Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 17:23:45
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 22 aprilie 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

Proces verbal

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr.219 din 20 aprilie 2009, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

La şedinţă sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean, absentând domnii consilieri judeţeni Lukács Vilmos şi Szász Jenő, precum şi doamna consilier Stoia Sabina.
Şedinţa este publică.

Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, Birtalan József – Administrator public din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate a consiliului judeţean.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei:
1. Prezentarea programului de sănătate şi protecţie socială al Consiliului Judeţean Harghita de către D-na Zonda Erika, director al Direcţiei programe şi dezvoltare rurală.
2. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 martie 2009.
Iniţiator: Egyed Árpád – secretarul judeţului Harghita.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii intenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Harghita şi Regiunea Autonomă Valle d`Aosta.
Iniţiator: dl. preşedinte Borboly Csaba;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea “Programului privind prevenirea marginalizării sociale”.
Iniţiator: dl. vicepreşedinte Sófalvi László;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării sumei de 4.792,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita.
Iniţiator: dl. preşedinte Borboly Csaba;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia “Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” a cererii de finanţare pentru “Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect.
Iniţiator: dl. vicepreşedinte Petres Sándor;
7. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de conducere de director, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, al d-lui Bodor Zsolt.
Iniţiator: dl. preşedinte Borboly Csaba;
8. Diverse

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot ordinea de zi, care a fost aprobată cu 25 de voturi pentru şi o abţinere.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză, urmând ca în şedinţă să se prezinte numai rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, pe domenii de activitate.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. D-na directoare Zonda Erika prezintă programul de sănătate şi protecţie socială al Consiliului Judeţean Harghita.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Prezentarea spre aprobare a Procesului verbal al şedinţe Consiliului Judeţean Harghita din 27 martie 2009.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesului verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din 27 martie 2009, care a fost aprobat cu 22 de voturi pentru şi 5 abţineri.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii intenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Harghita şi Regiunea Autonomă Valle d`Aosta.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel s-a interesat dacă au fost îndeplinite propunerile făcute de Ministerul Administraţiei Internelor şi Ministerul Afacerilor Exeterne. A semnalat că nu este corect expresia organizaţiile admisnistraţiei publice, trebuie specificat în text administraţia publică locală precum şi faptul că în preambul scrie despre avizul comisiei, dar nu au fost ţinute şedinţe ale comisiilor de specialitate. Răspunsul domnului preşedinte a fost, că fiind vorba de şedinţă extraordinară nu este nevoie de avizul comisiilor, iar proiectul de hotărâre a fost pregătit conform cerinţelor ministerelor amintite.
Domnul consilier judeţean Arus Zsolt a semnalat faptul că o regiune nu poate să încheie un contract de colaborare cu o instituţie ci numai cu judeţul Harghita, acest lucru trebuie reformulat.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii intenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Harghita şi Regiunea Autonomă Valle d`Aosta.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 23 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea “Programului privind prevenirea marginalizării sociale”.
Domnul consilier judeţean Vajna Imre are îndoieli în privinţa reuşitei acestei program pentru că a avut experienţă neplăcută în anii anteriori. Domnul preşedinte Borboly Csaba a povestit despre o experienţă mult mai plăcută, în acest caz 95% din populaţia satului a participat la analize depistâd din timp cazuri grave care astfel au fost tratate cu succes. A prezentat pe scurt programul în cadrul căruie, locuitorii unor comunităţi izolate din judeţ vor beneficia gratuit de consultaţii din partea unui grup de medici din judeţul Bács Kiskun din Ungaria şi al unor medici din judeţul Harghita. Astfel, vor fi realizate consultaţii de către medici specialişti în domeniile chirurgie, dermatologie, cardiologie, pediatrie, radiologie, ginecologie, endocrinologie, etc. Consultaţiile se vor realiza cu cooptarea activă a medicilor de familie din comunele vizate.
Domnul Egyed Arpad, secretar al judeţului, precizează că este vorba despre un program cu numele “Programului privind prevenirea marginalizării sociale” în cadrul căreia se organizează această consultaţie, acesta fiind doar unul dintre componenţii proiectului. Cu acordul iniţiatorului a fost reformulat proiectul de hotărâre, dar fără a schimba subiectul proiectului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea “Programului privind prevenirea marginalizării sociale”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării sumei de 4.792,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita.
Domnul consilier judeţean Arus Zsolt a ţinut să precizeze că la punctul anterior defapt a fost votat o altă variantă decât cel cunoscut de consilierii judeţeni.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării sumei de 4.792,00 mii lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 24 de voturi pentru şi 2 abţineri.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia “Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” a cererii de finanţare pentru “Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a informat pe cei prezeţi despre caracterul de urgenţă al acestui proiect de hotărâre care rezultă din faptul că sumele alocate pentru Axa 3., Domeniul major de intervenţie 3.1. al Programului Operaţional Regional 2007-2013 sunt limitate, astfel fiind necesară depunerea proiectului în cadrul acestei axe în timp cât mai redus.
În cazul nedepunerii în timp util a Cererii de finanţare există riscul ca sumele disponibile să se epuizeze şi Judeţul Harghita să nu beneficieze de finanţare europeană pentru această investiţie. Tot odată a mulţumit pentru domnul consilier Csiki Csongor, domnii directori orban Bela şi Birta Antal pentru efortul depus în pregătirea acestei cereri de finanţare.
Domnul consilier Arus Zsolt a atras atenţia consilierilor că pentru acest program a fost alocat 80.000 lei în bugetul adoptat iar în proiect de hotărâre este trecută suma de125.000 lei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia “Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” a cererii de finanţare pentru “Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi pentru şi 1 abţinere.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de conducere de director, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Serviciul Public de Management Energetic Harghita, al d-lui Bodor Zsolt.
Prima dată a fost votată textul proiectului de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 25 de voturi pentru, şi 1 abţinere.
Rezultatul votului secret pentru numirea d-lui Bodor Zsolt: 20 Da, 3 Nu.

La punctul Diverse, domul preşedinte a prezentat scopul vizitei în Ungaria. A luat cuvântul domnul consilier judeţean Arus Zsolt, cererea dumnealui a fost de a primi o fişă fiscală F2 completat corect, pentru după părerea domnului consilier cel primit este întocmit greşit, a cerut publicarea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita pe site-ul consiliului.
Domnul consilier judeţean Thamo Csaba a înaintat rugămintea de a primi înştiiţare şi prin telefon despre şedinţele Consiliului Judetean Harghita, şi posibiliatea de a consulta materialele privind licitaţiile. Domnul consilier este interesat de raportul de control întocmit de Curtea de Conturi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba l-a asigurat pe domnul consilier Thamo Csaba, că vor primi anunţ şi prin sms cu privire la data şedinţelor, materialele privind licitaţiile pot fi consultate la sediul instituţiei, iar în ceea ce priveşte raportul de control întocmit de Curtea de Conturi acest raport este pentru anul 2007, procesul nu a fost definitivat. A informat pe consilier că depozitul de deşeuri se pare că va fi amenajat la Mihăileni, aici mai puţin 25% din populaţie sunt împotrivă. Se poartă tratative cu patru localităţi.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csala declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 22 aprilie 2009

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária