Consiliul Judeţean Harghita
joi, 25 aprilie 2024 04:54:54
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței CJH din 29 octombrie 2016

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                 

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Proiect de Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 29 octombrie 2016

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data: 29 octombrie 2016

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.       

Albert Mátyás

PCM- MPP

2.       

Barti Tihamér

UDMR

3.       

Becica Mihai

PSD

4.       

Becze István

UDMR

5.       

Bende Sándor

UDMR

6.       

Berde László

UDMR

7.       

Biró Barna Botond

UDMR

8.       

Borboly Csaba

UDMR

9.       

Brezovszky Gheorghe-Adam

PSD

10.  

Csillag Péter

PCM- MPP

11.  

Ciobanu Adrian-George

PNL

12.  

Dajka Tünde

UDMR

13.  

Derzsi Zoltán

UDMR

14.  

Ferencz-Salamon Alpár-László

UDMR

15.  

Incze Csongor

UDMR

16.  

Kassay Lajos-Péter

UDMR

17.  

Kolcsár András

EMNP-PPMT

18.  

Kolozsvári Tibor

UDMR

19.  

Kolumbán Dávid

UDMR

20.  

Lőrincz Csilla

UDMR

21.  

Mezei János

PCM- MPP

22.  

Nagy Pál

EMNP-PPMT

23.  

Portik Erzsébet

UDMR

24.  

Proca Ion

PNL

25.  

Rátz István

UDMR

26.  

Rugină Dan Ciprian

PSD

27.  

Salamon Soltán

PCM- MPP

28.  

Sándor György

UDMR

29.  

Sebestyén Csaba

UDMR

30.  

Szentes Antal

UDMR

31.  

Zakariás Zoltán

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1090 / 2016, în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, 2 şi art. 106 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Domnul Gáll Szabolcs, primarul comueni Joseni anunță, că nu va putea participa până la sfârșit la ședința Consiliului Județean Harghita din motivul, că în comună se derulează festivitatea  denumită ”Zilele gospodarilor”, la care și consilierii județeni sunt invitați să participe la finalul ședinței. Salută consiliul județean și pe toți cei invitați. Ședința delegată se ține în incinta Centrului Operațional pentru Situații de Urgență din comuna Joseni, clădire, care are un rol foarte important în viața acestei zone, fiind considerat și un centru de protecție civilă. Este rezultatul unui efort comun a consiliului local, a consiliului județean, și a Composesoratelor din zonă. Bineînțeles, că au contribuit intreprinzătorii din localitate, și locuitorii cu ocazia acțiunilor de clacă organizate. Centrul acesta este unic în județul Harghita, și este dovada, că banii alocați comunei sunt cheltuiți eficient în folosul comunității. După ședință, roagă comsilierii, să se deplaseze la un alt imobil, la Casa de cultură din satul Borzont, unde, în viitor va fi nevoie și de sprijinul consiliului județean pentru a reabilita. Mulțumește pentru înțelegerea, și bunăvoința consilierilor județeni.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă sunt și alte solicitări urgente din partea localnicilor.

 

Un consilier local spune, ar fi nevoie de sprijin pentru reabilitarea efectelor inundațiilor din ultima vreme.      

       

Domnul preşedinte Borboly Csaba deschide şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita în Centrul Operațional pentru Situații de Urgență din comuna Joseni. Unul din motivele deplasării a fost solicitarea domnului consilier județean Bende Sándor, iar celălalt este vizitarea acestui Centru nou, rezultatul unui efort comun. Timp de  mai mulți ani a contribuit consiliul județean la această realizare. Chiar nu există în județ în mediu rural un  astfel de Centru de intervenție, echipat la standarde potrivite, și amenajat cu bun gust și calitate exemplară. Este dovada, că se pot face minuni prin colaborare. Pe Ordinea de zi de astăzi vor fi mai puține puncte. Dânsul ar fi dorit, ca această ședință să fie miercuri, nu sâmbătă, dar până la urmă a acceptat propunerea de modificare a programului, astfel pot participa și la evenimentul festiv organizat astăzi în comuna Joseni. Roagă consilierii județeni, ca după votarea tuturor punctelor de pe Ordinea de zi, să se deplaseze la Casa de Cultură din satul Borzont, unde vor discuta partea de Diverse a ședinței, și vor asculta și reprezentanții localnicilor. Salută prezența la ședință a domnului senator Dr.Verestoy Attila. Salută și pe fostul primar, domnul Dávid Lajos, care va primi la această ședință o sarcină, ca experiențele și competențele acumulate să poată fructifica în procesul dezvoltării județului.  

            Anunță, că vor fi scoși de pe Ordinea de zi câteva proiecte de hotărâri. Mai întâi întreabă pe doamna director general Romfeld Mária Magdolna, dacă există cvorum.         

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna, director general la Direcția Generală Administrație Publică Locală salută pe cei prezenţi, și declară că în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, articolul 95, aliniatul 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita. Din cei 31 de membrii în funcție, din care 30 de consilieri judeţeni, și un președinte, sunt prezenți 27 de consilieri județeni și președintele Consiliului Judeţean Harghita. Sunt absenți Lőrincz Csilla, Nagy Pál, și Mezei János.

              

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că următoarele proiecte de hotărâri vor fi scoși de pe Ordinea de zi :

 

Din motivul neîntocmirii corecte a anexei, care conține lista bunurilor, date în folosință gratuită se va scoate Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 245/2016 privind darea în folosință gratuită (comodat) pentru A.D.I. ”S.I.M.D.” Harghita, a unor bunuri aflate în patrimoniul județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita. Până la o următoare ședință se va corecta și se va readuce pentru aprobare. Problema este urgentă, pentru că s-a finalizat Centrul de colectare a deșeurilor din comuna Remetea, unde frecvent trebuie puși în funcțiune utilaje, camioane, este și problema levigatului din Municipiul Miercurea Ciuc, și bunurile trebuie folosite. Nu este corect, ca ADI-ul înființat în acest scop să nu poată prelua în trei luni aceste bunuri în interesul gestionării lor. Tragerea de timp poate avea urmări serioase în sensul, că în timp se pierd garanțiile la aceste utilaje cumpărate cu multe milioane de euro. Speră, că în cursul săptămânii viitoare se vor face demersuri în această problemă. Trebuie anexat o listă de patrimoniu reală, pentru că obiectele mici de inventar nu pot constitui obiectul patrimoniului public al județului. Acum propune scoaterea proiectului de hotărâre de pe Ordinea de zi.

 

Problema site-ului www.investinharghita.ro este pe rol încă din luna iulie. Încă nu este  în ordine. De aceea propune scoaterea de pe Ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre cu privire la colaborarea cu județul Vass din Ungaria va fi scos iarăși de pe Ordinea de zi din motivul lipsei avizului Ministerului Dezvoltării.

 

Va fi scos și Proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al județului Harghita a unei construcții noi, denumit ”Clădire centrală termică cu buncăr de combustibil pe bază de biomasă”, situat în comuna Tulgheș str. Centru nr. 342, prin completarea domeniului public al județului Harghita și transmiterea acestuia în administrarea Spitalului de psihiatrie Tulgheș respectiv aprobarea modificării Contractului de administrare nr. 24010/2004 încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Spitalul de Psihiatrie Tulgheș. Motivul este neîntocmirea corectă a inventarului. Din acest motiv spitalul nu poate prelua investiția.

 

Va fi scos și Proiectul de hotărâre cu privire la reprezentantul Consiliului Județean Harghita în ADI Harghita din motivul, că nu s-a găsit persoana potrivită pentru această numire.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului Ordinii de zi modificat:

 

1.      Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 14  iulie 2016;

2.      Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 05 august 2016;

3.      Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 98/2016 privind aprobarea dării în administrare Orașului Bălan prin Consiliul Local al Orașului Bălan a spațiilor EI7 - EI22 aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita și aprobarea dării în folosință gratuită Orașului Bălan prin Consiliul Local al Orașului Bălan a spațiilor EI7 - EI22 aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita;

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale al Palatului administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita;

6.      Proiect de hotărâre privind stabilirea  cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2016 ale Centrului de zi nr.2 din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 25.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în  bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita;

7.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 132/2016 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor restante la bugetul local;

8.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 156/2004 a Consiliului Județean Harghita, privind reorganizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174/A de la km 24+200 Iuteș, până la km 25+700 Vamanu, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Bilbor;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intecomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, modificată prin Hotărârea nr. 109/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Harghita în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către   Asociaţia Regiunea Cristuru Secuiesc pe anul 2016;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita  cu titlu de cotizație de către domnii Fancsali Kalman și Szabo Karoly Consiliul de Administrație al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center;

13. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 278/2016 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2016;

14. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita  nr. 233/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”pentru implementarea proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”,  cu modificările și completările ulterioare;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita  cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás;

 

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 14  iulie 2016;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 14  iulie 2016;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 05 august 2016;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 05 august 2016;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 98/2016 privind aprobarea dării în administrare Orașului Bălan prin Consiliul Local al Orașului Bălan a spațiilor EI7 - EI22 aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita și aprobarea dării în folosință gratuită Orașului Bălan prin Consiliul Local al Orașului Bălan a spațiilor EI7 - EI22 aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 98/2016 privind aprobarea dării în administrare Orașului Bălan prin Consiliul Local al Orașului Bălan a spațiilor EI7 - EI22 aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita și aprobarea dării în folosință gratuită Orașului Bălan prin Consiliul Local al Orașului Bălan a spațiilor EI7 - EI22 aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan identificat prin CF. nr.51840 și nr. cadastral 6321,în trei corpuri funciare (nr. 64368, 64369 și 64370) și aprobarea documentaţiei cadastrale a Palatului administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan identificat prin CF. nr.51840 și nr. cadastral 6321,în trei corpuri funciare (nr. 64368, 64369 și 64370) și aprobarea documentaţiei cadastrale a Palatului administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2016 ale Centrului de zi nr.2 din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 25.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita;

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán obiectează lipsa comunicării către consilierii județeni a actului justificativ menționat în raportul de specialitate.

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna spune, că a fost de față la comunicarea electronică a acestei corecții în cursul zilei precedente. Centrul este administrat în comun cu Consiliul Județean Harghita. În fiecare an a fost sprijinit cu suma de 50.000 lei. Materialele au fost achiziționate și se solicită cei 25.000 lei sprijin pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a acoperișului.

    

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare pe anul 2016 ale Centrului de zi nr.2 din orașul Bălan, în vederea transferării sumei de 25.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita în bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Bălan din județul Harghita;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 132/2016 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor restante la bugetul local;

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán atrage atenția, că nu sunt trecute corect în proiectul de hotărâre numele Comisiilor de specialitate. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că se vor corecta deficiențele semnalate, și supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările incluse.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 132/2016 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor restante la bugetul local;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 156/2004 a Consiliului Județean Harghita, privind reorganizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 156/2004 a Consiliului Județean Harghita, privind reorganizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Votul secret privind numirea doamnei Gábor Enikő în Comisia pentru protecția copilului Harghita.

Rezultatului votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174/A de la km 24+200 Iuteș, până la km 25+700 Vamanu, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Bilbor;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii sectorului de drum județean DJ 174/A de la km 24+200 Iuteș, până la km 25+700 Vamanu, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Bilbor;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că nu a fost pus pe Ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la înființarea unui aeroport în județul Harghita, pentru că raportul de specialitate conține mai multe obiecții. Pentru a reflecta asupra stadiului în care se află proiectul, după întocmirea Studiului de prefezabilitate din luna iulie, se va prezenta o sinetză scurtă de către domnul Csák László.

 

Domnul Csák László  prezintă materialul cu privire la Studiul de prefezabilitate întocmit la solicitarea Asociației Pentru Județul Harghita. 

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că erau mai multe propuneri cu privire la o altă locație pentru aerport, cel de pe platoul Cekend, dar până nu există ofertant cu carte funciară, nu se poate lua în considerare documentația. Deocamdată se ia în considerare situația existentă. Trebuie știut, că deocamdată nu s-a cheltuit nimic la acest proiect în afara decontării studiului de prefezabilitate în sumă de 2500 euro, care este finanțat din bani de proiect. Poate în viitorul apropiat va trebui luat o decizie referitoare la alegerea din cele patru versiuni existente. Cel mai ieftin este de 600.000 lei, cu investiție minimală, dar dacă se dorește să fie mai complex, atunci merită ales o variantă mai scumpă.

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán spune, că referitor la celălalt studiul de prefezabilitate, referitor la locația Platoul Cekend, înregistrat la Consiliul Județean Harghita, nici 2500 de euro nu a costat. A fost finanțat de Institutul Național de Cercetare. Este vorba despre teren în proprietatea unui Composesorat, care este dispus să ofere acesta în interesul înființării unui aeroport. Există disponibilitate din partea Composesoratului de a oferi acest teren în acest scop.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba propune să fie depus în scris oferta din partea Composesoratului. Până atunci nu se poate vorbi de ofertă concretă. 

 

Domnul consilier județean Csillag Péter crede, că ar fi benefic pentru tot județul existența unui aeroport, dar este știut, că 5 luni din cei 12 este ceață în zona Municipiului Miercurea Ciuc. Acest proiect necesită un efort considerabil din partea tuturor factorilor, și nu ar trebui să fie inutilă. De multe ori și după masă, chiar și zile întregi persistă ceața în oraș. Și din aceste considerente este de părere, că varianta cu Platoul Cekend ar fi mai potrivită. Investiția ar fi foarte bună, dar trebuie regândită.

 

 

Domnul Csák László  răspunde, că și un studiu cu privire la persistența ceții în zonă va fi realizată. De fapt studiul prezentat anterior conține și acest aspect. Au fost solicitate de la Institutul de Meteorologie datele cu privire la frecvența ceții și a altor indicatoare meteorologice. Este luat în calcul și amplasarea unui sistem IRS, care face posibilă aterizarea avioanelor și în timp de ceață. De fapt acest sistem înlocuiește vizibilitatea pilotului, face posibilă aterizarea elicopterelor și a avioanelor, și costul suplimentar al acestuia este nesemnificativ.

 

Domnul consilier județean Bende Sándor  a înțeles din prezentare, că cursele lowcost influențează mai demult negativ starea economică a zonei, nu favorizează îmbunătățirea acesteia. Dimensiunea aeroportului planificat este și față de aceștia o subcategorie. Toți din această sală ar dori, ca județul Harghita să aibă un aeroport. Consideră neoportun începerea unei investiții foarte costisitoare, care nici nu favorizează pozitiv viața economică.

 

 Domnul Csák László   este  de  acord,  că  cursele  lowcost  nu  sunt  benefice  din  punct  de  vedere  economic  pentru  o  zonă  cu  o  forță  de  atragere  mai  mică.  La  capitalele  mari  ale  lumii,  unde  migrează  în  continu  forța  de  muncă  este  un  factor  pozitiv.    Aeropor - tul planificat în județul Harghita a fost gândit, ca o modalitate de a parcurge mai ușor distanța din și înspre Budapesta, sau alte capitale din Vestul Europei. Conform studiilor recente, s-a constatat, că dintre toate tipurile de aeronave, la cele cu lowcost a crescut cel mai mult cererea în ultimii ani în România. Amplasarea pistei consumă numai costul a trei Km de drum național.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba adaugă, că nu dorește ca realizarea aeroportului să aibă efectul plecării forței de muncă din regiune. Tocmai înființarea firmelor, și a locurilor de muncă este scopul. Și din acest considerent, nu se dorește realizarea unui aeroport mare, care să golească județul de forța de muncă locală. De exemplu, în județul Bacaă, 27% din populație a dispărut în urma realizării unui Centru BluAir profesionist. Nici nu se dorește un aeroport mai mare. Va fi realizat unul de mai mari dimensiuni la Barșov, și există unul și la Târgu Mureș. Harghita nu vrea să fie concurență în acest domeniu. În momentul de față, avioanele de mici dimensiuni aterizează la Satu Mare din mai multe considerente birocratice. Nu suint primite de Târgu Mureș. Există un site numit harghitaaeroport.ro, unde oricine poate studia problema. Roagă consilierii județeni, ca măcar părțile mai importante să studieze până la următoarea ședință, inclusiv studiile referitoare la frecvența ceții. Să nu se împiedice toată lumea mereu de acest impediment, pentru că există soluții tehnice, care reduc impactul acestui fenomen. Se întâmplă și la Munchen, sau la Frankfurt, că este ceață, și aeronava nu poate ateriza într-un moment, nu este un motiv, pentru care să se renunțe la acest proiect. Un om de afaceri, dacă dorește să vină în Harghita, nu trebuie să sosească la șase dimineața, sau seara târziu.                

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, modificată prin Hotărârea nr. 109/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Harghita în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás;

 

Domnul preşedinte Borboly  Csaba spune, că în sfârșit s-a găsit omul potrivit la conducerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás în persoana domnului Dávid Lajos, fost primar, care acceptă să reprezinte Consiliul Județean Harghita.

 

Domnul Dávid Lajos salută participanții la ședință. Consideră, că într-un fel și județul Harghita este un membru la ADI Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, care este o colaborare continuă a primăriilor, a consiliilor locale, orășenești, și județene în vederea exploatării eficiente a Munților Harghitene, indiferent, dacă este vorba despre turism, sau de petrecerea timpului liber. Dânsul și-a asumat coordonarea activităților, care rezultă în urma acestei numiri. Speră, că poate să obțină rezultate vizibile în viitor. Mulțumește pentru încredere și numire.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectui de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás, modificată prin Hotărârea nr. 109/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Harghita în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita - Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Votul secret privind numirea domnului Dávid Lajos ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către  Asociaţia Regiunea Cristuru Secuiesc pe anul 2016;

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că în Raportul de specialitate comunicat în seara de dinaintea ședinței s-a solicitat o completare, și nu știe, dacă s-a efectuat completarea acesteia.

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna răspunde, că jurista, care a întocmit Raportul de specialitate, a reprezentat județul într-un  proces, nu a mai fost în ziua precedentă la sediu, astfel nu a putut întocmi un Supliment la Raportul de specialitate inițial, care impunea depunerea unor acte, care nu sunt din punct de vedere juridic atât de relevante. Dar documentația este completă, din punct de vedere juridic.  În luna iulie 2016 a fost scos de pe Ordinea de zi din mai multe motive, dar de atunci s-au efectuat corectările necesare. Microregiunea a scos o parte din activitățile finanțate din bani publici, care din punct de vedere juridic nu puteau fi acceptate, și acum poate fi votat.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei județului Harghita către  Asociaţia Regiunea Cristuru Secuiesc pe anul 2016;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita  cu titlu de cotizație de către domnii Fancsali Kalman și Szabo Karoly Consiliul de Administrație al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center;

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează, că nu sunt trecute denumirile corecte ale comisiilor de specialitate în preambulul proiectului de hotărâre.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că în varianta finală și corectată a hotărârii deja este modificată, numai în materialul dinainte comunicat s-a trecut eronat.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita  cu titlu de cotizație de către domnii Fancsali Kalman și Szabo Karoly Consiliul de Administrație al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center;

Rezultatul votului: 28 Da

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 278/2016 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2016-varianta distribuită;

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune, că acest proiect de hotărâre este o completare a unei hotărâri votate în ședința anterioară. Este vorba despre o redistribuire în urma unei solicitări ulterioare, care se referă la comuna Joseni din zona Gheorgheniului. Zona Ciuc renunță la 5.000 lei.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér menționează, că ieri a transmis o adresă domnului președinte și consilierilor județeni, în care a întrebat cum poate fi ajutat comuna Joseni, având în vedere, că și ședința ordinară se desfășoară în localitatea respectivă. A primit mai multe oferte, prin care unele comune ar renunța la o parte din fondurile distribuite. În satul Borzont, comuna Joseni este o Casă de cultură, la care trebuie realizat un sistem de încălzire. Dacă nu se va putea în acest an, măcar în anul viitor să fie cuprins în lista proiectelor viitoare.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba soilicită un vot de principiu cu privire la o rectificare viitoare, unde se va aloca comunei Joseni, pentru satul Borzont suma necesară reabilitării Casei de cultură.

 

Consilieri județeni sunt de acord cu această propunere.       

 

Domnul consilier județean Salamon Zoltán semnalează, că în orașul Vlăhița, hambarul PSI, unde funcționează pompierii voluntari din localitate este descoperit, se reface acoperișul. Din acest motiv au solicitat ajutorul județului în sumă de 50.000 lei. Solicitarea a fost comunicată și în format adresă, dar poate nu s-a încadrat în ora menționată. Și Municipiul Gheorgheni a depus o solicitare în suma de 49.000 lei, dar  nu se știe nimic de documentul respectiv.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă, dacă sunt propuneri de modificare referitoare la acest proiect de hotărâre. Trebuie analizat suma disponibilă din fondul de rezervă a Consiliului Județean Harghita. Dacă chiar este nevoie la reparații de acea sumă, altfel se distruge imobilul, atunci se va scoate din fondul de rezervă. Intră în caracetrul de urgență, și se va rezolva. Dânsul a fost apelat telefonic ieri de câțiva primari foarte supărați, având în vedere finanțarea din partea Consiliului Județean Harghita a arieratelor acumulate. Dacă se va proceda la astfel de măsuri, atunci în viitor cu toții vor acumula datorii neplătite. Au dreptate, și consiliul județean va trebui să adopte un angajament, care va fi comunicat și primăriilor în sensul, că această dată va fi ultima, în care se vor finanța datorii neplătite de către Consiliul Județean Harghita. Lucrările trebuie planificate astfel, ca să nu acumuleze datorii. Domnul consilier județean Mezei János a avut dreptate, că nu se pot efectua lucrări, dacă nu există finanțare garantată. Excepții sunt, ca în cazul comunei Remetea, unde guvernul nu și-a onorat  obligațiile. Din acest motiv trebuie ajuns la un consens, ca imposibilitatea de plată să fie justificată cu acte, care atestă, că nu s-a știut la momentul lucrărilor, că nu i se va acorda finanțarea promisă. Solicită un vot de principiu de la consilierii județeni în acest sens.  

 

Domnul consilier județean Kolcsár András propune, ca să fie o comisie, care să verifice și să ateste aceste arierate.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba amintește, că cândva și în comisia de drumuri au fost puși consilierii județeni. Dar au fost prea solicitați, nu au mai avut timp să desfășoare această activitate. Eventual, când va fi cazul, cu caracter consultativ vor fi apelați fracțiunile în anumite cazuri. În concluzie, în viitor, numai acolo se vor avea în vedere arierate, unde în momentul contractării lucrărilor au fost asdigurate resursele legale.                 

   Votul de principiu referitor la plata arieratelor, respectiv acestea să fie plătite în condițiile legale.

 Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 278/2016 privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a 20 % din sumele aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit, pe anul 2016-varianta distribuită;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot scoaterea de pe Ordinea de zii a proiectului de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita  nr. 233/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 88/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv și a proiectului statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D Harghita”pentru implementarea proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județele Harghita și Covasna”,  cu modificările și completările ulterioare;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás-varianta modificată;

 

Domnul consilier județean Bende Sándor este de părere, că suma de 310.000 lei, alocat la începutul anului cu ocazia adoptării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita să nu fie micșorată, să fie inclusă în întregime în bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás. Din cei 67.000 lei, suma propusă în proiectul de hotărâre nu se pot realiza activitățile preconizate pentru anul 2016. Insistă asupra alocării cotizației în suma inițială de 310.000 lei.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba atrage atenția domnului consilier, că în acest fel,  Raportul de specialitate a Hotărârii va fi nefavorabil. Dacă și astfel susține domnul consilier propunerea, dânsul va supune la vot.

 

Doamna Romfeld Mária Magdolna   explică calculul, prin care s-a ajuns la suma de 67.000 lei. Metoda, prin care se calculează cotizația pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară este deja folosită în toate cazurile, și s-a acceptat și de organele de control al Curții de Conturi al României cu ocazia verificărilor. Prin această metodă se previne finanțarea dublă a consiliilor locale din banii publici. Se ia în calcul populația localităților consiliilor locale membre în asociație. Astfel s-a calculat și în cazul Municipiului Gheorgheni.

   

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér  sprijină propunerea domnului Bende Sándor, ca suma să rămâne cea inițială de 310.000 lei. Ca să nu fie nici o problemă, își asumă

și gestionarea acestei sume, ca partea de responsabilitate să fie preluată în calitate de ordonator de credite.      

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de Reformulare privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás-propus de domnul consilier județean Bende Sandor, și asumat de domnul vicepreșednte Barti Tihamér.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de angajare a Consiliului Județean Harghita cu titlu de cotizație de către domnii Vita Adorjan Zsolt și domnul Eigel Tibor în  adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni- Hargita- Gyergyó Önkormányzati Fejlesztési Társulás-varianta modificată;

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár anunță, că  persoanele propuse au primit voturile necesare pentru a reprezenta Consiliul Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunță, că discuțiile vor putea fi continuate dincolo, la Casa de cultură din satul Borzont, comuna Joseni. Deocamdată dă cuvântul domnului senator Verestoy Attila.

 

Domnul senator Verestoy Attila se bucură, că poate participa la o astfel de ședință de consiliu județean, la care domnește o atmosferă de colaborare exemplară. Dânsul, în măsura posibilităților, încearcă să ajute proiectele inițiate de Consiliul Județean Harghita, care sunt multe, și bune. Dar necesită și sprijinul politicului din București. De aceea este nevoie de prezența a câți mai mulți deputați și senatori, care să reprezinte interesul local, care pot influența deciziile. În perioada, în care a fost membru în Parlamentul României, a încercat să convingă partenerii și adversarii politici despre necesitatea de a acorda atenție și minorităților. Și în viitor va proceda la fel, dar campania locală privind alegerile Parlamentare din toamnă a fost destul de slabă, și mai trebuie accentuată. În interesul tuturor, este nevoie de o colaborare mai strânsă între județele Transilvaniei. Nu vrea să detaileze conținutul politic al unor afirmații politice, dar este important, ca județele, și mai ales județul Harghita, să recapătă din bugetul național resursele cuvenită, altfel numai sărăcia se va adânci. Toate Guvernele trecute au afirmat,că vor sprijini regiunile codașe, dar distanța între județele sărace și    bogate este tot mai mare. Are încredere, că în ciclul următor, prin voință comună, se poate schimba această direcție.

            

Domnul președinte Borboly Csaba  atrage atenția consilierilor județeni, ca să se oprească la Galeria de artă din localitate, care merită văzut, și este numai la 5 minute distanță. Va fi deschis cu această ocazie, să primească vizitatorii.  Spune, că peste o jumătate de oră  vor întâlni cu toții la Casa de cultură din satul Borzont, unde vor discuta Diversele.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru invitația comunei Joseni  și pentru participarea tuturor la Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita şi închide şedinţa.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  anunță consilierii județeni, că discuțiile din capitolul Diverse a ședinței, unde de obicei localnicii iau cuvântul, se va relua într-o altă locație. Domnul primar Gál Szabolcs invită consiliul județean să participe la o discuție cu locuitorii din satul Borzont în Casa de Cultură din localitate, unde tocmai se desfășoară a 19-a oară ziua Gospodarului, eveniment organizat de Consiliul local din comuna Joseni. Acest moment festiv va fi o bună ocazie, ca locuitorii din zonă să dea glas problemelor locale, în care consiliul județean în limita legii poate interveni.

 

Se deplasează în Casa de Cultură din satul Borzont, comuna Joseni.

 

Domnul Gál Szabolcs, primarul comunei Joseni spune, că de aceea a invitat consiliul județean la Joseni, în Centrul Operațional pentru Situații de Urgență din comuna Joseni ca să vadă, că banii alocați sunt cheltuiți eficient. În viitorul apropiat se dorește reînnoirea unui alt imobil. De aceea a a invitat consiliul județean în Casa de cultură din satul Borzont, comuna Joseni. Intenționează reînnoirea acestui imobil la standarde asemănătoare, ca  la Centrul Operațional pentru Situații de Urgență. Fiind o prioritate pentru consiliul local, solicită sprijinirea acestor lucrări din partea consiliului juețean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că este bine că sunt inițiative locale. Este nevoie de dezvoltarea localităților, ca să se dezvolte tot județul. Va solicita o hotărâre de principiu de la consilierii județeni pentru aprobarea sprijinirii lucrărilor de reabilitare a Casei de cultură din satul Borzont.  

Salută pe domnul senator Verestoy Attila, care participă ca invitat special la evenimentele festive în derulare din localitate.

 

Domnul senator Verestoy Attila salută pe toți cei prezenți. Consideră colaborarea dintre consiliul județean și cele locale exemplară în județul Harghita. Totodată este foarte mulțumit de starea de spirit, care caracterizează lucrările ședinței consiliului județean. Este foarte bine, că politicienii încearcă să se apropie de problemele oamenilor. Dorește să transmită locuitorilor, că la fel, ca și în anii precedenți, vor reprezenta în Parlamentul României interesele minoritatății maghiare. Pentru ca rezultatele să fie mai vizibile, este necesară o reprezentare accentuată, o prezență cât mai numeroasă la acel nivel. În acest interes, îndeamnă, ca în limita posibilităților, cât mai mulți să participe la alegerile parlamentare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba   îndeamnă localnicii prezenți să vorbească depsre problemle, în care consiliul județean poate interveni.

 

Directorul școlii din comuna Joseni mulțumește pentru sprijinul acordat de către consiliul județean în reabilitarea școlii și a sistemului de termoficare din incinta acestuia.

 

Un consilier local atrage atenția supra clădirii Casei de cultură din Borzont, în care se desfășoară întâlnirea recentă. Este foarte veche, și nu are nici un sistem de încălzire, motiv pentru care nu se poate folosi jumătate din an. Și mai mare problemă este lipsa toaletelor. Nu se pot organiza evenimente din această cauză. Nefiind funcțională, clădirea nu se poate menține. Solicită sprijin pentru instalarea unui sistem de încălzire și de modernizare a incintei. Mulțumește pentru bunăvoință.

 

Doamna Vaszi Edit, consilier local menționează, că în incinta acestui imobil se desfășoară nunți, botezuri, festivități de tot feluri, baluri, întâlniri. În cadrul reînnoirii imobilului ar fi nevoie de amenajarea corespunzătoare a bucătăriei, a toaletelor, a reînnoirii rețelei de apă, canalizare, refacerea tavanuli sălii centrale, schimbarea ferestrelor, și nu în ultimul rând, de instalarea unui sistem de încălzire, care ar asigura exploatarea acestui imobil și pe timp de iarnă.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba în numele consilierilor județeni mulțumește pentru invitație la al 19-lea festivitate a Zilei Gospodarului. Este nevoie de sprijinirea inițiativelor locale. Numai prin investiții se poate ajunge la dezvoltare, la majorarea veniturilor locuitorilordin județ. Solicită un vot de principiu de la consilierii județeni cu privire la sprijinirea reabilitării Casei de cultură din Borzont.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul Gál Szabolcs, primarul comunei Joseni invită consiliul județean să guste din rulada de mămăliga cu brânză, o specialitate locală, după care să participe la piața de expunere și vânzare a produselor agricole specifice zonei.

 

Minuta Ședinţei Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie  2016 cu număr de înregistrare  nr. 24.356  / 08.11.2016 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, la  14 decembrie 2016

 

Preşedinte

Borboly Csaba

 

 

Secretarul Judeţului

Egyed Árpád

 

 

Director general

Romfeld Mária Magdolna

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter