Sugo" din cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti al Ministerului Mediului şi Pădurilor, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care nu a primit numărul de voturi necesare adoptării hotărârii.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă, cu titlu gratuit, oraşului Cristuru Secuiesc a suprafeţei de 11.935 mp, reprezentând zona de siguranţă a DJ 137, pe sectorul km 19+126 – 22+536, pe partea stângă, cu destinaţie de pistă pentru biciclişti în oraşul Cristuru Secuiesc, din cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti al Ministerului Mediului şi Pădurilor, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care nu a primit numărul de voturi necesare adoptării hotărârii.

Rezultatul votului: 17 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SÓVIDÉK-HEGYALJA HELYI AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 17 Da.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că proiectele de hotărâri neadoptate anterior datorită absenţei consilierilor judeţeni ar fi trebuit scoase de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la afirmaţiile domnului consilier judeţean Árus Zsolt amplificând tocmai importanţa convocării şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea evaluării finale a managementului la Centrul Cultural Judeţean Harghita şi a Comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 17 Da, 1 Abţinere.

 

Se trece la voturile secrete privind componenţa Comisiei de evaluare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Zonda Erika în Comisia de evaluare.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Székely Kinga în Comisia de evaluare.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Dósa Erika în Comisia de evaluare.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Papp-Kincses Emese în Comisia de evaluare.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Rácz Árpád în Comisia de evaluare.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Márton Árpád în Comisia de evaluare.

Rezultatul votului: 18 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Burus Botond în Comisia de evaluare.

Rezultatul votului: 18 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Ferencz S. Alpár în Comisia de evaluare.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Kozma Mária în Comisia de evaluare.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

Se trece la voturile secrete privind componenţa Secretariatului Comisiei de evaluare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei György Enikő în Secretariatul Comisiei de evaluare.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Mihálydeák Klára în Secretariatul Comisiei de evaluare.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Biró Kinga în Secretariatul Comisiei de evaluare.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

 

Se trece la voturile secrete privind componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Gáspár Izabella Enikő în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Kiss Timea Gabriella în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Kopacz Emőke în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Bondor István în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Lányi Szabolcs în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Balázs Lajos în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Gyarmati Zsolt în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 18 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Haáz Sándor în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Kozma István în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

 

Se trece la voturile secrete privind componenţa Secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Gál Katalin în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea domnului Lukács Levente în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot nominalizarea doamnei Timár Piroska în Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul votului: 17 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 17 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă:

- rezultatele deplasării sale la Derékegyháza şi Baja din Ungaria,

- rezultatele vizitei sale în Finlanda în cadrul programului Robinwood

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa extraordinară al Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 20.07.2011 cu număr de înregistrare 14221/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 25 iulie 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva

 

 

Întocmit

Szabó Zsolt