Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2024. április 20., 22:46:13
Varró Margit

Laudáció:

„És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.”  Mt7,25

A Magyar Unitárius Egyház által alapított erdélyi iskolák mindenkori jelmondata ez: Musis et virtutibus. A humanista jelmondatunk értemében az unitárius oktatási intézmények szellemiségének viszonyítási pontját szeretett egyházunk az ókori görög múzsák ihletettségében és a főerények megtartásában jelölte meg. Az intézményekben dolgozó nevelőknek és nevelteknek egyaránt a bátorság, bölcsesség, mértékletesség és igazságosság értékei fölé pedig az egy Isten és a felebarát szeretetének jézusi parancsát helyezte. A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium 225 éves történetében számos jelentős személyiség vállalta fel ezt a nem könnyű küldetést, hogy nemzetünk és egyházunk ügyét ezen értékek jegyében szolgálja.

Erdély más nagy hagyományú egyházi iskoláihoz hasonlóan a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium is a negyven éves kényszerszünetet követően 1993-ban indult újra. Az áldott emlékű nh. Fekete János igazgató legelső munkatársai között már ott találjuk Varró Margit matematika szakos tanárnőt, aki a kezdeti elköteleződéséhez hű maradt és szakmai életének utóbbi 25 évét az Unitárius Gimnázium szolgálatának szentelte. Ezzel a hűséggel és elköteleződéssel járó áldozatos munkája teszi ma indokolttá, hogy Varró Margit tanárnő, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatója e rangos kitüntetésben részesüljön.

Varró Margit 1960. január 25-én született Székelykeresztúron. Saját megvallása szerint unitárius egyházához való ragaszkodása a nyárádgálfalvi, illetve vadadi származású szülők és nagyszülők családi kötelékéből származik. Iskolás éveit Balánbányán, illetve Székelykeresztúron élte meg. Tanári képesítést a Brassói Transilvania Egyetem Matematika karán szerzett 1983-ban. Pályakezdő tanárként 1986–1990 között Segesváron, a 2-es számú Általános Iskolában oktatott matematikát, 1990–2003 között pedig a Székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium tanáraként működött. Ez idő alatt az Unitárius Gimnázium osztályaiban is matematikát oktatott. 2003-ban kapott felkérést arra, hogy az Unitárius Teológiai Líceum igazgatói tisztjét betöltse.

A kezdetben csupán négy darab teológiai profilú líceumi osztállyal működő Unitárius Gimnázium mára látványos fejlődésen ment át. Varró Margit igazgató asszony az évekig elhúzódó jogi viták áldatlan helyzetében is hű maradt a nagy múltú Unitárius Gimnázium ügyéhez. Irányítása alatt az intézmény megerősödött önazonosságában, infrastruktúrájában és önállóságában egyaránt. A 2008-tól Berde Mózes unitárius jótevőnk nevét viselő Gimnázium ma óvodai szinttől az elemi és a gimnáziumi tagozatokon keresztül, a líceumi szintig négy cikluson át neveli az itt tanuló diákokat. Az igazgató asszony áldozatos vezetői munkájának köszönhetően az iskola ma két épületben, 440 fős diákközösséggel 18 oktatási csoporttal, 35 szakképzett tanügyi káderrel és egy 15 főből álló kisegítő személyzeti csoporttal, szaktermekkel, megújult sportbázissal, kantinnal és bentlakással működik. Közismert az a tény is, hogy intézményünk néhány hónapon belül egy harmadik, teljesen új óvodai épülettel fog gazdagodni, ami az igazgató asszony bátor vállalásának köszönhetően Magyarország Kormányának hathatós támogatásával fog felépülni.

Annak dacára, hogy a közvélemény évekig – legtöbbször tudatlanságból fakadóan – értetlenkedve tekintett az Unitárius Egyház tanügyi jellegű törekvéseire, a mindennapi áldozatos munkának köszönhetően a Varró Margit igazgató asszony által vezetett iskola ma már nem csak a múltat tudja felemlegetni, hanem egy működőképes és nagy jövőt álmodó intézményi struktúrát tud felmutatni. Az igazgató asszony számos nagy horderejű megvalósítása közül a legnagyobb a 2018/2019-es tanévben elindított óvodai ciklus és az épülő óvodai ingatlan. Az iskola 225 éves történetében idén büszkén vezethettük be az ősi alma materbe az első óvodás korú kisgyermekeket. Ha ma csupán erre a megvalósításra tekintenénk és nem számolnánk a sok évnyi áldozatos, néha embert próbáló órát, amit fáradtságot nem ismerve is felvállalt az iskoláért, egyházáért és Székelykeresztúrért, Varró Margit asszony neve ma akkor is dicséretre méltó: tettekben tanúsított bátorsága, érett bölcsessége és igazságossága, valamint unitáriusokra jellemző mértékletessége okán. Köszönjük munkáját és megvalósításait, de leginkább hűségét és elköteleződését. Isten áldja meg életét!

Lakatos Sándor lelkész-vallástanár


Oklevél:

 

Sajtóközlemény:

 

Letölthető dokumentumok: