Steagul judeţului
marţi, 21 mai 2024 13:51:25
Legile

Principiul egalităţii între cetăţeni
Conform Constituţiei României, statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Vezi articolele 6, 16 şi 120.

Articolele din constituţie poate fi vizionat aici.

Cartea europeană a autonomiei locale
România a ratificat Cartea europeană a autonomiei locale prin legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997. Cartea a fost adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985. Conform articolului 4, aliniatul 2, autorităţilor administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea deplină de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile care nu sunt excluse din cadrul competenţelor lor, sau care nu sunt atribuite unei alte autorităţi.

Articolul din legea sus menţionată poate fi vizionat aici.

Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale
Ordonanţa de guvern nr. 53/2002 are ca obiect stabilirea statutului-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale din România. Articolul 19 permite utilizarea însemnelor specifice ale localităţilor.

Ordonanţa poate fi vizionat aici.

Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a fost ratificată de către România prin legea nr. 33/1995. Conform art. 5, alin. 1, părţile se angajează să promoveze condiţiile de natură să permită persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura, precum şi să-şi păstreze elementele esenţiale ale identităţii lor, respectiv religia, limba, tradiţiile şi patrimoniul lor cultural.

Articolul din legea sus menţionată poate fi vizionat aici.

Tratatul dintre România şi Republica Ungară
Cu Legea 113/1996 România a ratificat „Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Ungară”, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996. Conform art.15, alin. 9, părţile contractante se vor abţine de la orice politică ori practică având drept scop asimilarea, împotriva voinţei lor, a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi vor proteja aceste persoane împotriva oricărei acţiuni urmărind o astfel de asimilare, precum şi de la măsuri care modifică proporţiile populaţiei din zonele locuite de persoane aparţinând minorităţilor naţionale.

Articolul din legea sus menţionată poate fi vizionat aici.

Legea administraţiei publice locale
Art. 5, alin. (2) al Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001 conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
Cu privire la aplicabilitatea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ teritoriale, la care s-a făcut referire în mai multe rânduri, în ceea ce priveşte utilizarea drapelului judeţului, considerăm că prevederile art. 19 ale actului normativ sus-menţionat, cuprind doar menţiuni generale legate de această chestiune, stabilind că „prin statut se stabilesc, în condiţiile legii, însemnele specifice ale localităţii şi modalităţile de utilizare a acestora.”
Aceste prevederi legale trebuie completate cu cele ale art. 5, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, care este o lege organică şi ale căror prevederi nu pot fi suprascrise de prevederile unui act normativ cu putere juridică inferioară cum este OG nr. 53/2002, potrivit prevederilor imperative din Constituţia României.
Astfel, principiul autonomiei locale, consfinţit şi în art. 120 din Constituţia României, şi materializat şi transpus în legislaţia română în mod concret prin dispoziţiile unei legi organice, cum este Legea 215/2001, este evident că normele OG nr. 53/2002 sunt aplicabile doar prin completarea şi coroborarea cu normele actelor normative menţionate mai sus, care sunt permisive în ceea ce priveşte posibilitatea adoptării de către unităţile administrativ-teritoriale a unor simboluri cum este şi cel al steagului judeţului.

Articolul din legea sus menţionată poate fi vizionat aici.