Consiliul Judeţean Harghita
vineri, 12 aprilie 2024 16:58:29
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 10 martie 2010

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 10. martie 2010.
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :

1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa ordinară a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 496, din 3 martie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 1, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
Din cei 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc consilierii: Györgypál László şi Petres Sándor, aflându-se în delegaţie, urmând ca Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita să solicite actele doveditoare conform reglementărilor proprii Consiliului Judeţean Harghita.

Consiliul este legal întrunit şi poate lucra valabil cu 28 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului, directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

În prima parte a şedinţei domnul Elekes Zoltán, directorul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a prezentat raportul anual privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare şi activitatea de prevenire a abandonului copilului de către familie, pentru anul 2009.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei.
Ultimul punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre cu privire la înfiinţarea Direcţiei Sport al Consiliului Judeţean Harghita a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator.
Domnul consilier judeţean Kovács Árpád a semnalat faptul că numărul punctelor de pe ordinea de zi primit prin poşta electronică nu corespunde cu numărul celor prezentate de domnul preşedinte Borboly Csaba.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că a fost introdus un nou punct pe ordinea de zi, respectiv interpelarea domnului consilier judeţean Thamo Csaba. Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere, ca proiectul ordinii de zi să fie supus votului cu punctul Diverse. Obiectează faptul că pe proiectul ordinii de zi este trecută aprobarea procesului verbal al şedinţei preanterioare, din data de 25 februarie şi nu a şedinţei anterioare care a avut loc pe data de 26 februarie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi cu punctul Diverse care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde la interpelarea domnului consilier judeţean Thamó Csaba. Pentru drumul judeţean 131 au fost alocate cele mai mari sume anul acesta.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba atrage atenţia consilierilor judeţeni asupra necesităţii întreţinerii drumului pentru că pe drumul judeţean amintit traficul este foarte aglomerat, circulă foarte multe maşini, unele având aproape 40 de tone.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că instituţia s-a ocupat foarte mult de întreţinerea drumurilor în ultima vreme, dar această sarcină este îngreunată de faptul că, dacă transportatorii plătesc taxele pentru supraîncărcare pe axă, atunci pot să meargă liber. Pe 860 de km sunt numai doi angajaţi care cântăresc maşinile.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 februarie 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 februarie 2010 care a fost adoptat cu 22 de voturi Da, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rulment pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe cei prezenţi că bugetul pe anul 2010 este construit pe faptul de a putea aduce cât mai mulţi bani şi finanţări în judeţ pentru a putea face investiţii şi dezvoltări. Obiectivul Consiliului Judeţean Harghita este de a asfalta 2/3 din drumurile judeţene adică aproximativ 500 de km. La întocmirea bugetului s-a ţinut cont de importanţa majoră a asistenţei sociale, protecţia copilului, sprijinirea instituţiilor culturale, sprijinirea şi continuarea proiectelor ale căror scop principal este înfiinţarea locurilor de muncă, sprijinirea investitorilor şi gospodăriilor familiare. Sistemul de programe va fi menţinut şi întărit în acest an. Un rol important este alocat pentru o colaborare fructuoasă cu judeţele Covasna şi Mureş pentru a spori competivitatea judeţului.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt consideră că suma propusă pentru acţiuni publicitare este foarte mare.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba întreabă de deficitul de 10 %. În legătură cu drumul judeţean 131 menţionează că a găsit suma de 3000 mii lei dar această sumă nu este pentru asfaltare ci pentru reparare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că după proiectele comunitare aceasta este lucrarea cea mai importantă.
Domnul consilier judeţean Vajna Imre semnalează că serviciile de ambulanţă au mare nevoie de sprijinire.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că în acest an la întocmirea bugetului un accent important s-a pus pe sănătate. Pentru sănătate suma propusă în bugetul judeţului este echivalentă cu suma care s-a cheltuit în ultimii zece ani în acest scop. Este foarte importantă începerea construirii spitalului de boli contagioase, derularea programului pentru construirea locuinţelor de serviciu pentru medici. Domnul preşedinte subliniază importanţa unei colaborări permanente cu serviciile de ambulanţă la fel cum se întâmplă şi în cazul spitalelor. Pentru a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă Salvarea este nevoie de această colaborare.
Proiectul de hotărâre este supus de către domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi dezbătut şi fi votat pe articole şi în final în întregime.

Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri. Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri. Articolul 4 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.
Articolul 5 a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.
Articolul 6 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.
Articolul 7 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri.
Iniţiatorul a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la înfiinţarea Direcţiei Sport al Consiliului Judeţean Harghita, astfel cele patru instituţii culturale primesc câte 50 de mii de lei. Se modifică lista de investiţii în felul următor cele 50 de mii de lei luaţi de la podul de la Sânpaul se adăugă – la cererea acceptată a domnului consilier judeţean Demeny Gábor - la DJ 136 A (Lupeni – Firtuş – Inlăceni) pentru pregătirea documentaţiilor necesare pentru a obţine bani de la Guvern. Acestă sumă va fi pus înapoi pentru pod după primul semestru.
Articolul 8 a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.
Articolul 9 a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.
La articolul 10 domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă modificările făcute la cererea iniţiatorului. La subcapitolul 67.02.05.01 valoarea modificării este de 70 de mii de lei, această subvenţie pentru Sport Club se scoate şi este redistribuită pentru proiectele de sport, valoarea acestora crescând la 320.000 lei.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt informează pe colegi, că modificările propuse au fost formulate pe baza ideii ca organizaţiile civile să primească mai mult iar sumele propuse pentru marketingul consiliului să fie micşorate.
Preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerile de modificare iniţiate de domnul consilier judeţean Árus Zsolt:
Votarea propunerii de modificare a programului de sprijinire a culturii din judeţul Harghita prin ridicarea sumei de 180 de mii la 210 mii lei.
Rezultatul votului: 9 de voturi Da, 9 Nu, 9 Abţineri.

Votarea propunerii de modificare a programului de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita prin ridicarea sumei de la 90 de mii la 105 mii lei.
Rezultatul votului: 8 de voturi Da, 11 Nu, 9 Abţineri.
Votarea propunerii de modificare a programului de asistenţă comunitară prin ridicarea sumei de la 40 de mii la 90 de mii lei.
Rezultatul votului: 8 de voturi Da, 11 Nu, 9 Abţineri.
Votarea propunerii de modificare a programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita prin ridicarea sumei de 30 de mii la suma de 90 de mii lei.
Rezultatul votului: 8 de voturi Da, 12 Nu, 8 Abţineri
Votarea propunerii de modificare a programului privind promovarea imaginii publice a judeţului Harghita prin scaderea sumei de 240 de mii la 125 de mii lei.
Rezultatul votului: 7 de voturi Da, 12 Nu, 9 Abţineri
Votarea propunerii de modificare a programului comunicarea eficientă la nivelul administraţiei publice locale din judeţul Harghita prin scaderea sumei de 40 de mii la 0 lei.
Rezultatul votului: 8 de voturi Da, 12 Nu, 8 Abţineri
Propunerile de modificare nu au primit voturile necesare pentru a fi adoptate.

Articolul 10 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 2 Nu, 7 Abţineri.
Articolul 11 a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri.
La articolul 12 preşedintele consiliului judeţean, în calitate de iniţiator, prezintă modificarea făcută respectiv din suma propusă pentru construirea spitalului de boli infecţioase va fi transferată suma necesară pentru lucrările de canalizare la centrul de la Sânmartin.
Articolul 12 a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri.
Articolul 13 a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri.
Articolul 14 a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri.
Articolul 15 a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 2 Nu, 4 Abţineri.

În legătură cu bugetul judeţului domnul consilier judeţean Thamó Csaba a spus că era bine dacă domnul preşedinte Borboly Csaba s-ar fi consultat cu fracţiunea PCM pentru a discuta propunerile de modificare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba a răspuns că propunerile care meritau să fie luate în serios au fost făcute de domnii consilieri judeţeni Tamás Zoltán şi Thamó Csaba, aceste propuneri au fost luate în considerare.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu oraşul Bălan prin Consiliul Local al oraşului Bălan, în vederea extinderii la nivel judeţean a serviciilor furnizate de către Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei în familie din Bălan.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita” pe anul 2010 al Consiliului Judeţean
Harghita;
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt precizează că următoarea propunere de modificare este valabilă şi pentru celelalte programe. Domnul consilier judeţean Arus Zsolt citeşte art. 27. din legea nr. 350/2005 şi după părerea sa comisia de evaluare trebuie desemnată de către consiliul judeţean şi nu prin dispoziţia preşedintelui. O altă propunere al domnului consilier judeţean Arus Zsolt este ca din toate programele să fie şterse restricţia în mod concret pentru ce pot solicita finanţare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot propunerile de modificare iniţiate de domnul consilier judeţean Árus Zsolt cu menţiunea că dacă vor fi adoptate, aceste propuneri de modificare vor fi valabile şi pentru celelalte programe:
Se trece la votarea privind primul amendament propus de Arus Zsolt, consilier judeţean pentru modificarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita” pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita.
Rezultatul votului privind propunerea de modificare: 5 de voturi Da, 14 Nu, 9 Abţineri.
Se trece la votarea privind cel de-al doilea amendament propus de Arus Zsolt, consilier judeţean pentru modificarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita” pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita;
Rezultatul votului privind propunerea de modificare prin cel de-al doilea amendament: 7 de voturi Da, 9 Nu, 12 Abţineri.
Propunerile de modificare nu au primit voturile necesare pentru a fi adoptate.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita” pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba subliniează că fondul de finanţare pentru activităţile de sport a fost majorat cu aproape 50% în acest an.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 27 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a microregiunilor şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din judeţul Harghita pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt susţine că nu s-a întămplat nici un fel de majorare a sumei alocate pentru activităţile de sport este vorba doar de realocarea sumei propuse iniţial pentru Sport Club dintr-un capitol în altul şi cere informarea corectă a consilierilor judeţeni.
Domnul preşedinte Borboly Csaba îl atenţionează pe domnul consilier judeţean Árus Zsolt să facă corelare cu direcţia de specialitate şi să retragă cele spuse mai înainte, altfel va închide lucrările şedinţei.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt face referire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Harghita şi cere continuarea şedinţei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă amănunţit sumele din care este compusă suma alocată acţiunilor sportive, şi menţioneză că domnul consilier judeţean Árus Zsolt nu face altceva decât îngreuneză munca consiliului judeţean.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba informeză pe consilieri că fracţiunea PCM a votat cu DA programul anual de sprijinire a sportului.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul consilier judeţean Csiki Csongor cere permisiunea domnului preşedinte Borboly Csaba de a părăsi sala de şedinţă având probleme de sănătate.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba susţine că programul este foarte bun dar nu este destul de funcţional, şi autorităţile administraţiei publice locale nu se bazează pe aceste programe.
Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă modul de funcţionare al acestui program şi cere consilierii judeţeni să promoveze această iniţiativă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind „Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita” pe anul 2010, al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel are rugămintea de a se ţine cont de proporţia privind partea română la aceste proiecte.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că la fel ca şi în anii precedenţi se va ţine cont de ponderea etnică.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului de informare, consultanţă şi de dezvoltare a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Promovarea produselor tradiţionale secuieşti pe anul 2010” al Consiliului Judeţean Harghita.
Scopul acestui program este sprijinirea producătorilor autohtoni.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba subliniază importanţa asigurării calităţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 26 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Comunicare eficientă la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Harghita” în anul 2010.
Se trece la votarea amendamentului propus de Arus Zsolt, consilier judeţean, pentru modificarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Comunicare eficientă la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Harghita” în anul 2010 prin scăderea numărului şedinţelor organizate în deplasare de la 8 la 4.
Rezultatul votului: 5 de voturi Da, 12 Nu, 10 Abţineri. Nu a primit voturile necesare pentru a fi adoptat.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului “Promovarea colaborării judeţului Harghita cu judeţele Covasna şi Mureş pe anul 2010”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Întărirea relaţiilor cu partenerii sociali” pentru anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2010.
Judeţul Harghita are 11 judeţe înfrăţite, judeţe cu care consiliul judeţean a câştigat finanţări pentru mai multe proiecte şi unele sunt în curs de a obţine finanţare. Acest program are o importanţă majoră, avem multe de învăţat de la alţii şi avem multe de oferit pentru aceste judeţe – a subliniat domnul preşedinte Borboly Csaba.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel propune înfrăţirea cu judeţul Dolj, şi astfel judeţele înfrăţite cu judeţul Harghita să fie şi ai lor şi implicit şi ai lor să devină judeţe înfrăţite cu judeţul Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba consideră că este o idee bună şi cere ajutorul domnului Glodeanu pentru a pune în practică această iniţiativă.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Nu, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 5 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Promovarea imaginii publice a judeţului Harghita” al Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt propune împărţirea sumei pe trei scaune cu posibilitatea ca ei să decidă cum cheltuiesc acei bani.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel cere, ca publicaţiile editate în limba maghiară despre judeţul Harghita să fie traduse şi în limba română. Dumnealui s-a oferit voluntar pentru a găsi lucruri care reprezintă într-adevăr comunitatea românească din judeţul Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba cere ajutorul domnului consilier judeţean Glodeanu în găsirea publicaţiilor editate în judeţ, în limba română.
Domnul consilier judeţean Hajdu Gábor subliniază importanţa existenţei unei concepţii uniforme cu privire la promovarea imaginii judeţului Harghita. Nu este de acord cu împărţirea sumei la trei scaune pentru că dintr-o sumă mai mare se pot atinge obiective mai mari. Pe un ton de umor a menţionat că suma poate fi împărţită şi pe familii, acestea fiind celula de bază a societăţii, dar logica dezvoltării în judeţ este ca în mod uniform să se lucreze cu un randament mai mare.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 4 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării„ Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2010”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derularii programului „Dezbateri tematice la Consiliul Judetean Harghita” pe anul 2010.
Proiectul de hotărâre este corectat conform raportului de specialitate al Direcţiei juridice, autoritate tutelară şi informaţii publice.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice în cadrul Consiliului Judeţean Harghita în anul 2010” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 1 Nu, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judetului Harghita” pe anul 2010.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel îi reaminteşte consilierilor judeţeni două promisiuni făcute în anii anteriori şi anume sprijinirea bisericii de la Gălăuţaş şi sprijinirea mănăstirii Sf. Ilie de la Topliţa, ambele fiind monumente istorice.
În cadrul cultelor – spune domnul preşedinte Borboly Csaba – trebuie luate în considerare planurile bisericilor, de aceea este nevoie de consultarea episcopiilor.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale „Honline Media”, societate cu răspundere limitată.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 5 Nu,3 Abţineri.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt susţine că pentru adoptarea acestei hotărâri este nevoie de o majoritate de 2/3 din numărul consilierilor judeţeni.
Domnul Egyed Árpád, secretarul judeţului, precizează că nu este nevoie de o majoritate de 2/3, ci de votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie fiind aprobată asocierea conform prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul consilier judeţean Vajna Imre propune reducerea capitalului societăţii de la 250 de mii de lei la 50 de mii de lei şi cele 200 de mii de lei să fie folosite pentru renovarea Serviciului de ambulanţă din Odorheiu-Secuiesc.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că această propunere nu a fost depusă conform Regulamentului Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului secret: Fröhlich Orsolya 18 voturi Da, 5 Nu, 2 voturi Anulate
Rezultatul votului secret: Hajdu Gábor 15 voturi Da, 7 Nu, 3 voturi Anulate

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Asociaţia pentru Judeţul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, având denumirea de S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L..
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 18 de voturi Da, 3 Nu, 4 Abţineri.
Rezultatul votului secret: Szép Róbert 21 de voturi Da, 1 Nu, 4 voturi Anulate

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judetean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „ Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita ” –„ Hargita Hegység Fejlesztéséért ” Egyesület.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Federatia Organizatiilor de Tineret din Regiunea Ciuc în vederea derulării programului „Pista de bicicletă Lacul Dracului, ca abordare adaptativă civilă a schimbării climatice, a conservării biodiversităţii şi a managementului ariilor degradate în zonele ocrotite de Natura 2000 şi în depresiunea Ciucului de Sus”.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în calitate de membru în Asociaţia Naţională a Surzilor din România Filiala Harghita.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt susţine că nu vede care este folosul judeţului Harghita de a fi membru într-o asociaţie. Cere o informare din partea asociaţiilor cu privire la activitatea acestora.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 21 de voturi Da, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind probarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 3 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 20 de voturi Da, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2010.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 22 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2010 către Asociaţia pentru Judeţul Harghita.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt aşteaptă raportul detaliat al asociaţiei.
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe domnul Arus Zsolt, consilier judeţean că această asociaţie a adus prin proiecte de trei ori mai mulţi bani decât cotizaţia primită de la Consiliul Judeţean Harghita. Asociaţia a anunţat şi a derulat programe pentru nenumărate activităţi cum ar fi managementul catastrofelor, activităţi culturale sporadice sau activităţi sociale. Domnul Arus va primi raportul de anul trecut.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da, 1 Nu, 6 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Harghita cu parteneri din judeţele Timiş, Bistriţa Năsăud, Alba şi Cluj, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din aceste judeţe.
Domnul consilier judeţean Thamó Csaba este de părere că este un program foarte bun şi ar trebui mărită suma alocată pentru acest program.
Domnul consilier judeţean Glodeanu Cristinel cere ca cuvântul minoritar să fie scos din proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde că nu este vorba doar de minoritatea maghiară, acolo sunt familii mixte.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 24 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări pe drumurile judeţene pe anul 2010, finanţat din Fondul bugetar local.
La acest program au prioritate drumurile care leagă regiuni şi acele drumuri care sunt importante din punct de vedere turistic.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 23 de voturi Da, 1 Nu, 2 Abţineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Harghita la proiectul internaţional „Robinwood+”, finanţat din cadrul programului Interreg IV C şi a obligaţiei asigurării resurselor financiare ale judeţului Harghita legate de acest proiect.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost adoptat cu un cvorum de 25 de voturi Da, 1 Abţinere.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind luarea de act al preţului negociat pentru vânzarea cabinetului medical E4, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 3,împreună cu cotele părţi aferente din părţile indivize şi din terenul aferent, care apartine domeniului privat al judetului Harghita si se află în administrarea Consiliul Judetean Harghita.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.
Rezultatul votului: 23 de voturi Da, 3 Abţineri

Se trece la punctul Diverse:
Domnul preşedinte Borboly Csaba informează pe consilierii judeţeni despre delegaţia efectuată în Ungaria în perioada 3-5 martie 2010.
Domnii consilieri judeţeni Becze István şi Tordai Árpád informează pe cei prezenţi că au făcut parte din delegaţia care a însoţit transportul de cartofi primită ca donaţie din partea gospodarilor din Ciuc pentru copiii orfani din judeţul Békés, Ungaria.
Domnul consilier judeţean Árus Zsolt cere publicarea hotărârilor, minutelor şi a proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului judeţean pe siteul instituţiei. Informează pe cei prezenţi că a înaintat un nou proces împotriva Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul consilier judeţean Thamó Csaba subliniază importanţa dialogului dintre cele două partide mai ales când este vorba despre repartizarea sumelor din bugetul Consiliului Judeţean Harghita.
Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 martie 2010 cu număr de înregistrare 4183/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 10. martie 2010

 

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária