Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 05:19:11
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 6 decembrie 2016

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 06 decembrie 2016

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 06 decembrie  2016

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.       

Albert Mátyás

PCM- MPP

2.       

Barti Tihamér

UDMR

3.       

Becica Mihai

PSD

4.       

Becze István

UDMR

5.       

Bende Sándor

UDMR

6.       

Berde László

UDMR

7.       

Biró Barna Botond

UDMR

8.       

Borboly Csaba

UDMR

9.       

Brezovszky Gheorghe-Adam

PSD

10.  

Csillag Péter

PCM- MPP

11.  

Ciobanu Adrian-George

PNL

12.  

Dajka Tünde

UDMR

13.  

Derzsi Zoltán

UDMR

14.  

Ferencz-Salamon Alpár-László

UDMR

15.  

Incze Csongor

UDMR

16.  

Kassay Lajos-Péter

UDMR

17.  

Kolcsár András

EMNP-PPMT

18.  

Kolozsvári Tibor

UDMR

19.  

Kolumbán Dávid

UDMR

20.  

Lőrincz Csilla

UDMR

21.  

Mezei János

PCM- MPP

22.  

Nagy Pál

EMNP-PPMT

23.  

Portik Erzsébet

UDMR

24.  

Proca Ion

PNL

25.  

Rátz István

UDMR

26.  

Rugină Dan Ciprian

PSD

27.  

Salamon Soltán

PCM- MPP

28.  

Sándor György

UDMR

29.  

Sebestyén Csaba

UDMR

30.  

Szentes Antal

UDMR

31.  

Zakariás Zoltán

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1214 / 2016, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita în Căminul Cultural din comuna Plăieșii de Jos, județul Harghita.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba este mulțumit de faptul, că și la această ședință extraordinară se vor lua decizii, care influențează dezvoltarea județului. Mulțumește pentru participare tuturor consilierilor, mai ales celor, care vin din partea nordică a județului, sau celor din zona Cristur. Crede, că regiunea Plăieșilor merită să fie în centrul atenției. Mulțumește pentru ospitalitatea consiliului local. Anunță consilierii, că următoarea ședință ordinară a consiliului județean se va desfășura la 21 decembrie, în comuna Praid, la ora 9,00. Comuna Plăieșii de Jos, deși se situează la marginea județului, are multe inițiative de dezvoltare. Ideologia dezvoltării regiunilor, sprijinite de consiliul județean, se axează pe triunghiul acasă-familie-viitor. În această comună acum, cea mai arzătoare problemă este a grădiniței locale. În această problemă dorește să ofere consiliul județean sprijin astăzi, de aceea a fost organizat aici ședința.

 

Domnul András Zoltán, primarul comunei Plăieșii de Jos salută toți invitații la ședință. Speră, că și această ședință va avea efecte la fel de benefice pentru toți, ca și cel dinainte, din mandatul anterior, organizat tot în comuna Plăieșii de Jos. Spune, că dezvoltarea unei localități nu depinde numai de persoana primarului. Proiectele trebuie susținute de consiliul local și de locuitorii cu inițiative. Dânsul se simte norocos, pentru că deja este la al treilea mandat de primar în comuna Plăieșii de Jos. Secretul reușitei proiectelor locale constă în depolitizarea deciziilor locale și interesul primordial al dezvoltării comunei. Crede, că aceasta este abordarea corectă a gestionării problemelor comunităților, și dorește tuturor rezultate în activitate, luarea unor decizii corecte, și ajungerea la un compromis bun între fracțiunile de partide. Astfel tot județul are de câștigat, indiferent dacă este partea nordică, sau sudică.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută și alți reprezentanți de seamă din comună, care sunt prezenți la ședință : viceprimarul comunei, domnul Mihály Tamás, domnii consilieri locali Balázs Sándor, András Tamás, István Sándor, Nagy István, Péter István, Tulit István, Csűrös Róbert, pe directorul școlii, domnul András Ignácz, reprezentanții locuitorilor comunei, care susțin problema grădiniței. Mai sunt prezenți și reprezentanți din partea cultelor religioase.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului salută pe cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 31 de membrii în funcție, sunt 8 absenți, sunt prezenți 22 de consilieri județeni și președintele Consiliului Județean Harghita. Consiliul județean are cvorum pentru luarea deciziilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că va fi nevoie de o inversare a punctelor de pe Ordinea de zi. Întreabă, dacă a venit situația de la Gheorgheni ?

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului spune, că numai situația de la Joseni a sosit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune, să fie discutat ultimul Proiectul de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016. Sau trebuie pus altundeva suma, și va fi repus la ședința următoare. Trebuie înregistrat și la Consiliul Județean Harghita solicitarea. Eventual se poate lua și o pauză în timpul ședinței.   

 

Prezintă  și supune la vot ordinea de zi, care are 7 puncte.

 

 

Aprobarea proiectului Ordinii de zi modificat:

 

1.      Proiect de de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, pe anul 2016

 

2.      Proiect de de hotărâre privind modificarea  Hotărârii nr. 303 /2016 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către  Asociaţia Microregională Felcsik

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Debate on the Future of the Four Freedoms of the European Union” (EU3doms) din cadrul Programului Europa pentru cetățeni, subprogramul Rețele de orașe

 

4.      Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 153/2016 privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor și care se află în proprietatea publică a Orașului Vlăhița și aprobarea modificării Contractului de administrare nr. 12199/2016 încheiat între Județul Harghita și Orașul Vlăhița

 

5.      Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2016 al centrului de zi din Plăieșii de Jos în vederea transferării în bugetul unității administrativ-teritoriale a sumei reprezentând contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare

La acest punct se va acorda comunei Plăieșii de Jos suma necesară înființării Centrului de zi pentru copii din comună cu probleme.

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al apartamentului cu destinație de locuință de serviciu pentru medici situat în municipiul Miercurea – Ciuc, Aleea Ciocârliei nr. 2 ap. 13, județul Harghita, aflat în proprietatea publică al Județului Harghita.

 

7.      Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la  primul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că conform deciziei recente a Guvernului județul Harghita și sistemul de protecția copilului a primit bani, și roagă pe domnul Bicăjanu Vasile, să prezinte noutățile.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general la Direcția Generală Economică relatează, că județul a primit prin Ordonanță Guvernamentală 4.123.000 lei. Suma se împarte astfel :

-          asistență socială 76.000 lei

-          învățământul special 778.000 lei

-          școala specială din comuna Bilbor 132.000 lei

-          școala specială din comuna Ocland 218.000 lei

-          școala profesională Sfânta Ana din Municipiul Miercurea Ciuc 125.000 lei

-          Centrul Județean de Resurse și Asistență educațională 303.000 lei

-          DGASPC -    673.000 lei

-          pentru asistență socială în caz de invaliditate și pentru asistență socială pentru familii și copii 2.596.000 lei

-          era o solicitare de la ISU, pentru bunuri și servicii 30.000 lei 

-          active nefinanciare 20.000 lei

-          la Spitalul Județean de Urgență s-a alocat 60.000 lei

-          virări de credite, transferuri între unități subordonate 135.000 lei

-          servicii religioase 310.000 lei

-          asistență socială 673.000 lei

Banii, pe care le-a avut instituția la Direcția Generală de Asistență Socială vor fi retrași și puși în fondul de rezervă, pentru că au primit banii de la Guvern.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că cel mai important lucru nu s-a menționat. Este vorba despre drumul de la Ciba.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general la Direcția Generală Economică spune, că deja în ședința anterioară s-a rezolvat problema drumului amintit. Direcția Generală de Investiții solicită pentru drumuri și poduri suplimentări de sume. S-a majorat suma alocată cu 265,5 mii lei.

 

Domnul consilier Szentes Antal este mulțumit de faptul, că s-a repus suma luată de la drumul 123F. Mulțumește consilierilor pentru decizia favorabilă în această problemă. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului: 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016. Amintește, că la acest articol este vorba despre Școala profesională Sfânta Ana, a cărui director din păcate a decedat ieri, și joia viitoare va fi înmormântat. A lăsat în urmă un proces imens. Era imputat cu aproape 200.000 lei.  

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016. La Școala de la Ocland se modifică suma la cheltuieli de personal cu 13.000 lei.

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016. La Evidența Persoanelor se va reduce suma alocată de 135.000 lei la 133.200 lei, și diferența se va pune la cheltuieli de personal.

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016. La Urologie se va achiziționa un aparat performant de sterilizare.

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016. Se modifică Lista de investiții cu modificarea de la drumul spre Ciba.

Rezultatul votului : 23 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2016

 

Rezultatul votului: 23 DA

 

Se trece la următorul punct  de pe ordinea de zi

 

Proiect  de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii nr. 303/2016 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către   Asociaţia Microregională Felcsik – forma reformulată și corectată

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului vicepreședinte, că împreună cu consilierii județeni din zona Ciucului a lucrat toată ziua, pentru ca astăzi să poată fi supus votului.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal amintește, că la ședința anterioară era revoltat din mai multe motive. Acum s-au pus lucrurile la punct, și mulțumește aparatului consilierilor județeni, și domnului vicepreședinte, că au făcut ordine în documentația aceasta, care poate fi aprobat astăzi. Asociația poate primi în sfârșit toată suma prevăzută pentru acest an. Problema dânsului era faptul, că în alte probleme este anunțat de multe ori prin telefon, dar în acest caz nu a fost înștiințat la timp.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul  de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii nr. 303/2016 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către   Asociaţia Microregională Felcsik – forma reformulată și corectată

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Debate on the Future of the Four Freedoms of the European Union” (EU3doms) din cadrul Programului Europa pentru cetățeni, subprogramul Rețele de orașe

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre un proiect European, care oferă posibilitatea derulării unor programe pentru tineret la nivel European. Va fi prezentat de colega de la biroul de analiză și sinteză.

 

Doamna Serilla Éva consideră importantă această colaborare. Se va derula în cadrul programului ”Uniunea Europeană pentru cetățeni”. Tema programului ”Four Freedoms” este teoria celor patru libertăți : circulația liberă a capitalului, a mărfurilor, a serviciilor, și a persoanelor.  În cadrul proiectului vor fi organizate evenimente, care au scopul previziunii asupra viitorului Uniunii Europene în funcția celor patru libertăți enumerate. În cadrul proiectului, în județul Harghita vor fi organizate evenimente, discuții în grup, care au tema circulației libere a capitalului și a mărfurilor, având reflecții asupra categoriei persoanelor tinere. Valoarea totală a proiectului este de 150.000 euro, iar partea județului Harghita este de 26.675 euro. Partenerul principal este Ungaria, mai exact Hévíz. Restul partenerilor sunt Slovenia, Austria, și Serbia. Participarea este foarte importantă, pentru că Consiliul Județean Harghita încearcă din răsputeri să oprească migrația forței de muncă calificată spre alte țări mai dezvoltate. Tinerii să rămâne acasă, să inițieze afaceri, din care se poate trăi și acasă bine. La aceste discuții pot participa totate părțile interesate, se pot învăța multe după exemplele bune din alte țări. Prin proiect s-ar crea un cadru formal pentru  întreprinzătorii tineri. Având în vedere, că în județul Harghita deja sunt în derulare mai multe proiecte, care vizează educația profesională a tinerilor, proiectul prezentat poate fi o posibilitate de a dezvolta activitatea începută în acest domeniu. Sprijinirea întreprinzătorilor tineri, educația lor, este o prioritate în activitatea județului Harghita. Migrația lor spre alte țări se poate opri numai prin educație și posibilitatea de a dezvolta o afacere viabilă. În cadrul proiectului se va distribui un chestionar online, care va reflecta atitudinea tinerilor față de Uniunea Europeană. Rezultatul acestui studiu este relevant din punct de vedere al observațiilor acestui categorii asupra perspectivelor de viitor în cadrul Uniunii Europene. În luna noiembrie s-a desfășurat o întrevedere online între parteneri, unde în afară de a face cunoștință cu participanții, au fost formulate scopuri comune, idei și metode de lucru. Urmează să fie anunțat concursul de participare. Este în pregătire și chestionarul amintit, care va fi tradus în mai multe limbi. Se va crea și un site accesibil al programului.  

     

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Debate on the Future of the Four Freedoms of the European Union” (EU3doms) din cadrul Programului Europa pentru cetățeni, subprogramul Rețele de orașe

Rezultatul votului: 23 Da.

   

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 153/2016 privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor și care se află în proprietatea publică a Orașului Vlăhița și aprobarea modificării Contractului de administrare nr. 12199/2016 încheiat între Județul Harghita și Orașul Vlăhița – forma reformulată și corectată

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér explică, că va fi realizat un drum către Centrul de colectare selectivă a deșeurilorui. Consiliul local Vlăhița a predat o suprafață, care nu este de ajuns, și trebuie majorat, ca porțiunea de drum, care va fi construit, să poată fi realizat pe acest teren.

 

Domnul Egyed Árpád, secretarul județului menționează, că se va completa cu un punct roman II proiectul de hotărâre, care va cuprinde anexa contractului menționat, care conține aceste modificări. Deci, proiectul de hotărâre va avea nu V., ci VI articole în versiunea corectată.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 153/2016 privind aprobarea luării în administrarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor și care se află în proprietatea publică a Orașului Vlăhița și aprobarea modificării Contractului de administrare nr. 12199/2016 încheiat între Județul Harghita și Orașul Vlăhița – forma reformulată și corectată

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2016 al centrului de zi din Plăieșii de Jos în vederea transferării în bugetul unității administrativ-teritoriale a sumei reprezentând contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare – forma reformulată și corectată

 

Domnul consilier județean Becze István amintește, că din cauza, că nu s-a depus formal hotărârea consiliului local la consiliului județean, s-a amânat supunerea la vot a acestui proiect de hotărâre. Asociația Caritas are un proiect de finanțare câștigător, care prevede înființarea centrelor ocupaționale de după masă, în mai multe comune ale zonei Ciucului. Acum la Plăieșii de Jos, apoi urmează să fie înființate și în comuna Tușnad. Deocamdată este vorba despre o perioadă de doi ani, și este destinat copiilor defavorizați din raza comunei.  Vor fi activități organizate patru zile pe săptămână și se vor primi 24 de copii deodată. În comuna Plăieșii de Jos este mare nevoie de un astfel de centru. O mare parte din locuitori sunt din categoria de persoane defavorizate. Și numărul romilor este destul de mare. Este evident, că trebuie asimilate aceste comunități, pentru a evita confruntările. Singura posibilitate este educarea, perfecționarea acestor categorii de persoane. Crede, că este îmbucurător, că Asociația Caritas se ocupă de această problemă. Deja s-au purtat discuții comune. Pe lângă sprijinirea familiilor ajunse la periferia societății, este nevoie și de educația membrilor, mai ales a copiilor în vederea integrării lor în societate.    

 

Domnul consilier juețean Zakariás Zoltán întreabă, dacă s-a corectat proiectul de hotărâre conform celor specificate de domnul secretar în raportul de specialitate ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că sunt efectuate  corectările.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2016 al centrului de zi din Plăieșii de Jos în vederea transferării în bugetul unității administrativ-teritoriale a sumei reprezentând contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare – forma reformulată și corectată

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al apartamentului cu destinație de locuință de serviciu pentru medici situat în municipiul Miercurea – Ciuc, Aleea Ciocârliei nr. 2 ap. 13, județul Harghita, aflat în proprietatea publică al Județului Harghita – forma reformulată și corectată

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că nu a spus corect la ședința fracțiunii UDMR. Nu este vorba despre locuința de serviciu a Consiliului Județean Harghita din strada Kossuth Lajos, Miercurea Ciuc, ci despre o locuință achiziționată de spital pentru medicii specialiști. Locuitorii din blocul, în care se află această locuință, doresc să participe la o lucrare de reabilitare termică a blocului respectiv în cadrul proiectului POR. Dacă nu se achită partea proprie aferentă locuinței, tot blocul poate pierde realizarea la un preț avantajos aceste lucrări. Din banii proprii a consiliului județean se va achita partea proprie a locuinței respective, care este proprietatea publică a județului. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al apartamentului cu destinație de locuință de serviciu pentru medici situat în municipiul Miercurea – Ciuc, Aleea Ciocârliei nr. 2 ap. 13, județul Harghita, aflat în proprietatea publică al Județului Harghita – forma reformulată și corectată

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016.

 

Amendament de fond formulat în cadrul ședinței asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba amintește, că se vor discuta două probleme. Dânsul nu va fi mâine în țară. Apoi urmează să efectueze o vizită în județul Harghita domnul ministru Seszták Miklós, Ministrul Dezvoltării Naționale a Ungariei, și domnul Potápi Árpád, secretar de stat pentru politica națională a Ungariei. Cu ei vor veni și alte personalități de seamă în județ la Odorheiu Secuiesc și la Gheorgheni. La sfârșitul săptămânii vor fi alegerile parlamentare. Astfel o altă dată pentru ședință nu ar fi fost posibilă, numai la sfârșitul următoarei săptămâni. Sunt multe localități în impas, unde problemele nu mai suferă amânare. Deja săptămâna trecută a fost comunicat primarilor situația alocărilor de fonduri. S-a publicat și în mass-media, dar și domnul secretar György Attila a semnalat, că la ședința de Guvern de miercuri vor fi rectificări de sume. De aceea s-a anunțat proiectul, în care au fost formulate scopuri cu privire la familie, acasă și viitor. Legea prevede, ca cei, care au arierate, care depășesc 90 de zile, trebuie ajutați. A fost făcut public acel site, în care se reflectă toate solicitările depuse la consiliul județean din data de 2008 până în prezent. Tot acolo sunt și toate deciziile luate conform solicitărilor, defalcat pe unități administrativ-teritoriale. Județul Harghita este unic în acest sens. În nici un județ din țară nu se procedează la o astfel de transparență în distribuirea fondurilor. Mai există un județ, unde distribuirea se face în funcție de număr de locuitori. Acolo nu se reflectă deciziile politicului, aparatului consiliului județean. În județul Harghita sun formulate scopuri precise și necesitățile reale ale comunităților. Dacă sunt aduse decizii comune, și există dispoziție pentru colaborare, se va realiza și grădinița la Plăieșii de Jos, ca și alte dezvoltări previzionate. Dacă văd rostul, și composesoratele se vor implica în proiectele, care vizează dezvoltarea comunităților. Domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR a fost în județ în cursul săptămânii trecute, și a menționat, că va solicita sprijin din partea Guvernului României dar și a Ungariei în proiectele minorității maghiare din România. În clacă multe se pot realiza. Majoritatea solicitărilor sunt depuse, dar sunt și câteva cu probleme. Unii au fost comunicate  la adrese greșite, alții au comunicat nesemnat, sau neștampilat. Până se va ajunge la votare, speră, că toate problemele semnalate în raportul juridic vor fi corectate. Ceea ce privește programele, au fost numite comisiile, care verifică solicitările din punct de vedere al domeniului menționat în solicitare, administrativ, finanțe, investiții, și apoi să realizeze o listă cu propunerile. Propunerea comisiei a luat în considerare și componența națională a zonei, și proporția regională. Aceste proporții sunt puțin strâmbate din cauza arieratelor, care depășesc 90 de zile. De exemplu, pentru regiunea Gheorgheniului aproape nu rămâne nimic din cauza datoriei de la comuna Remetea, problemă, ce s-a discutat în ședința din săptămâna trecută. De aceea, în ședința de astăzi, cele două regiuni, Plăieșii de Jos și Gheorgheni vor fi mai favorizati. Domnul secretar a semnalat în raport, că 112.000 nu au fost distribuiți. Dânsul a solicitat comisiei, să nu distribuie această sumă. Pentru orice eventualitate, dacă se va ivi o problemă urgentă, totuși să fie fonduri, la care se poate apela. Acum, și aceea sumă este distribuită, are gazdă. Fără intenție, dar lista distribuirilor s-a comunicat și primarilor comunelor. Trebuia comunicat ulterior aprobării votului. Răspuns nu a venit din  partea lor, astfel nu există propunere de modificare din partea lor. În cursul acestei zile au fost discuții, și astfel sunt distribuite consilierilor județeni două liste. Unul a fost comunicat prin email, iar altul, care a fost pregătit ulterior. Cea de referință este cel, care are două pagini. În acest sens se modifică și inițierea. Având în vedere, că consiliul județean gestionează numai 20% din banii Guvernamentali alocați, 80% din sumă a fost distribuită de Administrația Finanțelor Publice. În tabelul comunicat prin email se poate vedea și suma primită de localitatea respectivă de la Administrația Finanțelor Publice. S-a gândit astfel, ca suma primită de o localitate de la finanțe să fie  scăzută din suma arieratului acestuia. Consiliul județean va completa numai aceea sumă din arierat, care nu este acoperit de suma primită de la finanțe. Propune parcurgerea listei. Dă citire listei, ca să fie inclus și în procesul verbal al ședinței, totodată roagă consilierii, dacă au ceva de adăugat în cursul citirii, să semnaleze:

Băile Tușnad       Casa sănătății 15.000 lei

                             Centrul de zi pentru copii 15.000 lei

                             Total : 30.000 lei

Miercurea Ciuc   Atelier de studiu electricianist și aparatură necesară 45.000 lei

Tomești               Pompierii voluntari 10.000

Sânsimion           Pompierii voluntari 40.000

Mihăileni             Drumuri comunale 38.000 lei

                             Pentru lucrări de canalizare 10.000

                             Total : 48.000 lei

Racu                     DC190 – a solicitat 20.000, dar se propune 10.000 lei

                             Restul rămâne cum a fost în inițiere

                      Școala din satul Gârciu are arierate 26.000 lei

                       Pentru drumuri comunale 24.000 lei

                       Total pentru Racu : 60.000 lei

     Cozmeni               Baia tradițională de la Nyírkert 20.000 lei în loc de 22.000 solicitat

Pompierii voluntari 50.000 lei, în loc de 62.100 solicitați.

A mai solicitat 150.000 lei pentru alte proiecte, dar nu va primi, ca să nu se depășească cadrul acordat zonei Ciuc.

Total Cozmeni 70.000 lei

Propune o modificare, conform căruia să fie începută întocmirea Proiectului documentației pentru lucrările de la Baia Nyirkert. Soarta băilor tradiționale este foarte importantă. Este o activitate, care poate aduce repede rezultate. Astfel suma acordată s-ar mai defalca astfel :

                        Proiectului documentației pentru lucrările de la Baia Nyirkert 20.000 lei

                        Baia tradițională de la Nyírkert 20.000 lei

Pompierii voluntari 30.000 lei

                        Total Cozmeni : 70.000 lei

 

Domnul consilier județean Mezei János întreabă, dacă mai are timp suficient primăria să semneze contractul în acest an ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că se va interesa de la domnul primar și se va reîntoarce ulterior la această poziție. Continuă parcurgerea listei.    

 

   Dănești                   Stație de autobuze 45.000 lei

                                   Pompierii voluntari 5.000 lei

                                   Total : 50.000 lei

  Sântimbru               Pompierii voluntari 40.000 lei în loc de 53.000 solicitați

                                   Atelier de școală 30.000

                                   Total Sântimbru 70.000 lei

Sândominic               Reabilitare primărie 30.000 în loc de 50.000 lei solicitați

                                    Stație de autobuze 23.000 lei în loc e 28.600 lei

                                   Pompierii voluntari 7.000 lei

                                   Casa de cultură, anexă 10.000

                                   Total : 70.000 lei

 

Domnul consilier județean Mezei János întreabă, cum s-a calculat costul la stația de autobuze, că la unii este 23.000 lei, și la alții 45.000 lei ?

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că la Sândominic este vorba de amenajarea a două stații de autobuze. De fapt, cine se deplasează în zona Ciucului de sus poate vedea, că se amplasează stații asemănătoare de autobuze în toate localitățile. Continuă lista.

 

Lunca de Jos             Cămin cultural 60.000 lei

Cârța                          Cămin cultural 30.000 lei

                                   Dispensar medical 20.000 lei

                                   Total Cârța : 50.000 lei

Mădăraș                    A solicitat 350.000 lei. Primăria a achiziționat fosta bază de cerea--le și vrea să realizeze un mini-parc industrial

Siculeni                      Amplasarea sistemelor de apă potabilă din  175.700 lei ce s-a solicitat, se propun 70.000 lei pentru că o parte din sumă este arierat, care a depășit 90 de zile.

                                   Cauza școlii Zöld Péter nu va fi acum susținută.

Plăieșii e Jos             Casa de cultură din satul Casinu Nou 31.920 lei

                                   Reabilitarea școlii și a grădiniței 80.000 lei

                                   Total Plăieșii de Jos : 111.920 lei

Frumoasa                  Ape pluviale 16.000 lei în loc de 16.700 lei solicitați

Leliceni                      Casa de cultură 10.000 lei

                                   Primăria 10.000 lei

                                   Total Leliceni : 20.000 lei

Cristuru Secuiesc     Pista de biciclete nu este sprijinită acum, suma fiind prea mare

Extinderea iluminatului public în str. Berde Mózes 84.000 lei în loc de 64.000 lei solicitați

Extindere și manzardare cabinet de psihologie, logopedie 16.000 lei

Total Cristuru Secuiesc : 100.000 lei

Vlăhița                       Pompierii voluntari 20.000 lei din 100.000 lei solicitați

                                    Drumuri agricole 25.000 din 50.000 lei solicitați

                                   Total Vlăhița : 45.000 lei

Mugeni                      Pompierii voluntari 20.000 lei

                                   Clubul pentru tineret nui va fi sprijinit acum

                                   Total Mugeni : 20.000 lei

Lupeni                        Total Lupeni 45.000 lei

Brădești                     Iluminat public 45.000 lei

                                   Grădiniță 45.000 lei

                                   Total Brădești : 90.000 lei

Lueta                          Inundații 45.000 lei

Satu Mare                 Apă și canalizare 25.000 lei           

                                   Pompierii voluntari 20.000 lei

                                   Total Satu Mare : 45.000 lei

Porumbeni                Arierate  96.975,22 lei

                                   Total Porumbeni :  96.975,22 lei

Atid                            Capela mortuară de la Inlăceni 10.000 lei

                                   Împrejmuire școală din Atid 15.000

                                   Casă comunitară de la Cușmed 5.000 lei

                                   Total Atid : 30.000 lei

Vârșag                        Cămin cultural 15.000 lei

                                   Pompierii voluntari 15.000 lei

                                   Total Vârșag : 30.000 lei

Feliceni                      Cămin cultural 17.000 lei                          

                                   Total Feliceni 17.000 lei

Dârjiu                         Cămin cultural din Dârjiu și Mujna 40.000 lei

                                   Total Dârjiu 40.000 lei

Ocland                       Grădinița 10.000 lei

                                   Proiectare iluminat public 15.000 lei

                                   Proiectare capelă mortuară Satu Nou 8.000 lei

                                   Total Ocland 33.000 lei

Corund                       Grădinița 20.000 lei

                                   Amenajarea centrului, Fântâna Brazilor 10.000 lei

                                   Pompierii voluntari 10.000 lei

                                   Total Corund 40.000 lei

Dealu                         Proiect tehnic 8.000 lei

                                   Lucrare la depozitul de lemn 12.000 lei

                                   Lucrări 15.000 lei

                                   Total Dealu : 35.000 lei

Praid                          Lucrări la strada Bánya 30.000 lei

                                   DALI străzi 15.000 lei

                                   Total Praid : 45.000 lei

Șimonești                  Teren de sport la  Cobătești 20.000 lei

                                   Cabinet medical 20.000 lei

                                   Total Șimonești : 40.000 lei

Căpâlnița                   Intersecție stradă 25.000 lei

                                   Total Căpâlnița 25.000 lei

Merești                     Pompierii voluntari dotare 10.000 lei

                                   Construcție garaj pentru pompieri 51.000 lei

                                   Total Merești : 61.000 lei

Zetea                         Desființare clădire 20.000 lei

                                   Dezăpezire 30.000 lei

                                   Total Zetea : 50.000 lei

Avrămești                 Pompierii voluntari dotare 15.000 lei

                                   Canalizare 20.000 lei

                                   Total Avrămești : 35.000 lei

Săcel                          Arierate din cauza inundațiilor 128.800 lei

                                   Total Săcel : 120.820 lei

Ulieș                           Locuri de socializare 20.000

                                   Casă comunitară Ighiu 10.000 lei

                                   Total Ulieș : 30.000 lei

Mărtiniș                     Grădiniță 45.000 lei                       

                                   Pompierii voluntari dotare 10.000 lei

                                   Total Mărtiniș : 55.000 lei

Gheorgheni               Conacul Benedek 20.000 lei

                                   Începere reabilitare anexe lângă liceul ”Salamon Ernő”  30.000 lei

                                   Liceul profesional ”Fogarassy Mihály”  30.000 lei

                                   Total Gheorgheni 80.000 lei

Borsec                       Rezervare subterane de apă minerală 50.000 lei

                                   Total Borsec : 50.000

Ditrău                        Spațiu verde 25.000 lei

                                   Atelier pentru Clasa specială prelucrarea lemnului 30.000 lei

                                   Total Ditrău : 55.000 lei

Ciumani                     Proiectare grădiniță 9.500 lei

                                   Sistem alarmă grădiniță  10.000 lei

                                   Reparații drumuri agricole 15.000 lei

                                   Canalizare 15.000 lei

                                   Pompierii voluntari dotare 4.500 lei

                                   Total Ciumani : 54.000 lei

Remetea                   Arierate  263.790 lei

                                   Total Remetea 263.790 lei

Joseni                        Pompierii voluntari dotare 4.000 lei

                                   Casa de cultură Borzont 60.000 lei

                                   Total Joseni : 64.000 lei

Lăzarea                      Drumuri comunale 20.000 lei

                                   Total Lăzarea : 20.000 lei

Suseni                                    Pompierii voluntari dotare 10.000 lei

                                   Total Suseni 10.000 lei

Bălan                          Centru de resurse 20.000 lei

                                   Total Bălan 20.000 lei

Gălăuțaș                    Pompierii voluntari dotare 9.500 lei

                                   Total Gălăuțaș : 9.500 lei

Sărmaș                       Pompierii voluntari dotare 12.000 lei

                                   Total Sărmaș : 12.000 lei

Tulgheș                      Pompierii voluntari dotare 10.000 lei

                                   Total Tulgheș : 10.000 lei

Voșlobeni                  Pompierii voluntari dotare 50.000 lei

                                   Total Voșlobeni : 50.000 lei

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva are observații ?

 

Domnul consilier județean Mezei János a constatat, că comuna Mădăraș a solicitat  300.000 lei pentru achiziționarea unui depozit de cereale. Și s-a oferit de către consiliul județean 50.000 lei. Cum se va realiza ? Se dorește amenajarea unui parc industrial ? Dacă valoarea clădirii este 300.000 lei, nu va putea achiziționa pentru 50.000 lei. Amintește și de solicitarea comunei Suseni pentru construcția unui pod. Suma solicitată era 28.000 lei. Este un pod important de pe lângă drumurile județene DC165 și DC138.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba este de acord. Roagă pe domnul Szentes Antal, să ia legătura cu primarul comunei, și să clarifice situația.  Spune, că nu cunoaște exact poziția podului amintit. Totuși sunt 860 de Km de drumuri județene, cu mai mult de 1.000 de poduri. Dar crede, că știe despre care pod este vorba.  Propune să fie accesat acel site, care cuprinde toate solicitările, și atunci se va ști exact despre ce este vorba.  

 

Domnul consilier județean Mezei János propune, ca în cazul, în care comuna Mădăraș nu poate cheltui acei 50.000 lei acum, atunci să-i fie luat înapoi, și ar ajunge pentru reabilitarea podului din comuna Suseni.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal spune, că a discutat recent cu primarul comunei Mădăraș, și a aflat, că achiziția respectivului depozit de cereale se va derula în decurs de doi ani. O parte se va achita în acest an, iar cealaltă parte în anul viitor. În acest an au suma necesară tranzacției. Astfel are nevoie, și poate cheltui acei 50.000 lei, și mulțumește pentru sprijinul consiliului județean. Se va achiziționa un fost depozit de cereale și terenul aferent din jurul acestuia. Este teren public în centrul comunei și se dorește amenajarea unui parc mic industrial.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă care este situația de la comuna Cozmeni ?

Domnul consilier județean Becze István spune, că în cazul comunei Cozmeni să fie așa, cum a menționat domnul președinte. La proiectare să fie alocat 20.000 lei, ca lucrările să poată fi începute. Referitor la cazul Mădărașului, este de părere, că trebuie alocați acei 50.000 lei, pentru că în zona Ciucului de sus sunt cei mai mulți întreprinzători particulari din zona rurală a județului. Zona se dezvoltă foarte dinamic. Obiectivul vizat a trecut deja peste mai multe faze de privatizare, și ar fi benefic pentru sfera economică a zonei achiziționarea acestuia. Ar putea fi un promotor al dezvoltării economice a zonei. Consiliul local are deja contractele semnate. Dacă nu se alocă suma solicitată, proiectele europene în derulare ar pute fi în pericol. Crede, că trebuie dat comunei Mădăraș suma de 50.000 lei, având în vedere și faptul, că nici la ultima  ocazie nu a primit nimic.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér amintește, că în două poziții figurează pe listă poduri. Este o solicitare de 12.000 lei și o alta cu 28.000 lei pentru reabilitare pod de trecere pe lângă DC165. Propune, să fie acceptat 10.000 lei, și să renunțe toate comunele la 10% din suma primită, și să fie alocat și la cealaltă solicitare o sumă de 10.000 lei. Știe, că nu este destul, dar măcar se poate face ceva din această sumă.

 

Domnul consilier județean Mezei János nu este mulțumit de acest compromis.   

  

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér știe, că nu este destul, dar măcar se poate face ceva din această sumă.                                    

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă de ce este trecut în listă cu 0 peste tot Municipiul Odorheiu Secuiesc.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba răspunde, că nu a depus solicitare.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán consideră, că în prima coloană, la programul inițial pentru 2016 totuși ar trebui să figureze o sumă.

                                  

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că această listă cuprinde toate modificările efectuate în cursul anului. Prima coloană cuprinde ce a primit la începutul anului, iar  coloana din mijloc cuprinde influențele. Numai aceea trebuie urmărită. La influență figurează numai cei, care au solicitat sume de la consiliul județean. Municipiul Odorheiu Secuiesc nu a solicitat.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán consideră, că totuși în coloana de program inițial ar fi trebuit să figureze și Municipiul Odorheiu Secuiesc cu suma de 44.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că suma aceea a fost primită de Odorheiu Secuiesc la începutul anului.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán nu înțelege bine acest tabel. Scrie Program inițial, Influențe, și Program rectificat. Atunci ar trebui să fie la Odorheiu Secuiesc în prima coloană 44.000 lei, în al doilea 0 lei, și în al treilea 44.000 lei. Altfel din suma finală din situația anuală va lipsi această sumă.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba dă dreptate domnului consilier. Chiar așa ar trebui să fie. Dar există două tabele. Este una cu restituire TVA, și una cu Impozitul pe venituri.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán consideră, că  într-una din liste trebuie să fie menționată și această sumă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă pe domnul Bicăjanu Vasile, directorul economic al Consiliului Județean Harghita, unde este această sumă ? S-a dat ulterior pentru achiziționarea aparatului CNC la atelierul Școlii profesionale Bányai László.

 

Domnul Bicăjanu Vasile răspunde, că va fi trecută ulterior suma aceea în listă.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru observația constructivă a domnului consilier județean.  Întreabă, dacă sunt și alte sugestii legate de acest proiect de hotărâre.   Dacă nu, atunci se folosește de ocazie să felicite pe doamna Székely Kinga, cu ocazia zilei sale de naștere, mai ales, că dânsa s-a chinuit trei zile să întocmească această listă cu sumele alocate.

 

Domnul András Zoltán, primarul comunei Plăieșii de Jos este recunoscător că se sprijină cauza grădiniței din Plăieșii de Jos. Consideră, că între consiliul local și consiliul județean este o relație de colaborare foarte bună. Felicită pe doamna Székely Kinga cu ocazia zilei de naștere, oferind și un buchet de flori.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba concluzionează, că atunci de la toate consiliile locale se va lua un procent de 10%, rotunjind la 10.000 lei, ca să nu fie resturi de sume. La poziția Municipiului Gheorgheni a greșit la prezentare. Prima dată vine suma de 20.000 lei, apoi suma de 30.000 lei, destinat Curiei Benedek. Suma totală nu se va schimba.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán știe, că nu a fost depus solicitare din partea Municipiului Odorheiu Secuiesc. Are informații, că domnul președinte a primit o solicitare de la Școala Profesională „Bányai János”, unde se dorește reabilitarea internatului școlii. În anul viitor, în 2017 se va organiza o conferință internațională de arhitectură în incinta școlii. Va fi nevoie de cazarea a peste 200 de elevi participanți. Internatul este într-o stare deteriorată, și solicit sprijin din partea consiliului județean. Conform solicitării, ar fi nevoie de 90.000 lei pentru lucrările de reabilitare a clădirii internatului. Dacă nu acum, dar data viitoare ar trebui să fie luat în considerare această soliocitare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba nu știe de această adresă, dar școala poate să depună solicitare la consiliul județean numai prin primărie.

 

 Domnul consilier județean Salamon Zoltán spune, că cei 30.000 lei alocați pentru sprijinirea școlii se află încă la consiliul local, nu s-au alocat. Promisiuni sunt, că vor primi. În completarea acestei sume, încă mai este nevoie de suma menționată.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Amendamentul de fond formulat în cadrul ședinței asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul consilier județean Incze Csongor declară, că nu va vota acest proiect de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot  Proiectul de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2016.

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul consilier județean Incze Csongor declară, că nu va vota acest proiect de hotărâre.

 

Diverse

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba relatează, că în data de 16 noiembrie a avut o  deplasare în Ungaria. A fost la Ministerul Agriculturii, la Parlament, în vizită la conducerea județului Pesta.

 

Domnul consilier județean Proca Ion spune, că din motive independente de dânsul, nu a putut participa la ședința din săptămâna trecută la Gheorgheni. Fiind o ședință la sfârșit de an, și în anul 2016 s-a tot vorbit, dar nu s-a întâmplat nimic, atrage atenția  aparatului consiliului județean, că drumul spre Brigada militară de pe lângă Municipiul Miercurea Ciuc nu s-a reabilitat. În ședința anterioară s-a acceptat un acord legat de un alt drum. Roagă pe domnul președinte, să-și folosească influența, ca fracțiunile politice să se pună de acord cu privire la găsirea unei soluții cu privire la reabilitarea acelui drum. Se folosește de ocazie să salute conducerea comunei  Plăieșii de Jos, și mulțumește pentru invitație. Dorește sărbători fericite tuturor. Salută insistența dânșilor de a solicita ajutor pentru realizarea unor obiective, și pentru realizările obținute până acum. Speră, că Centrul de zi, care va fi finanțat și de către Consiliul Județean Harghita, va intra într-o rețea județeană de centre de zi, și se va ocupa în continuare de toate locurile, unde mai este nevoie de aceste servicii.

 

Domnul consilier județean Ciobanu Adrian George menționează, că este aici și o comunitate românească, care are o Sală mică de festivități. Sala nu are încălzire. Întreabă, dacă consiliul local, cu ajutorul consiliului județean poate ajuta cu montarea unui sistem de încălzire. Este vorba despre o sală, în care comunitatea românească se întrunește cu ocazia unor evenimente, nunți, botezuri, și înmormântări.

 

Domnul András Zoltán, primarul comunei Plăieșii de Jos amintește, că relația dintre diferitele naționalități conlocuitoare în comună este exemplară. Satele Imper, Doboi sunt părți la fel de importante al comunei. Acolo a fost construită aceea sală multifuncțională de spre care este vorba. Domnul preot, domnul consilier Nicolae, și fostul consilier, domnul Vancea vin des la primărie cu problemele și solicitările sătenilor. La nivelul consiliului local se încearcă, ca acestea să fie rezolvate în timp util. Problema încălzirii centrale a acestei săli nu a fost pus concret încă în discuție. Dacă această problemă devine evidentă și concretă, atunci se va pune în bugetul anului viitor al comunei, cu sumele necesare. Cu acordul consiliului local se poate realiza această lucrare.

 

Un consilier local spune, că după cunoștințele dânsului, composesoratul din satul Imper a achiziționat deja caloriferele necesare pentru această lucrare. Mai este nevoie numai de centrală, și de instalare.

 

Domnul András Zoltán, primarul comunei Plăieșii de Jos spune, că astfel este și mai ușor sprijinirea acestei lucrări prin transferul sumelor necesare de la primărie la parohia din sat.

 

Un consilier local amintește, că de ce a întârziat instalarea centralei. Anul trecut s-a montat centrală termică la parohia ortodoxă din satul Imper. S-a acordat sprijin  pentru Casa parohială, pentru școala din satul Doboi, și pentru Capela din satul Doboi. În acest an din forțele proprii s-a reabilitat grupul sanitar în școală, și banii sunt, care se pot aloca pentru achiziția centralei pentru sala multifuncțională.  Întârzierea a intervenit din cauza priorității restului lucrărilor amintite.

 

Domnul consilier județean Becze István mulțumește colegilor, că au acceptat, și s-au deplasat într-o zonă așa de retrasă a județului într-o oră foarte târzie. Crede, că a meritat osteneala, pentru că atmosfera locului parcă a influențat benefic atitudinea tuturor, și au reușit cu ușurință să se pună de acord la luarea deciziilor. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba anunță, că în data de 21 decembrie, miercuri, va fi ședința ordinară din decembrie a consiliului județean în comuna Praid.  

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare la Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 06 decembrie 2016 cu număr de înregistrare  nr. 27.662 / 15.12.2016 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,  20 februarie 2017

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter