Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 18:26:05
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedintei CJH din 25 mai 2011

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

 

PROCES VERBAL

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 26 mai 2011
Subiectul şedinţei:
- Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
- Diverse
Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN PCM
2. BECZE ISTVÁN UDMR
3. BEDER TIBOR PCM
4. BENDE SÁNDOR UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS UDMR
6. BONDOR ISTVÁN UDMR
7. CSIKI CSONGOR UDMR
8. DEMÉNY GÁBOR UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF UDMR
11. HAJDU GÁBOR UDMR
12. KOCS ILONA PCM
13. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS PCM
14. LUKÁCS VILMOS UDMR
15. MAGYARI VENCEL UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS UDMR
18. PETRES SÁNDOR UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD UDMR
21. SIMON CSABA PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ UDMR
23. STOIA SABINA PSD
24. SZENTES ANTAL UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN PCM
26. THAMÓ CSABA PCM
27. TORDAI ÁRPÁD UDMR
28. CSILLAG PÉTER PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI UDMR

 

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 593/2011, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară.

La şedinţă participă domnul Egyed Árpád – Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, absentează d-na Stoia Sabina şi întârzie dl Glodeanu Cristinel şi dl Pálffy Domokos.

Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil în plen cu 27 de membri prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă pe scurt proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de la Lăzarea respectiv situaţia privind titlul de proprietate a clădirii castelului Lăzarea şi salută gospodinele Asociaţiei Torzsások pentru produsele de panificaţie tradiţionale.

Domnul primar al comunei Lăzarea Gábor László salută invitaţii şi membrii prezenţi ai Consiliului Judeţean Harghita la şedinţa ordinară al Consiliului Judeţean Harghita de la Lăzarea şi prezintă atât succesele cât şi problemele cu care se confruntă comuna în ziua de azi.

Doamna preşedinte al Asociaţiei Torzsások Bartalis Hajnal, mulţumeşte Consiliului Judeţean Harghita pentru promovarea produselor tradiţionale secuieşti şi invită participanţii la degustarea acestor produse.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 136/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 61/2011 privind aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2011, a scoaterii de pe ordinea de zi a proiectelor cu nr. 16 şi 17, precum şi schimbarea ordinii proiectelor de hotărâri: punctul 23 devenind 2, punctul 22 devenind 3 şi punctul 21 devenind 4.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt are obiecţii privind introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 136/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 61/2011 privind aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2011, din capitolul Diverse, afirmând că pe ordinea de zi există un proiect de hotărâre având ca temă acelaşi subiect.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea ordinii de zi modificate a proiectelor de hotărâri.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la primul punct pe ordinea de zi.

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 aprilie 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra imobilelor care constituie obiective ale proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 2, judeţul Harghita", de la autorităţile administraţiei publice locale titulare la Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă situaţia proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 2, judeţul Harghita" prin prisma contribuţiilor proprii a comunelor la cheltuielile eligibile ale consiliilor locale beneficiare în urma desfăşurării proiectului, iar titlul anexei se va modifica conform cu titlul proiectului de hotărâre.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt invocă lipsa informaţiilor privind sumele exacte la contribuţiile proprii ale consiliilor locale implicate în proiect.

Domnul consilier judeţean Demény Gábor răspunde la întrebarea domnului consilier judeţean Árus Zsolt precizând importanţa derulării în condiţii optime a proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 2, judeţul Harghita".

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor iniţiatorul acestui proiect de hotărâre precizează că prin proiectul „Drumul apelor minerale – Lot 2, judeţul Harghita" se obţine şansa de a primi finanţare pentru contribuţiile proprii a consiliilor locale implicate în derularea proiectului.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 51/2011 privind darea în folosinţă gratuită, a unui spaţiu din imobilul Dispensar medical situat în Miercurea Ciuc B-dul Frăţiei nr. 16, cu destinaţie de cabinet medical, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri din proprietatea privată a judeţului Harghita şi din administrarea Consiliului Judeţean Harghita, de natura obiectivelor de inventar şi a mijloacelor fixe, instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Harghita, precum şi primirea în folosinţă gratuită de către judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, a unor bunuri, de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, aflate în proprietatea instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie pe anul 2010 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că anexele proiectului de hotărâre nu sunt complete.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art.1 al proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art.1: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art.2 al proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art.2: 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art.3 al proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art.3: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art.4 al proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art.4: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art.5 al proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art.5: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art.6 al proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art.6: 27 Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art.7 al proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art.7: 29 Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art.8 al proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art.8: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot art.9 al proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului pentru art.9: 24 Da, 5 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre.

Rezultatul votului pentru întregul proiect de hotărâre: 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2011, în valoare de 25 mii lei, pentru comuna Lunca de Jos, în vederea finalizării lucrărilor de construcţii a grădiniţei din Şcoala Generală Valea Rece;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Harghita 2008-2013" revizuit;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.50/2008 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea Cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea drumului judeţean DJ 123A";

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 43/2009 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „HARGITA VIZ", la care judeţul Harghita este membru asociat;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Închiderea Centrului de plasament „Sfânta Ana" din Miercurea Ciuc şi înfiinţarea a şapte case de tip familial şi a unui Centru de recuperare pentru copiii cu dezabilităţi şi deficienţe de învăţare", aprobarea asigurării contribuţiei proprii a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în procent de 28,51% din bugetul total al proiectului şi a cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare a proiectului, în cadrul Programului de Interes Naţional PIN 1 al MMFPS;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al Serviciului Public de Management Energetic Harghita;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Harghita nu sunt respectate şi invocă lipsa rapoartelor de activitate anuale ale acestor instituţii care sunt descrise în Regulamentele de Organizare şi Funcţionare.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 258/2009 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii şi instituirea obligaţiei de raportare a cheltuielilor lunare pentru Şcoala Specială Ocland;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Judeţean Harghita, cu privire la stabilirea numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi pentru instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul de hotărâre, subliniind importanţa stabiliri responsabilităţilor din regulamentul interior al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că conţinutul proiectelor de hotărâri adoptate de către membrii Consiliului Judeţean Harghita, nu pot fi modificate ulterior, iar schimbările efectuate în Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita pot fi adoptate la o nouă şedinţă.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că sunt unele intervenţii din partea unor persoane la adresa Consiliului Judeţean Harghita care necesită munca fără de rost a angajaţilor Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 1.

Rezultatul votului pentru punctul 1: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 2.

Rezultatul votului pentru punctul 2: 26 Da, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 3.

Rezultatul votului pentru punctul 3: 26 Da, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 4.

Rezultatul votului pentru punctul 4: 26 Da, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 5.

Rezultatul votului pentru punctul 5: 26 Da, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 6.

Rezultatul votului pentru punctul 6: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 7.

Rezultatul votului pentru punctul 7: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 8.

Rezultatul votului pentru punctul 8: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 9.

Rezultatul votului pentru punctul 9: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 10.

Rezultatul votului pentru punctul 10: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 11.

Rezultatul votului pentru punctul 11: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 12.

Rezultatul votului pentru punctul 12: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 13.

Rezultatul votului pentru punctul 13: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 14.

Rezultatul votului pentru punctul 14: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 15.

Rezultatul votului pentru punctul 15: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 16.

Rezultatul votului pentru punctul 16: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 17.

Rezultatul votului pentru punctul 17: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 18.

Rezultatul votului pentru punctul 18: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 19.

Rezultatul votului pentru punctul 19: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 20.

Rezultatul votului pentru punctul 20: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 21.

Rezultatul votului pentru punctul 21: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 22.

Rezultatul votului pentru punctul 22: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 23.

Rezultatul votului pentru punctul 23: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 24.

Rezultatul votului pentru punctul 24: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 25.

Rezultatul votului pentru punctul 25: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 26.

Rezultatul votului pentru punctul 26: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 27.

Rezultatul votului pentru punctul 27: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 28.

Rezultatul votului pentru punctul 28: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 29.

Rezultatul votului pentru punctul 29: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 30.

Rezultatul votului pentru punctul 30: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 31.

Rezultatul votului pentru punctul 31: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 32.

Rezultatul votului pentru punctul 32: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 33.

Rezultatul votului pentru punctul 33: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 34.

Rezultatul votului pentru punctul 34: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 35.

Rezultatul votului pentru punctul 35: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 36.

Rezultatul votului pentru punctul 36: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 37.

Rezultatul votului pentru punctul 37: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 38.

Rezultatul votului pentru punctul 38: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 39.

Rezultatul votului pentru punctul 39: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 40.

Rezultatul votului pentru punctul 40: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 41.

Rezultatul votului pentru punctul 41: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 42.

Rezultatul votului pentru punctul 42: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 43.

Rezultatul votului pentru punctul 43: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 44.

Rezultatul votului pentru punctul 44: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 45.

Rezultatul votului pentru punctul 45: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 46.

Rezultatul votului pentru punctul 46: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 47.

Rezultatul votului pentru punctul 47: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 48.

Rezultatul votului pentru punctul 48: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 49.

Rezultatul votului pentru punctul 49: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 50.

Rezultatul votului pentru punctul 50: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 51.

Rezultatul votului pentru punctul 51: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 52.

Rezultatul votului pentru punctul 52: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 53.

Rezultatul votului pentru punctul 53: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 54.

Rezultatul votului pentru punctul 54: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 55.

Rezultatul votului pentru punctul 55: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond, punctul 56.

Rezultatul votului pentru punctul 56: 25 Da, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre.

Rezultatul votului pentru întregul proiect de hotărâre: 25 Da, 4 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 222/2010 privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliul de administraţie al Spitalului de Urgenţă Miercurea Ciuc;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 2 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret revocarea din funcţie a d-nei Miklóssy Enikő şi a d-nei Szilágyi Kinga respectiv numirea în funcţie a dl-ui Dr. Csíki Csongor şi a d-nei Bíró Kinga în Consiliul de administraţie al Spitalului de Urgenţă Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului secret privind revocarea d-nei Miklóssy Enikő: 24 Da, 2 Nu.

Rezultatul votului secret privind revocarea d-nei Szilágyi Kinga: 24 Da, 2 Nu.

Rezultatul votului secret privind numirea dl-ui Dr. Csíki Csongor: 20 Da, 3 Nu.

Rezultatul votului secret privind numirea d-nei Bíró Kinga: 21 Da, 2 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului şi înfiinţarea Consiliului de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, cu modificările ulterioare;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că pentru buna funcţionarea a spitalelor nu este benefică schimbarea în mod continuu a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în Consiliile de Administraţie şi cere ca aceste schimbări să fie motivate.

Domnul consilier judeţean Csíki Csongor se abţine la votarea acestor hotărâri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 23 Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret revocarea din funcţie a d-nei Miklóssy Enikő, dl-ui Vitos Attila, d-nei Szilágyi Kinga şi d-nei Dr. Csutak Mária Magdolna, respectiv numirea în funcţie a dl-ui Dr. Csíki Csongor, d-nei Dr. Csutak Mária Magdolna, dl-ui Dr. Jeszenszky Ferenc şi d-nei Bíró Kinga în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş.

Rezultatul votului secret privind revocarea d-nei Miklóssy Enikő: 24 Da, 2 Nu.

Rezultatul votului secret privind revocarea dl-ui Dr. Vitos Attila: 24 Da, 2 Nu.

Rezultatul votului secret privind revocarea d-nei Szilágyi Kinga: 23 Da, 3 Nu.

Rezultatul votului secret privind revocarea d-nei Dr. Csutak Mária Magdolna: 23 Da, 3 Nu.

Rezultatul votului secret privind numirea dl-ui Dr. Csíki Csongor: 22 Da, 2 Nu.

Rezultatul votului secret privind numirea d-nei Dr. Csutak Mária Magdolna: 23 Da, 1 Nu.

Rezultatul votului secret privind numirea dl-ui Dr. Jeszenszky Ferenc: 23 Da, 1 Nu.

Rezultatul votului secret privind numirea d-nei Bíró Kinga: 22 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 61/2011 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2011, cu modificările ulterioare;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 27 Da, 2 Abţineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita cu diferite organizaţii neguvernamentale în vederea organizării de tabere, întâlniri şi festivaluri pentru tineret, pe anul 2011.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că Consiliul Judeţean Harghita sprijină doar acele activităţi la care este co-organizator iar acest criteriu a fost acceptat doar de organizatorii taberei EMI, în schimb sprijinul financiar acordat din partea Consiliului Judeţean Harghita pentru organizarea acestei tabere este foarte mică în raport cu sprijinul financiar destinat altor festivaluri.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba propune mărirea sprijinului financiar acordat de către Consiliului Judeţean Harghita pentru organizarea taberei EMI la 15.000 RON.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că această propunere nu poate fi supusă la vot din cauza că activităţile propuse a fi desfăşurate în cadrul taberei EMI nu indică acest lucru.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 25 Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă" finanţat din cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI. 3.3.- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind acordarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2011;

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor prezintă proiectul de hotărâre, punând accentul pe nominalizarea domnului profesor Barabási Albert László pentru premiul PRO HARGHITA pe anul 2011.

Doamna consilier judeţean Papp Kincses Emese salută această propunere şi pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, laudaţia făcută de dânsa în anii anteriori pentru domnul profesor Barabási Albert László de a fi prezentată la decernarea premiului PRO HARGHITA pe anul 2011.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor mulţumeşte propunerea doamnei consilier judeţean Papp Kincses Emese, menţionând că domnul profesor Barabási Albert László a cerut ca laudaţia să fie elaborată de foştii profesori ai dânsului Nagy Antal sau Bögözi Mihály.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că dezbaterea acestui proiect de hotărâre în privinţa nominalizărilor la premiul PRO HARGHITA ar fi trebuit dezbătut la şedinţă închisă de către Consiliul Judeţean Harghita fără comunicarea prealabilă a nominalizărilor către nominalizaţii la acest premiu.

Domnul vicepreşedinte Petres Sándor răspunde la afirmaţiile domnului consilier judeţean Árus Zsolt, menţionând că există un singur nominalizat la acest premiu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că ambii fracţiuni au propus nominalizarea domnului profesor Barabási Albert László la premiul PRO HARGHITA în anii anteriori şi închide intervenţiile consilierilor referitor la acest proiect de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 28 Da, 1 Abţinere.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot secret acordarea premiului PRO HARGHITA pentru domnul profesor Barabási Albert László.

Rezultatul votului: 29 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind acordarea premiilor ocazionate de desfăşurarea concursului "Cea mai curată şi îngrijită localitate din judeţul Harghita" pentru anul 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 144/2011 privind aprobarea derulării programului „Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita" al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că proiectul de hotărâre cuprinde modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 144/2011 şi nu aprobarea programului „Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita".

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt afirmând că proiectul de hotărâre cuprinde prelungirea datei de desfăşurare a programului „Zilele Ţinutului Secuiesc în judeţul Harghita" al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2011;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din calitatea de membru în Asociaţia de Turism Harghita, precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 54/1999 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia de Turism Harghita;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din calitatea de membru în Asociaţia „Csomád–Bálvanyos", precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 71/1999 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia „Csomád–Bálvanyos";

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că dezvoltarea turistică a regiunii este foarte importantă şi retragerea Consiliului Judeţean Harghita din aceste asociaţii nu este benefică obiectivelor stabilite de dezvoltare rurală şi turistică a judeţului Harghita..

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Judeţean Harghita din calitatea de membru în Asociaţia Microregională Kászon precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 104/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Harghita la Asociaţia Microregională Kászon;

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 26 Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 136/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 61/2011 privind aprobarea derulării programului „Promovarea valorilor familiale şi culturale" pe anul 2011.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 29 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Diverse.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la interpelaţia domnului consilier judeţean Thamó Csaba referitor la lucrările efectuate pe drumurile judeţene şi mai adaugă că Dispoziţia preşedintelui permite fracţiunilor UDMR, PCM şi membrilor PSD de a participa în comisiile de recepţie a drumurilor judeţene.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă:

- rezultatele deplasării sale la Budapesta în cadrul introducerii noilor produse tradiţionale secuieşti la supermarketul CORA,

- rezultatele vizitei în judeţul Limousin pentru obţinerea de finanţări pentru proiectele comunelor Dealu, Ciumani, Siculeni, Remetea şi oraşului Vlăhiţa în domeniul turismului şi gospodăririi pădurilor

- rezultatele participării la Expoziţia de Energie Verde de la Budapesta

Domnul consilier judeţean Becze István prezintă rezultatele delegării sale în judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén din Ungaria unde au examinat posibilităţile de colaborare în domeniul învăţământului şi culturii cu şcolile din diaspora judeţului Bistriţa-Năsăud şi zonei Arieşului.

Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că problemele legate de lucrările pe drumurile judeţene din zona Odorhei necesită mai multe lămuriri din partea Consiliului Judeţean Harghita..

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la întrebările domnului consilier judeţean Árus Zsolt, precizând că a fost încheiat un contract subsecvent de lucrări cu firma executantă a lucrărilor de reparaţii pe drumurile judeţene din zona Odorhei şi firma nu a mai respectat condiţiile din contractul subsecvent încheiat în anul precedent. Astfel contractul a fost reziliat, ce a adus numeroase contestaţii la adresa Consiliului Judeţean Harghita din partea firmei contractante, contestaţii care au fost câştigate de Consiliul Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba face o observaţie privind starea drumurilor judeţene, precizând că între Odorheiu Secuiesc şi Cristuru Secuiesc există un tronson de drum cu numeroase găuri periculoase şi speră că problemele de pe DJ 131 se vor rezolva în curând.

Domnul preşedinte Borboly Csaba cere de la consilierii judeţeni, că dacă observă probleme legat de starea drumurilor judeţene să semnaleze prin e-mail la domnul preşedinte sau Direcţiei de Drumuri Judeţene din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulţumeşte organizatorilor şi participanţilor la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita la Lăzarea şi închide şedinţa.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 25.05.2011 cu număr de înregistrare 10071/2011 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 31 mai 2011

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Şef birou Cancelarie

Tankó Éva

 

 

Întocmit

Szabó Zsolt

 

 

 

 

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Octombrie 2011 12:14