Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:05:08
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 6 februarie 2011

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 06 februarie 2011
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse
Catalogul membrilor :


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
13. LUKÁCS VILMOS UDMR
14. KOCS ILONA PCM
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 28, din 28 ianuarie 2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinta ordinară.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează consilierii judeţeni: Papp Kincses Emese, Stoia Sabina şi Kovács Árpád András urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 26 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba propune completarea cu două proiecte de hotărâri urgente şi modificarea numerotării punctelor din proiectul ordinii de zi.
Se supune la vot aprobarea propunerii de modificare a ordinii de zi.
Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 65 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 122/2008 privind stabilirea componenţei nominale a comisiilor de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;
Se supune la vot aprobarea scoaterii proiectului de hotărâre de la punctul 65 de pe ordinea de zi

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Nu, 1 Abţineri

Se trece la aprobarea proiectului ordinii de zi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.
Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 decembrie 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal.
Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Amenajarea interioară Centru Multifuncţional”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Amenajarea exterioară Centru Multifuncţional”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările fracţiunii Partidului Civic Maghiar.
Domnul preşedinte Borboly Csaba în calitate de iniţiator, prezintă propunerile efectuate la proiectul de hotărâre de pe urma negocierilor cu Ministerul Sănătăţii. Pe parcursul săptămânii trecute a fost anunţată câştigarea unor sume pentru departamentul oncologic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.
Se modifică poziţia alte cheltuieli de investiţii pe categorii de cheltuieli din subvenţii prin includerea sumei de 565.000 lei primită de la Ministerul Sănătăţii.
Se modifică poziţia cheltuieli de personal, respectiv majorarea sumei pentru trimestrul I de la 16.767 lei la 17.090 de lei.
Se scade suma pentru trimestrul IV de la 12782 la 12458 lei.
La capitolul 84.02.03.01 Drumuri şi poduri la poziţia 11 se scade suma de 250.000 lei, şi se introduce o poziţie cu nr. 16 care se majorează cu suma de 250.000 lei.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune includerea în buget a unui studiu de fezabilitate privind construirea unui nou parc agro industrial asemănător celui de la Siculeni.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pe articole cu modificările iniţiatorului după cum urmează:
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 1 Abţineri
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 2 Abţineri
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că cele două proiecte de hotărâri aduse de la punctul diverse au fost primite târziu pentru ca să fie votate.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri
Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 1 Abţineri
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 2 Nu, 2 Abţineri
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba are o propunere de modificare la Articolul 7. Domnul consilier judeţean propune includerea în buget elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru zona Nicoului de Sus.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează ca legea nu permite acest lucru, supune la vot propunerea domnului consilier judeţean Thamó Csaba.
Rezultatul votului: 6 Da, 20 Nu
Domnul preşedinte menţionează că rămâne forma veche al articolului 7.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 2 Abţineri
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează despre propunerea domnului consilier judeţean Thamó Csaba la articolul 8, din bugetul programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita”, pe anul 2011, să fie scoasă o sumă în valoare de 40.000 lei şi să fie sprijinite programele Părintelui Böjte Csaba.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că legea nu permite sprijinirea sprijinirea fundaţiilor private prin sistemul de proiecte.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba îşi susţine propunerea.
Se supune la vot propunerea domnului consilier judeţean Thamó Csaba.
Rezultatul votului: 6 Da, 18 Nu, 2 Abţineri

Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 2 Nu, 3 Abţineri
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu
Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 1 Abţineri
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 2 Nu

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2011, în întregime, care este adoptat cu un cvorum de 22 Da, 2 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 21 % din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământ de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pe anul 2011;
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că municipiul Topliţa are prevăzuta o sumă mai mică în proiectul de hotărâri şi că nu există echilibru între aceste sume.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune includerea unei sume pentru un studiu de fezabilitate pentru investiţii pentru prevenirea inundaţiilor.
Domnul consilier judetean Árus Zsolt consideră că repartizările ar trebui făcute în mod obiectiv şi nu prin sistemul de proiecte.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pe articole.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 6 Abţineri

Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 5 Abţineri

Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu, 2 Abţineri
Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care este adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 5 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 24 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că din aceste proiecte lipseşte munca profesională.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că trebuie respectate procentele din statistică pe baza cărora vor fi împărţite sumele pentru proiecte.
Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán cere ca evaluarea proiectelor precum şi contractarea să se realizeze într-un timp mai scurt.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba consideră că ar trebui simplificat un pic sistemul de depunere a proiectelor.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor reacţionează la cele afirmate de către domnul consilier judeţean Árus Zsolt.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita” pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita, pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş” pe anul 2011
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de asociere a judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale în anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, că suma prevăzută la articolul 1 se modifică de la 41.000 lei la 40.000 lei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita” pe anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a resurselor umane, pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 22 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Academia” pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 3 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „ Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale” pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita” pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2011, al Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul presedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” a Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 1 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru, pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Abţineri.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, Abţineri 1.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din calitatea de membru în Clubul Sportiv Hockey Club Felcsík din Cârţa, judeţul Harghita, precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 167/2005, privind aprobarea participării Consiliului Judeţan Harghita în calitatea de membru în Clubul Sportiv Hockey Club Felcsík din Cârţa, judeţul Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, Abţineri 1.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 232/2008 privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Harghita şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da, Abţineri 1

Rezultatul votului secret: dr. Csiszér Irma 23 de voturi Da
Rezultatul votului secret: dr. Gálffy Csilla 26 de voturi Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului – cadru - model care va fi încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei – cadru – model care va fi încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării„ Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2011”;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum 26 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Judeţului Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 245/2008 a Consiliului Judeţean Harghita pentru aprobarea listei de investiţii prioritare pentru sectorul de apă şi canal în judeţul Harghita, pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita” prin măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 43/2009 privind aprobarea proiectelor de modificare şi completare ale Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ”;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 2 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 321/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita”;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 2 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 96/2008 privind asocierea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita cu unităţile administrativ teritoriale, situate în bazinul hidrografic al râului Olt din judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ”;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 2 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 191/2009 privind aprobarea alegerii procedurii delegării gestiunii serviciului de apă şi canalizare şi aprobarea proiectului contractului de delegare, a gestiunii serviciului de apă şi canalizare, pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita” prin măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna ianuarie 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru investiţia „Reabilitare DJ 125 şi DJ 125A, între oraşul Bălan şi DN 12C, km 4+000 Gheorgheni”;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere ca întregul material să fie trimis pentru studiu pentru a putea vota.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 22 Da, 4 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc”
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Management Energetic Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 23 Da, 3 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 276/2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 224/2009 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu”, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 22 Da, 3 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 283/2009 privind înfiinţarea instituţiei publice ”Serviciul Public al Consiliului Judeţean Harghita de Protejare a Monumentelor – Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata”;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Centrului Cultural şi de Arte Lăzarea;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale aferente activităţilor desfăşurate pe linie de stare civilă de către Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita, pe anul 2011;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că nu este corect calculul cuprins în anexa hotărârii. Deasemenea consideră că taxa cerută pentru schimbarea numelui nu este justificată.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 1 Nu, 2 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contractului de închiriere a spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii Secţiilor Boli Infecţioase şi Pneumologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Tulgheş;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii, pentru anul 2011, ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea terenurilor agricole;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu oraşul Bălan prin Consiliul local al oraşului Bălan, în vederea extinderii la nivel judeţean a serviciilor sociale furnizate de către Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei în familie din Bălan;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu din imobilul Dispensar medical situat în Miercurea Ciuc str. Petőfi Sándor nr. 14, aparţinând domeniului privat al judeţului Harghita şi aflat în administrarea Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, a unui spaţiu din imobilul Dispensar medical situat în Miercurea Ciuc B-dul Frăţiei nr. 16, cu destinaţie de cabinet medical, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind valorificarea locuinţei de serviciu situată în Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap.15, aflată în domeniul privat al Judeţului Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 20 Da, 3 Nu, 3 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 183/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 2 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 144/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ”Drumul porţilor secuieşti” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 21 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 208/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului ”ECOURI în turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Sikeres Székelyföld” pe anul 2011;
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel consideră că trebuie găsită o modalitate pentru proiecte în care să fie atraşi şi oamenii din partea de nord a judeţului şi să se folosească denumiri prin care toţi locuitorii judeţului să se simte atraşi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că aşteaptă propuneri în această temă.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că titlul programului este bun, dar conţinutul nu poate fi aprobat.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2011” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali”, pentru anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita”, pe anul 2011;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 21 Da, 2 Nu, 3 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene”;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 24 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale” pe anul 2011 al Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul presedinte Borboly Csaba precizează că se extinde acest program, suma prevăzuta la articolul 2 se modifică de la 105.000 lei la 155.000 lei.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că o mare parte a banilor din cadrul acestui program se cheltuie pentru conferinţe, şi că trebuie modificată conţinutul hotărârii.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune includerea expresă a familiilor mari în acest program, precum şi includerea Fundaţiei Civitas în acest program.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că programul a fost elaborat cu ajutorul unor specialişti, va fi prezentată în amănunt şi este convins că acest program va ajuta mult pe familiile din judeţul Harghita şi la fel pe toţi care lucrează cu familii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 1598/2010, emisă de preşedintele Consiliului Judeţean, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2010;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 22 Da, 2 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 50/2006 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al judeţului Harghita al unui teren situat în localitatea Frumoasa înscris în C.F. nr.243/N şi nr.239/N al localităţii Frumoasa, cu nr. cadastral 367 şi 366, obţinut prin achiziţie publică şi dării în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita al acestuia;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 248/2010 privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile din domeniul public al statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 a Hotărârii nr. 215/2008 a Consiliului Judeţean Harghita;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt întreabă dacă au sosit propuneri de modificări pentru acest proiect de hotărâre după care prezintă detaliile proiectului de hotărâre.
Domnul presedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 8 Da, 17 Nu. Hotărârea a fost refuzată.

Domnul presedinte Borboly Csaba predă conducerea şedinţei domnului vicepreşedinte Petres Sándor.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt critică plecarea domnului preşedinte de la şedinţă, deasemenea menţionează faptul că refuzând aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat de domnul consilier, consiliul a votat împoriva reglementărilor legale.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde criticilor domnului consilier.
Domnul secretar al judeţului Egyed Árpád menţionează că trebuie aşteptată decizia irevocabilă a intanţelor judecătoreşti.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona întreabă de ce primeşte mai puţin bani Odorheiu Secuiesc decât Cristuru Secuiesc.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor explică situaţia repartizării sumelor municipiilor din judeţul Harghita.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba întreabă dacă preşedintele consiliului judeţean are obligaţia să pună din oficiu pe ordinea de zi validarea mandatului unui consilier judeţean.
De asemenea menţionează că Comisia socială şi de sănătate nu are preşedinte.
Domnul secretar Egyed Árpád menţionează că trebuie puse în proiectul de ordinii de zi doar ceea ce respectă prevederile legale. Comisiile însuşi îşi aleg preşedinţii.
Domnul consilier judeţean Benyovszki Lajos prezintă situaţia investiţiei din oraşul Cristuru Secuiesc privind staţia de epurare.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor mulţumeşte pentru participare şi închide şedinţa.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 februarie 2011 cu număr de înregistrare …………/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


Miercurea Ciuc, 09 februarie 2011

 

secretarul judeţului
Egyed Arpád

 

 

Şef birou
Tanko Eva
Întocmit
consilier juridic
Balla Páter

 

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Octombrie 2011 12:11