Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 20 aprilie 2024 22:17:02
Consiliul Judeţean Harghita
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 26 noiembrie 2020

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 157/2020 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2020 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 318/2019 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2020, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 358/2018, privind aprobarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Judeţului Harghita, pentru perioada 2019-2023-2028.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna noiembrie 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte încheiate pentru folosința unor spații din imobilele aflate în patrimoniul județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7.      Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, completării și a însușirii Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.      Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectelor “Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita”, Cod SMIS 48427, ”Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol și a soluțiilor software în județul Harghita” Cod SMIS 48429, „Implementarea de soluții de e-guvernare și registrul agricol în format electronic în județul Harghita”, Cod SMIS 48432
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor  tehnico-economici  privind investiția Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita în cadrul programului POR 2014-2020, axa prioritară  8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil copii, Apel 3
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor  tehnico-economici  privind investiția   Dezvoltarea de noi servicii prin înființarea unui centru de zi si a unei case de tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita, în cadrul programului POR 2014-2020, axa prioritară  /8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil copii, Apel 3
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

13.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csiki Metropoliszövezet
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

14.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 300/2020 privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

16.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2020 ale centrelor de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din localitățile: Atid și Zetea în vederea transferării în bugetul unităților administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând contribuția Consiliului Județean Harghita la cheltuielile de funcționare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte
 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 22 noiembrie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár