Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 aprilie 2024 18:23:44
Consiliul Judeţean Harghita
Procesul verbal al şedinţei CJH din 25 februarie 2010

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
BIROUL CANCELARIA

PROCES VERBAL

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data: 25. februarie 2010
Subiectul şedinţei:
-Dezbaterea si aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi
-Diverse

Catalogul membrilor :
1. ÁRUS ZSOLT ISTVÁN - PCM
2. BECZE ISTVÁN - UDMR
3. BEDER TIBOR - PCM
4. BENDE SÁNDOR - UDMR
5. BENYOVSZKI LAJOS - UDMR
6. BONDOR ISTVÁN - UDMR
7. CSIKI CSONGOR - UDMR
8. DEMÉNY GAVRILĂ - UDMR
9. GLODEANU CRISTINEL - PSD
10. GYÖRGYPÁL LÁSZLÓ-JÓZSEF - UDMR
11. HAJDU GÁBOR - UDMR
12. KOVÁCS ÁRPÁD ANDRÁS - PCM
13. LUKÁCS VILMOS - UDMR
14. KOCS ILONA - PCM
15. MAGYARI VENCEL - UDMR
16. PAPP KINCSES EMESE - PCM
17. PÁLFFY DOMOKOS - UDMR
18. PETRES SÁNDOR - UDMR
19. RAFAIN ZOLTÁN - UDMR
20. RÁCZ ÁRPÁD - UDMR
21. SIMON CSABA - PCM
22. SÓFALVI LÁSZLÓ - UDMR
23. STOIA SABINA - PSD
24. SZENTES ANTAL - UDMR
25. TAMÁS ZOLTÁN - PCM
26. THAMÓ CSABA - PCM
27. TORDAI ÁRPÁD - UDMR
28. VAJNA EMERIC - PCM
29. VASS ÁRPÁD ANDREI - UDMR

Şedinţa a fost convocată de către domnul Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Dispoziţia nr. 476, din 23. februarie 2010, în conformitate cu prevederile art.94 alin. 2, 3 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

Din 30 de membri în funcţie ai Consiliului Judeţean Harghita, lipsesc: consilierii Árus Zsolt, Beder Tibor, Kocs Ilona (este în delegaţie), Kovács Árpád, Lukács Vilmos (este în delegaţie), Simon Csaba, Stoia Sabina (este bolnavă), Tamás Zoltán, Thamó Csaba, Vajna Imre. Deci, numai pentru trei absenţe sunt anunţate motivele, urmând ca actele doveditoare să fie solicitate de Biroul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita.
Consiliul este legal întrunit poate lucra valabil cu 20 de membri prezenţi.
Domnul preşedinte Borboly Csaba salută prezenţa presei şi a invitaţilor.
La şedinţă participă domnul Egyed Árpád - Secretarul judeţului directorii direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziţia consilierilor judeţeni pentru studiu şi analiză.

Domnul preşedinte Borboly Csaba prezintă proiectul ordinii de zi al şedinţei, cu solicitarea ca aceasta să fie completată cu încă două puncte.
Este vorba despre proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 119/2008, privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, prin completarea Consiliului Judeţean Harghita cu domnul Csillag Petru, consilier judeţean.
Iar al doilea punct propus este raportul doamnei Lukács Éva, consilier la Compartimentul Relaţii Internaţionale din cadrul Serviciului Management, despre delegaţia efectuată la Bruxelles, Belgia, în perioada 2 noiembrie şi 7 decembrie 2009.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la validarea mandatului domnului Csillag Petru, care a fost adoptat cu 19 voturi Da.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot punerea pe ordinea de zi a raportului doamnei Lukács Éva, care a fost adoptat cu 19 voturi Da.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot ordinea de zi cu modificările propuse, care a fost adoptat cu 19 voturi Da.

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 119/2008, privind declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, prin completarea Consiliului Judeţean Harghita cu domnul Csillag Petru, consilier judeţean.
Proiectul de hotărâre nu a fost votat, conform evidenţei electronice.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 ianuarie 2010.
Nu sunt observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 29 ianuarie 2010 care a fost adoptat cu 19 voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20 % din sumele aferente cotei de 22 % din impozitul pe venit, împreună cu sumele rezultate în urma aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, pe anul 2010.
Nu au existat observaţii.
Proiectul de hotărâre se supune la vot de domnul preşedinte Borboly Csaba pentru a fi votat pe articole şi în final în întregime.
Articolul 1 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da.
Articolul 2 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da.
Articolul 3 a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru contractarea produselor lactate şi de panificaţie, pentru elevii din clase I.-VIII. din învăţământul de stat şi privat, respectiv preşcolarii din grădiniţele de stat şi privat cu program normal de 4 ore, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Harghita pe anul bugetar 2010.
Nu au existat observaţii.
Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre care a fost adoptat cu un cvorum de 19 de voturi Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.
Lukács Éva, consilier la Compartimentul Relaţii Internaţionale din cadrul Serviciului Management, prezintă raportul de deplasare la Bruxelles, Belgia. Deplasarea a fost efectuată de către doamna Lukács Éva, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în vederea participării la schimbul de experienţă pentru desfăşurarea activităţilor internaţionale în cadrul Biroului European al Uniunii Consiliilor Judeţene din România de la Bruxelles, Belgia.
Obiectivele reprezentării CJHR au fost:
- promovarea intereselor şi valorilor judeţului Harghita,
- identificarea de parteneri europeni relevanţi în vederea stabilirii de colaborări şi proiecte comune destinate punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare a judeţului, inclusiv potenţiali investitori şi parteneri de afaceri
- Intensificarea participării judeţului Harghita la programe europene, precum şi accelerarea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor comunitare la dispoziţia autorităţilor locale,
- Crearea de contacte în vederea menţinerii şi după întoarcerea în ţară a dialogului cu reprezentanţii instituţiilor responsabile pentru programele şi politicile regionale
În cadrul şedinţei au fost prezentate evenimentele, consfătuirile profesionale şi schimburile de experienţă la care doamna Lukács a participat, precum şi rezultatele de până acum a programului de reprezentare.
Cu privire la partea financiară a programului, doamna Lukács Éva a prezentat foarte amănunţit cheltuielile efectuate. Pentru acest proiect au fost planificate 13.000 de lei dar dânsa a reuşit să facă economii foarte serioase cheltuind cu 4.000 de lei mai puţin.

Domnul consilier Györgypál László pune întrebarea de ce este necesară întocmirea declaraţiilor, act folosit până acum pentru decontarea benzinei, dacă a fost adoptată o hotărâre cu privire la modul de rambursare al cheltuielilor efective de transport ocazionate de deplasările consilierilor judeţeni.
Domnul director Gábor László a răspuns domnului consilier, că nu mai este necesară întocmirea declaraţiilor în cazul în care şedinţele se ţin în oraş.

Mulţumind pentru participare domnul preşedinte Borboly Csaba declară închise lucrările şedinţei.

Minuta şedinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 25 februarie 2010 cu număr de înregistrare 3388/2010 face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 25. februarie 2010.

  

Borboly Csaba
Preşedinte

 

 

Secretarul Judeţului
Egyed Árpád

 

 

Şef Birou
Tankó Éva

Întocmit
Inspector de specialitate
Barcsay Anna-Mária