Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:00:06
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 26 februarie 2010

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 26. februarie 2010
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 471, din 18. februarie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc consilierii: Lukács Vilmos (este în delegaţie), Stoia Sabina (este bolnavă).
Consiliul este legal întrunit şi poate lucra valabil cu 28 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
Domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului este înlocuit de directorul Direcţiei juridice, autoritate tutelară şi informaţii publice doamna Romfeld Mária Magdolna.
La şedinţă participă directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, directorii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Doamna consilier Kocs Ilona semnalează că în materialul primit săptămâna trecută pe ordinea de zi erau trecute 54 de puncte faţă de cele 20 prezentate de domnul preşedinte acum. Rugămintea dumneaiei este să fie trecută pe ordinea de zi şi punctul Diverse.
Şi domnul consilier Árus Zsolt cere ca punctul Diverse să fie trecut pe ordinea de zi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 8 ianuarie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 8 ianuarie 2010 care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 6 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor pentru anul 2010, care provin din arendarea terenurilor agricole.
Domnul consilier Árus Zsolt a semnalat că şedinţa decurge într-un ritm foarte alert.
Conform prevederilor art. 65 alin. (5) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, domnul preşedinte Borboly Csaba i-a retras cuvântul domnului consilier Árus Zsolt.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 8 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale” finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice” şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul preşedinte prezintă importanţa adoptării acestui proiect de hotărâre. Acest proiect are un buget de aproximativ 10 milioane de lei, contribuţia proprie din partea instituţiei fiind de doar 2 %. Cu toate că bugetul judeţului încă nu a fost adoptat, termenul de predare urgentează adoptarea hotărârii. Din fondurile restante lunare se poate rezolva acest lucru. Nu este primul proiect înaintat împreună cu judeţul Covasna, acest lucru se întâmplă regulat, contribuţia proprie este asumată alternativ de cele două judeţe.
Domnul consilier Árus Zsolt îl roagă pe domnul preşedinte să respecte Regulamentul. Cu privire la proiectul de hotărâre precizează că fiind vorba de un proiect comun şi cheltuielile trebuie asumate în comun.
Doamna consilier Papp Kincses Emese pune întrebarea dacă promovarea apelor minerale se referă la apele minerale înbuteliate în prezent sau la cele de care dispune judeţul nostru şi care sunt folosite cu scopuri terapeutice, în cadrul băilor existente în judeţul Harghita? Băile nu pot fi promovate pentru că sunt într-o stare degradată. La sfârşitul anilor 90, Consiliul Judeţean Harghita a avut un program în cadrul căruia mai multe băi au fost puse la punct prin muncă comunitară. Din păcate după renovare starea acestor băi nu s-a menţinut. Doamna consilier propune organizarea unor programe asemănătoare derulate la sfârşitul anilor 90.
Domnul consilier Becze István subliniază importanţa promovării apelor minerale.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel spune că promovarea apelor minerale este un subiect important pentru judeţul Harghita, acest proiect trebuie sprijinit dar are rezerve cu privire la partea financiară. În cazul în care intră şi judeţul Covasna în proiect în mod obligatoriu trebuie să-şi achite propria contribuţie.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informeză pe domnul consilier, că de fiecare dată când sunt depuse proiecte de hotărâri se ţine cont de legile ţării, şi nu se fac decontări pentru alte judeţe.
Domnul consilier Hajdu Gábor prezintă posibilităţile turistice şi economice oferite judeţului nostru de apele minerale, subliniind că sumele vor fi cheltuite în judeţ şi o să aducă un câştig oamenilor de aici. Sumele obţinute din surse de finanţare au fost înmulţite aproape de zece ori faţă de 2007. Dacă în 2007, au fost obţinute 17 milioane din diverse resurse atunci în 2008, au fost obţinute 114 milioane.
Doamna consilier Papp Kincses Emese, a făcut o remarcă jignitoare pe seama domnului consilier Hajdu Gábor, domnul preşedinte o atenţionează pe dumnaei să ceară iertare sau va fi exclusă din sala de şedinţe. Doamna consielier a răspuns pozitiv la rugămintea domnului preşedinte.
Domnul consilier Kovács Árpád, în numele PCM-ului refuză tonul folosit de domnul consilier Hajdu Gábor, precizând că fracţiunea PCM niciodată nu a decis în baza unor directive de partid, ci după propria conştiinţă şi după materialul care a fost expediat lor.
Domnul consilier Thamó Csaba cere includerea unui punct pe ordinea de zi unde pot fi discutate şi părerile politice.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 6 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de promovare turistică al judeţului Harghita pe anul 2010.
La acest program organizat în Ungaria în săptămâna care urmeză în perioada 4-7 martie 2010 vor fi prezenţi judeţele Harghita, Mureş şi Covasna. Este un eveniment foarte important şi nu în ultimul rând este şi benefic pentru firrmele turistice din judeţe care poate să ofere locuri de cazare pentru turişti care vor veni din Ungaria în cursul anului. La Romexpo, toamna trecută, a avut mare succes standul amenajat de judeţul Harghita, domnul preşedinte îi felicită pe colegii săi din direcţia de specialitate pentru organizarea acestui program. Se aşteaptă un succes asemănător şi la expoziţia care va fi organizată săptămâna următoare.
Domnul consilier Árus Zsolt precizează că votul este un drept şi nu o obligaţie.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel îl roagă pe domnul preşedinte, ca atunci când sunt discuţii politice între cele două partide mari, să retragă cuvântul şi unora şi celorlalţi. Problemele judeţului sunt mult mai importante decât discuţiile politice. Domnul consilier l-a informat pe cei prezenţi că dacă nu este aprobat bugetul, banii se pot cheltui conform legii bugetare. Domnul consilier s-a întrebat dacă toate firmele din judeţul Harghita au fost anunţate de existenţa acestor expoziţii?
Domnul preşedinte a răspuns că au fost trimise invitaţii tuturor firmelor de specialitate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare al organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a judeţului Harghita.
Domnul consilier Györgypál László, menţionează că pe aparatul de vot sunt trei butoane: da, nu şi abţinere. Prin apăsarea butonului abţinere consilierul îşi exprimă voinţa de a se abţine, deci nu doreşte să voteze nici cu nu nici cu da. S-a întrebat dacă există cazul în care se poate abţine şi de la abţinere? A mai precizat că este obligaţia consilierului de a apăsa un buton.
Domnul preşedinte confirmă cele spuse de domnul consilier Györgypál László, completând cu menţiunea, că, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, cel care nu participă la lucrările consiliului va fi considerat absent nemotivat.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 8 Abţineri
Rezultatul votului secret: Márton István 20 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii a instituţiei Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informeză pe cei prezenţi că la toate instituţiile subordonate regulamentul de organizare şi funcţionare sunt completate cu consiliile de administraţie care sunt alcătuiţi din consilieri, specialişti şi reprezentanţi ai aparatului propriu.
La fiecare instituţie se aşteaptă propuneri pentru consiliul de administraţie, Biroul Cancelaria pregăteşte buletinele de vot.
Domnul consilier Árus Zsolt are două excepţii de formulat la proiectele de hotărâri cu privire la instituţiile subordonate:
În aceste consilii de administraţie figurează nume. Conform regulamentului, toate voturile privind persoane sunt secrete şi nu pot figura nume.
A doua problemă menţionată de domnul consilier este că în consiliul de directori trebuie incluşi mai mulţi consilieri fiind necesară o majoritate de 2/3 din voturi.
Domnul vicepreşedinte Petres Sándor face precizarea, că ceea ce a spus domnul Árus, că în proiectele de hotărâri nu pot fi trecute nume este incorect, şi a explicat amănunţit domnului consilier motivul pentru care au fost trecute şi nume în proiectele de hotărâri. Proiectul este informative iar votul despre o persoană este secretă.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel are rugămintea ca în centrele judeţene de promovare ale culturii să se ţină cont şi de cultura românească.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 19 de voturi Da, 8 Abţineri
Acest proiect de hotărâre nu a primit voturile necesare pentru a fi adoptat.

Doamna consilier Kocs Ilona părăseşte lucrările şedinţei fără a cere permisul domnului preşedinte cu rugămintea de a fi trecută absentă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba cere ca doamna consilier să fie trecută absentă.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi al organigramei ale Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 8 Abţineri
Domnul preşedinte propune în consiliul de administraţie pe Márton András, Bíró Emma, Szentes Antal, Szép Róbert, Kelemen Gábor. Nu sunt alte propuneri.

Rezultatul votului secret:
Márton András 20 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.
Bíró Emma 20 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.
Szentes Antal 20 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.
Szép Róbert 20 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.
Kelemen Gábor 20 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”.
Este sub incidenţa legii culturale, fiind necesare de 2/3 din voturi. Conform prevederileor legii unice de salarizare au fost făcute modificările necesare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre. Rezultatul votului 19 de voturi Da, 8 Abţineri.
Acest proiect de hotărâre nu a primit voturile necesare pentru a fi adoptat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii al Judeţului Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 19 de voturi Da, 7 Abţineri
Acest proiect de hotărâre nu a primit voturile necesare pentru a fi adoptat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrul Cultural şi de Arte – Lăzarea.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre. Rezultatul votului: 18 de voturi Da, 7 Abţineri.
Acest proiect de hotărâre nu a primit voturile necesare pentru a fi adoptat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 19 de voturi Da, 7 Abţineri.
Acest proiect de hotărâre nu a primit voturile necesare pentru a fi adoptat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea „Editurii Hargita” al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul director Ferenczes István propune amânarea votării proiectului de hotărâre pâna la desemnarea noului director pentru că dumnealui a ieşit în pensie.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că forma proiectului este supus votului.
Domnul consilier Árus Zsolt, semnalează că în proiectul de hotărâre denumirea instituţiei este trecută în trei feluri diferite, art. 2 din punct de vedere formal nu corespunde prevederilor legale şi trebuie reformulate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a spus celor prezenţi că nu doreşte să răspundă la toate părerile unui coleg atot ştiutor, fiindcă din punctul de vedere al specialiştilor de finanţe totul este în ordine. Domnul consilier Árus se foloseşte de ocazie şi intervine la toate punctele de pe ordinea de zi observaţiile dumnealui nu oglindesc realitatea, lucrurile amintite de domnul consilier nu sunt imprecizii sau greşeli. Domnul preşedinte a subliniat că pentru mai buna derulare a şedinţei ordonă votul şi nu pentru că ar avea ceva de ascuns.
Domnul consilier Glodeanu Cristinel are rugămintea de a edita ceva şi în limba română.
Domnul director Ferenczes István a enumerat publicaţiile care au fost editate în limba română din literatura română.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.
Acest proiect de hotărâre nu a primit voturile necesare pentru a fi adoptat.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 68/2003, privind înfiinţarea Agenţiei judeţene pentru gestionarea eficientă a energiei ca serviciu public de interes judeţean, sub autoritatea Consiliului Judeţean Harghita, respectiv aprobarea modificării Hotărârii nr. 75/2003 cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public de Management Energetic Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 8 Abţineri
Domnul preşedinte propune în consiliul de administraţie pe Bodor Zsolt, Farkas Erika, Becze István, Péli Levente, Szép Róbert. Nu sunt alte propuneri.

Rezultatului votului secret:
Bodor Zsolt 21 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.
Farkas Erika 22 de voturi Da, 1 Nu, 5 voturi Anulate.
Becze István 21 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.
Péli Levente 21 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.
Szép Róbert 21 de voturi Da, 2 Nu, 5 voturi Anulate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, al organigramei şi a statului de funcţii al Serviciul Public Salvamont Harghita.
Domnul consilier Árus Zsolt semnalează că în proiectul de hotărâre denumirea instituţiei este trecută în diferite forme, şi conform regulamentului sunt suprapuneri între atribuţiile unor angajaţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 18 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.
Domnul preşedinte propune în consiliul de administraţie pe Chivu Marian, Szőcs Juliánna, Rafain Zoltán, Kastal László, Székely Kinga. Nu sunt alte propuneri.

Rezultatului votului secret:
Chivu Marian 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 voturi Anulate.
Szőcs Juliánna 18 de voturi Da, 2 Nu, 7 voturi Anulate.
Rafain Zoltán 18 de voturi Da, 2 Nu, 7 voturi Anulate.
Kastal László 10 de voturi Da, 10 Nu, 7 voturi Anulate.
Székely Kinga 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 voturi Anulate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, al Organigramei si al Statului de Funcţii, al Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita, prin modificarea şi completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 73/2005, privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Harghita.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 17 de voturi Da, 8 Abţineri.
Domnul preşedinte propune în consiliul de administraţie pe Moldovan Laurentiu, Kovacs Valeria, Demény Gábor, András Róbert, Birta Antal. Nu sunt alte propuneri.

Rezultatului votului secret:
Moldovan Laurentiu 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 voturi Anulate.
Kovacs Valeria 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 voturi Anulate.
Demény Gábor 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 voturi Anulate.
András Róbert 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 voturi Anulate.
Birta Antal 20 de voturi Da, 1 Nu, 6 voturi Anulate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.139/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului, instituită în vederea emiterii Avizului Unic al Consiliului Judeţean Harghita, aprobată prin Hotărârea nr.36/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 19 de voturi Da, 8 Abţineri.

Rezultatului votului secret:
Borboly Csaba 17 de voturi Da, 7 voturi Anulate.
Chiorean Adrian Alexandru 16 de voturi Da, 1 Nu, 7 voturi Anulate.
Fülöp Otilia 17 de voturi Da, 7 voturi Anulate.
Berszán Carmen Ruxandra 17 de voturi Da, 7 voturi Anulate.
Süveg Éva 17 de voturi Da, 7 voturi Anulate.
Márton Zita 17 de voturi Da, 7 voturi Anulate.
Csiszér Botond 17 de voturi Da, 7 voturi Anulate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, emise în luna februarie 2010.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 18 de voturi Da, 1 Nu, 7 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Harghita nr. 89/2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc”, a Cererii de finanţare pentru Programul Operaţional Regional şi a alocării contribuţiei locale pentru acest proiect.
Nu au fost observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu : 22 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de conducere de şef serviciu, cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Centrul Multifuncţional al Consiliului Judeţean Harghita, a doamnei Bene Ibolya.
Domnul consilier Árus Zsolt l-a adresat rugămintea către domnul preşedinte să se uite mai des la tabelă şi să dea cuvântul tuturor celor care cer cuvântul.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu 18 de voturi Da, 7 Abţineri.
Rezultatul votului secret: Bene Ibolya 22 de voturi Da, 5 voturi Anulate.

Domnul preşedinte Borboly Csaba dispune o oră de pauză pentru derularea voturilor secrete.

După terminarea pauzei domnul preşedinte Borboly Csaba citeşte rezultatele voturilor secrete.
Cu aprobarea domnului preşedinte – după decurgerea pauzei de o oră - consilierii judeţeni din fracţia UDMR nu s-au întors la şedinţă.
Din cauza numărului mare de absenţi domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 februarie 2010 cu număr de înregistrare 3466/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 26. februarie 2010

  

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária