Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 26 mai 2024 10:55:01
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 14.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 14 iunie 2018

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale și județene și a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 17,25%  din impozitul pe venit, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării, garantării și semnării contractelor de credit , a contractelor de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale și a contractelor de ipotecă mobiliară între  CEC Bank SA și Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  privind aprobarea  Documentației Tehnică de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „ Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland”
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, pentru lansarea apelurilor de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni”.
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 131/2018 privind modificarea Hotărârii 334/2015 privind includerea în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita a cotei părți de 42,3% din clădirea Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, prin completarea ”Inventarului bunurilor imobile, care aparțin domeniului public al județului Harghita” și darea acestuia în administrarea Consiliului Local al municipiului Gheorgheni
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita Doamna Székely Kinga să aprobe nivelului maxim al cotizației județului Harghita către  Asociaţia Microregională Sóvidék-Hegyalja pe anul 2018
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

8. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia „Felcsik” pe anul 2018
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

9. Proiect de hotărâre privind însușirea nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík” pe anul 2018
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea sprijinirii unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării declarării din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean, a Sediului administrativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Harghita, situată în localitatea Miercurea Ciuc , str. Eroilor nr. 7 și transmiterea acesteia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra spațiului de 81 mp, Centru de perfecționare și documentare din incinta ”Centrului de Sănătate pentru Copii Sânmartin”, situat în comuna Sânmartin, str. Principală, nr. 361/A, înscris în CF nr. 50196, aflat în folosința gratuită a Comunei Sânmartin pe baza Contractului de comodat nr. 4139/2005 și darea acestuia în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor construcții anexe din localitatea Băile Homorod din domeniul public al județului Harghita, în domeniul privat al acesteia pentru scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea acestora.
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

14. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune directă, doamnei dr. Mihalache Carmen, a spațiului nr. EI6 aflat în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, județul Harghita și modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, cu completările şi modificările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Gheorgheni, zona Toplița și zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

16. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreședinte

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 197/2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), Județul Harghita” finanțată prin Programul național de dezvoltare locală, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, și aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 3288/16.06.2017
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului real de folosință gratuită Consiliului Local al Comunei Leliceni, a terenului cu suprafața de 153 mp., situat de – a lungul drumului județean DJ 123B, între platforma drumului și zona de protecție, în fața casei de cultură (poziția Kilometrică 3+755) și care se află în domeniul public al județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului actualizat și a Listelor de investiții prioritare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita, în perioada 2014-2020
Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2016 privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de Investiţii ”Reabilitare  DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de Investiţii “Reabilitare DJ 123 km 7+000 – 21+500, inclusiv refacerea drumului la km 7+900 – 7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134/A KM 5+700 – 7+000”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

24. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexelor nr. 1 și nr. 2  la Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Județean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului  de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Materialul sedinței

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 14 iunie 2018

 

Preşedinte
Borboly Csaba