Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:41:00
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 11 martie 2011

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 11 martie 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 304/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád – Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează consilierii judeţeni: dl Szentes Antal şi dl Györgypál László. Dânşii sunt în delegaţie în interes de serviciu, urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 27 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul Elekes Zoltán prezintă raportul pe anul 2010 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune modificarea ordinii proiectelor de hotărâri pe ordinea de zi, astfel: din proiectul de hotărâre nr. 17 să devină nr. 3, proiectul de hotărâre nr. 24 să devină nr. 4, proiectul de hotărâre nr. 25 să devină nr. 5, proiectul de hotărâre nr. 14 să devină nr. 11, şi proiectul de hotărâre nr. 28 să devină nr. 18.
Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că proiectul de hotărâre înaintat din partea fracţiunii PCM nu îndeplineşte condiţiile de formă şi astfel nu poate fi trecut pe ordinea de zi.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are obiecţii în ceea ce priveşte numerotarea proiectelor de hotărâri pe ordinea de zi şi precizează că aprobarea bugetului Consiliului Judeţean nu s-a făcut în mod legal şi propune ca această hotărâre să fie revocată şi să fie trecută pe ordinea de zi, iar acele proiecte de hotărâri la care lipsesc rapoartele juridice şi economice să fie scoase de pe ordinea de zi, astfel: proiectele de hotărâri pe ordinea de zi nr. 1, nr. 5, nr. 16, nr.29.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea propunerii de revocarea a Hotărârii nr. 3/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2011.
Rezultatul votului: 5 Da, 14 Nu, 6 Abţineri

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune şi supune la vot includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita din capitolul Diverse.
Rezultatul votului: 23 Da, 1 Abţinere

Se trece la aprobarea proiectului ordinii de zi modificate:
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea propunerii de modificare a ordinii de zi. Rezultatul votului: 18 Da, 8 Abţineri

Se trece la primul punct pe ordinea de zi.
Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 februarie 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 6 februarie 2011.
Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 6 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Judeţeană Kájoni János pentru anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al Judeţului Harghita aparţinând sistemelor de alimentare cu apă din comunele Zetea, Brădeşti, Satu Mare şi Dealu.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 145/2006 a Consiliului Judeţean Harghita privind darea în administrarea Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László” a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Sânmartin, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita şi aflat în folosinţa Spitalului Judeţean Harghita „dr. Dénes László”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da şi 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de comodat nr. 4.140/2005 încheiat între judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Fundaţia “Csibész”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 210/2009 privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Realizarea şi implementarea unui sistem complex e-guvernare la Consiliul Judeţean Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „ Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, DMI.2 „ Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii de broadband, acolo unde este necesar” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect, modificată prin Hotărârea nr. 296/2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 203/2008, privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Modernizarea salvării montane în judeţul Harghita” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional, axa 5 – Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului, domeniul major de intervenţie 5.2. – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect, modificată prin Hotărârea nr. 295/2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de promovarea turistică şi cultural-turistică al judeţului Harghita pe anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la derularea programului judeţean „Teatru pentru Ţinutul Secuiesc” pe anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Harghita cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita pentru derularea Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea hotărârii conform legilor în vigoare.
Rezultatul votului: 26 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune nominalizarea şi votarea fiecărui membru în parte la compunerea Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune ca membru în această comisie pe D-na consilier dr. Papp Kincses Emese.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune ca membru în Comisia de selecţie pe el însuşi iar în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pe d-na consilier judeţean Stoia Sabina.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor propune nominalizarea în aceste comisii a patru specialişti externi: Mezey Ildikó artist plastic, Fazakas Gabriella sociolog, Gáll Szabolcs doctorand, Krizbai Imre muzician.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întreruperea şedinţei pentru o scurtă pauză de convorbire şi tratative, de consultare între membrii fracţiunilor.
Rezultatul votului: 21 Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia Clubul Sportiv „Csíkiló”; Asociaţia Clubul Sportiv “Forrás”; Asociaţia Clubul Sportiv „Lobogó” şi Asociaţia Clubul Sportiv „ Krigel” în vederea realizării „Programului de sprijinire a valorilor ecvestre” pe anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă acest proiect de hotărâre prin prisma a două puncte de vedere cel sportiv şi cel turistic şi supune la vot adoptarea acesteia.
Rezultatul votului: 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectului de hotărâre privind aprobarea programului „Promovarea produselor tradiţionale secuieşti pe anul 2011” al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre prin prisma cooperării producătorilor de produse tradiţionale secuieşti cu diferite alte mărci secuieşti.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune promovarea produselor tradiţionale şi din partea nordică a judeţului.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are obiecţii în ceea ce priveşte denumirea proiectului de hotărâre, cu denumirea de produse tradiţionale secuieşti respectiv a rezultatelor preconizate în urma derulării programului şi propune modificarea acestei hotărâri.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba afirmă că PCM-ul sprijină proiectul de hotărâre cu precizarea ca în termen lung asigurarea calităţii produselor să fie asigurată.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Harghita cu parteneri din judeţele Timiş, Bistriţa Năsăud, Alba şi Cluj, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din aceste judeţe.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre cu precizările şi completările făcute de juriştii Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune parteneriate şi cu alte judeţe.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune dezvoltarea acestui program şi posibilitatea de a mări bugetul programului.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt răspunde domnului consilier Glodeanu Cristinel în privinţa parteneriatelor cu diferite judeţe ale ţării.
Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că Consiliul Judeţean Harghita aşteaptă iniţiative pentru realizarea de colaborări şi parteneriate cu diferite judeţe.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona răspunde la afirmaţiile domnului consilier judeţean Glodeanu Cristinel afirmând că judeţul Harghita nu este întreţinut din alte fonduri decât din fonduri cuvenite judeţului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Harghita la organizarea competiţiei „Campionatul naţional de enduro etapa: II pe traseul situat în localitatea Lăzarea”
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă şi supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita cu suma de 106.391 lei prin acceptarea sponsorizării din partea Fundaţiei pentru Şcoală în baza contractului de sponsorizare nr. 23 /2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu un cvorum de 28 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea managementului şi înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre privind Consiliul de administraţie a Spitalului de Psihiatrie Tulgheş şi propune revocarea din funcţie a d-lui consilier judeţean Kovács Árpád András.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András consideră că revocarea d-lui consilier judeţean din funcţie nu este argumentată corespunzător.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că legile din vigoare permit ca fracţiunea PCM să fie reprezentat în consiliul de administraţie a Spitalului de Psihiatrie Tulgheş.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret revocarea din funcţie a d-lui Kovács Árpád András.
Rezultatul votului: 19 Da, 7 Nu.
Domnul preşedinte Borboly Csaba propune şi supune la vot secret numirea în funcţie a d-lui Petres Sándor.
Rezultatul votului: 19 Da, 7 Nu, 1 Abţinere.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 19 Da, 8 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2011, finanţat din Fondul bugetar local.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 27 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliului Judeţean Harghita cu Comuna Mihăileni prin Consiliul Local al Comunei Mihăileni din judeţul Harghita, pentru finanţarea şi realizarea lucrării de reabilitare a DJ 124, tronson Nădejdea – Livezi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 321/2010 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 22 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 224/2009 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru administrarea şi gestionarea „Centrului Multifuncţional din Şumuleu”, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei şi statului de funcţii ale acestuia, cu modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita şi pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale direcţiei generale.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din judeţul Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizului Unic al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emis în luna martie 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectului de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita pe anul 2011.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 26 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei pentru cofinanţare pe anul 2011 a activităţilor Clubului Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc”.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că raportul Clubului Sportiv “Sport Club Miercurea Ciuc” nu conţine date financiare despre modul de cheltuire a fondurilor primite.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 20 Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 84/2009 al Consiliului Judeţean Harghita
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt argumentează motivele sale privind revocarea Hotărârii nr. 84/2009 al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care nu a primit numărul necesar de voturi şi nu a fost adoptat.
Rezultatul votului: 6 Da, 19 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management al Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba predă conducerea şedinţei domnului vicepreşedinte Petres Sándor.

Se revine la punctul de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor, aşteaptă propuneri pentru membrii Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale şi prezintă procedura de vot a membrilor.
Domnul consilier judeţean Bondor István propune ca membru în Comisia de selecţie pe dl consilier judeţean Becze István, dl vicepreşedinte Petres Sândor şi dl consilier judeţean Tordai Árpád.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel nu propune pe nimeni în Comisia de selecţie.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune pe d-na consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese în Comisia de selecţie.
Doamna consilier judeţean Kocs Ilona face o precizare privind ordinea de propunere a membrilor în Comisia de selecţie.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea d-nei consilier judeţean dr. Papp Kincses Emese ca membru în Comisia de selecţie.
Rezultatul votului: 9 Da, 13 Nu, 6 Abţineri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea d-lui consilier judeţean Becze István ca membru în Comisia de selecţie.
Rezultatul votului: 16 Da, 2 Nu, 6 Abţineri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea d-lui vicepreşedinte Petres Sándor ca membru în Comisia de selecţie.
Rezultatul votului: 18 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea d-lui consilier judeţean Tordai Árpád ca membru în Comisia de selecţie.
Rezultatul votului: 16 Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea d-nei Mezey Ildikó ca membru în Comisia de selecţie.
Rezultatul votului: 19 Da, 6 Abţineri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea d-nei Fazakas Gabriella ca membru în Comisia de selecţie.
Rezultatul votului: 19 Da, 6 Abţineri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea d-lui Gáll Szabolcs ca membru în Comisia de selecţie.
Rezultatul votului: 20 Da, 6 Abţineri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea d-lui Krizbai Imre ca membru în Comisia de selecţie.
Rezultatul votului: 17 Da, 4 Abţineri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor, propune nominalizarea în Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind programele, proiectele şi acţiunile culturale pe specialiştii externi dl Gergely András şi dl Márton Árpád şi aşteaptă propuneri de nominalizare în această comisie din partea consilierilor judeţeni.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune pe d-na consilier judeţean Stoia Sabina în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea d-nei Stoia Sabina ca membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea dl-ui Gergely András ca membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor supune la vot secret nominalizarea dl-ui Márton Árpád ca membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Rezultatul votului: 21 Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András prezintă în faţa consilierilor judeţeni, ghidul informativ privind promovarea ecoturismului realizat de Composesoratul Ditrău cu finanţarea Corvinus Zrt. din Ungaria.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt critică modul de funcţionare a aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita şi cere analiza amănunţită a situaţiei, argumentând solicitările sale prin raportul Curţii de Conturi pe anii anteriori. Domnul consilier a mai adăugat că întocmirea şi calculul Fişelor fiscale sunt eronate.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor, răspunde criticilor domnului consilier, menţionând faptul că constatările Curţii de Conturi pe anul 2007 care au stat la baza unor litigii cu Consiliul Judeţean Harghita, Curtea de Conturi a pierdut toate procesele în mod definitiv şi irevocabil.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel întreabă despre raportul privind constituirea planului de şcolarizare în judeţul Harghita.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor solicită notarea acestor întrebări ca în termenele stabilite prin lege să se răspunde corespunzător d-lui consilier Glodeanu Cristinel şi oferă posibilitatea consilierilor de a dezbate subiectul înaintat.
Domnul consilier judeţean Tamás Zoltán răspunde la întrebările d-lui consilier Glodeanu Cristinel menţionând că, Comisia de Învăţământ a înaintat aceste întrebări privind şcolarizarea inspectorului şcolar general şi răspunsurile dânsului au fost acceptate de către comisie.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor propune o întrevedere în comun pentru rezolvarea acestei probleme.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune un proiect de hotărâre pentru şedinţa viitoare ca la iniţiativa fracţiunii PCM dl consilier Csillag Péter să devină membru în Comisia Economică, iar d-na Kocs Ilona în Comisia Socială şi de Sănătate. Domnul consilier Thamó Csaba regretă faptul că în anumite comisii nu sunt prezenţi reprezentanţii fracţiunii PCM-ului şi menţionează că Consiliul European are a chartă a limbilor care a fost semnată şi de către România.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde pe scurt referitor la organizarea comisiilor de specialitate şi la condiţiile de colaborare între fracţiunile din cadrul consiliului judeţean, solicitând depunerea în scris a opţiunii d-lui consilier Csillag Péter de a face parte din Comisia Economică şi a d-nei consilier Kocs Ilona de a face parte din Comisia Socială şi de Sănătate.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád András, întreabă dacă şedinţa ordinară a consiliului judeţean pe data de 28 ianuarie 2011 a fost amânat din cauza fracţiunii PCM-ului sau a fost ilegal constituit.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la întrebarea domnului consilier Kovács Árpád András precizând faptul că totul s-a desfăşurat conform legilor şi normelor în vigoare.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor mulţumeşte pentru participare şi închide şedinţa.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 11.03.2011 cu număr de înregistrare 5253/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 14 martie 2011

 

secretarul judetului
Egyed Arpád

Şef birou cancelaria
Tankó Eva

 

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Octombrie 2011 12:10