Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:12:23
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 29 aprilie 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

Proces verbal

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr.223 din 23 aprilie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând domnii consilieri judeţeni Györgypál László-József, Rácz Árpád şi Szász Jenő.
Şedinţa este publică.

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, Platon Stelu primarul oraşului Topliţa, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei. Domnul consilier judeţean Thamo Csaba propune modificarea ordinii de zi. Astfel punctul 28 şi 29 de pe ordinea de zi propusă vor fi trecute înaintea celorlalte puncte de pe ordinea de zi. Propunerea de modificare a fost adoptată de consiliu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la completarea Consiliului Judeţean Harghita cu d-na Kocs Ilona, consilier judeţean, cu precizarea că persoana a cărei mandat se validează nu va participa la vot.
Cu vot majoritar, consilierii judeţeni au adoptat această hotărâre.

Întrucât a fost adoptată hotărârea de validare a mandatului de consilier judeţean a doamnei Kocs Ilona, domnul preşedinte Borboly Csaba o invită să depună jurământul prevăzut de art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din acest moment consiliul judeţean este format din 30 de membri (27 prezenţi) şi preşedintele consiliului judeţean.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 aprilie 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din 22 aprilie 2009, care a fost aprobat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2008 asupra execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul consilier judeţean Arus Zsolt s-a interesat, dacă proiectele de hotărâri care se vor supune votului azi sunt cele pe care le-a primit prin e-mail în cursul nopţii sau acestea au fost modificate. A semnalat faptul că neavând timp îndeajuns pentru studierea materialului, se va abţine de la vot.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alocarea pe localităţi a sumelor de la bugetul de stat pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, pentru lucrări aferente anului 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor de la bugetul de stat pentru elaborarea / reactualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, pentru lucrări aferente anului 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului anual de colaborare cu organizaţii sau fundaţii constituite conform legii, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului în judeţul Harghita în anul 2009”. Domnul preşedinte Borboly Csaba a prezentat pe scurt programul. Programul este menit să sprijine şi să stimuleze asociaţiile sau fundaţiile constituite conform legii, care desfăşoară activităţi de protecţia drepturilor copilului privind organizarea unor acţiuni şi activităţi pentru copii supuşi situaţiilor de risc de separare de familia naturală, copii şi tineri separaţi temporar de părinţi, aflaţi în instituţiile de protecţie specială din judeţ, contribuind prin aceasta la prevenirea instituţionalizării şi la dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale primare la nivel comunitar, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a copiilor instituţionalizaţi, prevenirea marginalizării sociale, precum şi la formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă necesare integrării socioprofesionale sau familiale.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 156/2004 al Consiliului Judeţean Harghita, privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita cu completările şi modificările ulterioare.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiilor, cu destinaţia de cabinet medical, aflat în imobilul Dispensarul medical Patinoar din str. Patinoar, nr. 3, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, făcând parte din proprietatea privată a judeţului Harghita şi aflat în administrarea Consiliului Judeţean Harghita. Domnul preşedinte Borboly Csaba a informat pe consilieri, că pentru adoptarea acestui proiect de hotărâri este nevoie de 21 de voturi pentru.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona s-a interesat despre modalitatea în care va fi vândut imobilul, şi dacă va fi vândut la un preţ social sau la preţul pieţei. Domnul preşedinte Borboly Csaba a spus că s-a realizat o evaluare de piaţă, va fi valorificat la un preţ mare. La rugămintea domnului consilier Thamo Csaba, în comisia pentru vânzare şi în comisia de contestaţie vor fi reprezentanţi şi din partea MPP-ului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.
Rezultatul votului secret privind desemnarea a 2 consilieri judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Harghita în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale:
Dl. Sofalvi Laszlo: 24 de voturi Da, 4 Nu.
Dl. Thamo Csaba: 27de voturi Da, 1 Nu.
Membrii supleanţi : Dl. Csiki Csongor: 27 de voturi Da, 1 Nu.
Dl. Glodeanu Cristinel: 24 de voturi Da, 4 Nu.

Rezultatul votului secret privind desemnarea a 2 consilieri judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Harghita în comisia de contestaţie pentru vânzarea spaţiilor medicale: Dl. Hajdu Gabor 23 de voturi Da, 3 Nu.
D-na. Stoia Sabina 22 de voturi Da, 4 Nu.
Membrii supleanţi: Dl. Becze Istvan 23 de voturi Da, 2 Nu.
Dl. Vajna Imre 25 de voturi Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1, parte integrantă la Hotărârii nr. 217/2008 privind stabilirea tarifelor pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita. Domnul consilier judeţean Sofalvi Laszlo a propus următoarea modificare: Instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, precum şi oaspeţii Consiliului Judeţean Harghita pot primi în folosinţă gratuită aceste spaţii, cu acordul prealabil al preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Acordului/Contractului colectiv de muncă al personalului încadrat în aparatul de specialitate şi în aparatul permanent al Consiliului Judeţean Harghita. Domnul secretar al judeţului a precizat modificările: la art.13, punctul i: s-a convenit rezoluţiunea prevederilor respective, art. 24, alin. 2 s-a convenit rezoluţiunea prevederilor respective.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedurile sistemului de finanţare nerambursabilă de la bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese a semnalat faptul că bugetul a fost adoptat destul de târziu şi astfel sprijinirea programelor culturale de la începutul anului nu a fost posibilă. Rugămintea dânsei a fost ca publicarea cererilor de finanţare să fie efectuate cât mai repede, chiar la începutul săptămânii următoare. Rugămintea domnului consilier Arus Zsolt a fost să primească şi consilierii judeţeni prin e-mail proiectele de hotărâri în momentul în care acestea sunt afişate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Clubul Sportiv „Hockey Club Felcsík” pe anul 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării parţiale a hotărârii nr. 57/2009 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării Programului „Ziua Naţională a Tineretului” pe anul 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Tineret a judeţului Harghita pe perioada 2009-2013.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului „Elaborarea şi reactualizarea strategiilor de dezvoltare a judeţului Harghita”.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului din judeţul Harghita.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2009, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea terenurilor agricole. Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Cultură „Kőlik”. Domnul preşedinte Borboly Csaba a prezentat pe scurt necesitatea adoptării acestei hotărâri. Asociaţia are experienţă în activiatea de restaurare a porţilor vechi, astfel, începând din 2002 a restaurat 28 porţi, dintre care 9 se află în evidenţa Direcţiei naţionale a siturilor şi monumentelor. Paralel cu această activitate, asociaţia organizează conferinţe, tabere de creaţie, editează publicaţii pentru promovarea valorii unice a porţilor secuieşti. Singura modalitate legală prin care Consiliul Judeţean Harghita poate să sprijine acest proiect este de a deveni membru al acestei asociaţii plătind cotizaţia de 20.000 lei.
Nu au existat alte observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării „Zilelor Judeţului Harghita” în anul 2009 şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program. Domnul preşedinte Borboly Csaba a subliniat faptul că în loc de 60.000 lei, la art.2 trebuie trecut 93.000 lei. În anul acesta doar la Topliţa se va ţine concert, Consiliul Judeţean Harghita va sprijini mai mult programele culturale, artiştii şi meşteşugarii locali.
Propunerea domnului consilier judeţean Thamo Csaba a fost ca în anii următori Zilele Judeţului să fie organizate împreună cu judeţul Covasna.
Nu au existat alte observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării distincţiilor cu denumirea „Distincţie de Excelenţă Pentru Dezvoltarea şi Promovarea Valorilor Judeţului Harghita”. Domnul preşedinte Borboly Csaba informează că consiliul judeţean iniţiază înfiinţarea şi acordarea diferitelor premii sau distincţii pentru personalităţi sau grupuri de persoane, cu scopul promovării şi recunoaşterii activităţii prin care au contribuit în mod relevant la dezvoltarea segmentelor sociale, economice şi culturale în viaţa judeţului Harghita. Cei care pot face propuneri sunt consilierii judeţeni şi funcţionarii de conducere din cadrul aparatului de specialitate.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului tarifelor pentru exploatarea drumurilor judeţene din judeţul Harghita şi pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale valabile în anul 2009. Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că trebuie un aviz de la Ministerul Transporturilor, dacă acest aviz va sosi cu data de azi atunci, după comunicare va putea intra în vigoare acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea-Livezi.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali”. Domnul preşedinte Borboly Csaba informează că, Consiliul Judeţean Harghita doreşte lansarea unui program „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali”, având ca sursă de referinţă două principii valorice foarte importante ale Uniunii Europene. Primul principiu valoric este PPP (Public Privat Partnership) conform căruia pentru soluţionarea eficientă a problemelor comunitare şi organizarea acestui proces se impune colaborare intersectorială bazată pe încredere şi respect reciproc, cel de-al doilea principiu valoric este CSR (Corporate Social Responsability), conform căruia trebuie să conştientizăm întreprinzătorii, astfel încât să aibă aceeaşi atitudine responsabilă faţă de munca lor ca şi faţă de valorile mediului înconjurător, şi nu în ultimul rând faţă de valorile comunităţii.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 195/2008 activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în elaborarea şi implementarea proiectului „SAVANT HARGHITA- Portal Integrat Educativ - Formarea Reţelei Virtuale de E-Educaţie” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect. Domnul consilier judeţean Arus Zsolt remarcă faptul că nu a primit în întregime acest proiect de hotărâre.
Nu au existat alte observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă, respectiv a contractului de editor responsabil - director al Editurii ”Hargita Népe ”, ca urmare a acordului părţilor şi eliberarea din funcţia de editor responsabil - director al Editurii ”Hargita Népe”,a doamnei Karda Emese Teréz. Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese are opinia că dacă comisia de analiză a constatat lipsuri în munca doamnei Karda Emese acestea trebuie dovedite. A pus întrebarea dacă în spatele acestei demisii nu sunt presiuni? Domnul preşedinte Borboly Csaba întrebă pe doamna Karda Emese dacă doreşte să ia cuvântul. Doamna Karda Emese a mulţumit pentru această posibilitate dar opţiunea ei a fost să ia cuvântul după prezentarea raportului Comisiei de analiză şi verificare a Editurii “Hargita Nepe”. Domnul consilier Arus Zsolt l-a rugat pe domnul preşedinte să respecte ordinea de zi adoptată.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul consilier Hajdu Gabor, prezintă raportul Comisiei de analiză şi verificare a Editurii “Hargita Nepe”. Această comisie nu a avut ca obiectiv ca să stabilească greşelile conducerii acestei edituri. Conform Hot. 163 a Consiliului Judeţean Harghita a avut atribuţia ca să proiecteze o imagine despre funcţionarea editurii, despre situaţia juridică şi despre conducerea acestuia.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Hargita Népe. Domnul preşedinte Borboly Csaba face precizări în legătură cu acest proiect de hotărâre: editura va fi sub coordonarea Consiliului Judeţean Harghita, din preambul se va scoate acele prevederi privind instituţiile culturale şi va fi inclusă Decretul 102 din 1990 ce priveşte organele de presă, şi directorul se va angaja prin concurs pe durată nedeterminată. Domnul consilier Thamo Csaba a propus amânarea acestui proiect de hotărâre, dar propunerea de modificare nu a primit voturile necesare pentru adoptare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea temporară în funcţia de editor responsabil - director al Editurii ”Hargita Népe”, a domnului Isan Istvan Csongor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, forma proiectului a fost adoptată cu vot majoritar. Urmează să fie votată cu vot secret persoana.
Rezultatul votului secret: Isan Istvan Csongor 17 de voturi Da, 11 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita „Clubului Sportiv Handbal Club Odorheiu Secuiesc” pe anul 2009. Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu vot majoritar.
La punctul Diverse domnul preşedinte Borboly Csaba a informat despre delegaţia făcută în Ungaria.
Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Topliţa, 29 aprilie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária