Consiliul Judeţean Harghita
duminică, 26 mai 2024 12:04:30
Proiectul ordinii de zi al şedinţei CJH - 12.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 12 septembrie 2018

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind luarea de act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Brezovszky Gheorghe-Adam şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului județean Dobrean Vasile
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 184/2016 privind  declararea ca legal constituit al Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 189/2016 privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Județean Harghita pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.     Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 97/2018 pentru aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu unități administrativ-teritoriale din județul Harghita, în vederea realizării unor sisteme de supraveghere video pe drumurile județene
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii terenului intravilan cu suprafața de 800 mp., înscris în CF nr. 51105, situat în Comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, în vederea amenajării unui ”Centru de colectare selectivă a deșeurilor Sânsimion” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita” și completarea ”Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Harghita”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismelor cu numerele de înmatriculare HR 08 FRW și HR 08 FXX, aflate în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ,,Ciomad Balvanyos” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare DJ 127A, km  40+585-59+071 inclusiv reparația/ reconstrucția/ refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500“
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.147/2018 privind aprobarea contractării, garantării și semnării contractelor de credit , a contractelor de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale  și a contractelor de ipotecă mobiliară între  CEC Bank SA și Județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 175/2018 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în S.C. Proiect Consulting S.R.L pentru a acționa în numele societății privind dizolvarea S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

13. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea  modificării Anexelor nr. 1 şi 2 la  Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind  stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2018

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării ”Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2018”
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2018
Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea imobilului Vila nr. 6 din Băile Homorod aflat în domeniul public al județului Harghita și în folosința Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

19. Proiect de hotărâre privind cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 70/2018 privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita” pe anul 2018
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat - Proiect <Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, județul Harghita, pe sectorul km 3+032 – 7+500>, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat - Proiect < Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C - lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197>, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat - Proiect <Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)>, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat - Proiect < Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650>, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

24. Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de administrare asupra terenurilor din localitatea Băile Homorod luate în administrare prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.  44/2016 privind aprobarea luării în administrarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita a unor terenuri aflate în domeniul public și în administrarea comunei Căpîlnița, situate în localitatea Homorod Băi
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

25. Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de administrare asupra terenurilor aferente Vilei nr. 23 din localitatea Băile Homorod și modificarea în acest sens Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 38/2018 privind aprobarea luării în administrarea Consiliului Județean Harghita a unor terenuri situate în localitatea Băile Homorod, aflate în proprietatea privată al orașului Vlăhița și în administrarea Consiliului local al orașului Vlăhița
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


Diverse

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea  Nr. 214 /2018 privind aprobarea listei proiectelor finanţate în cadrul programului anual de “Protecţia monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita”, pe anul 2018
Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru stabilirea performanţelor aşteptate de la Administratorul unic neasociat al Societății Comerciale Honline Media S.R.L
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

28. Proiect de hotărâre privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreședinte

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc distribuția de lapte și produse lactate în anul şcolar 2018 – 2019 în cadrul Programului pentru școli al României
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte
 

 

 

Materialul sedinței

Diverse

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 12 septembrie 2018

 

Preşedinte
Borboly Csaba