Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
hétfő, 2022. szeptember 26., 22:54:27
dr. Balázs Lajos

Laudáció:

Balázs Lajos az egyetemen került a népi folklór bűvkörébe. Professzora, Mihai Pop vezette be a diákköri ülésekre, ahol a magyar folklórról  nyújtott átfogó képet román diáktársainak. Doktori fokozatát is néprajzi témában szerezte, szintén  Mihai Pop professzor irányításával.

Pályafutását pedig 1965-ben kezdte romántanárként a balánbányai általános iskolában, de volt utána igazgató, kultúraszervező, megyei művelődési felügyelő, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium oktatója, majd 2001-től a Sapientia EMTE Humántudományok Tanszékének tanszékvezetője, a román–angol szak megalapítója. Tanári pályájával párhuzamosan 1989 decemberéig titokban, azóta szabadon folytat vertikális néprajzi kutatást, különlegessége, hogy elemzéseit egy adott településről készíti.

Balázs Lajos kutatói egyéniségét legjobban talán éppen saját kutatási területe jellemzi.

Évtizedek óta kutatja Csíkszentdomokos népéletét, a domokosiak szokásait  dr. Balázs Lajos. Monográfiákat írt az általa tudatosan és körültekintően kiválasztott karakteres és reprezentatív székely falu, Csíkszentdomokos születési, házassági, elmúlással és halállal kapcsolatos szokásvilágáról, majd 800 oldalas könyvben foglalta össze nemi kultúráját és erkölcsét. Kutatási módszere az oral history. Mintegy 300 adatközlővel készített beszélgetései alapján fogalmazta meg a kollektív mentalitás univerzális és sajátos vonásait, a józan paraszti logika és életfilozófia létformáit. Évről évre több mint száz tanulmányt közölt a fenti tárgykörök részkérdéseiről, melyekben elmélyíti  a szokáskultúra, a szimbolisztika és a rítusok egészen ritka eseteit is.

Csíkszentdomokos szerencsés helyzetben van két okból is. Egyrészt, mert e felbecsülhetetlen kultúra, tudás hordozója, másrészt pedig azért, mert akadt egy olyan tudós férfiú, aki életét e kultúra megismerésének szentelte. Alázattal fordul adatközlőihez, szóra bírja őket, s akadémiai szintű tudását nem helyezi a fölé a tudás fölé, amellyel a domokosiak rendelkeznek. E kétfajta tudást egyenrangúnak tartja. S e kétfajta tudás birtokában tud beszélni, írni olyan témákról is, amelyekről más környezetben, más helyzetben nem illik beszélni, írni.

Dr. Balázs Lajos Csíkszentdomokos átmeneti, sorsfordító szokásait bemutató szokásmonográfiáit a magyar néprajztudomány mindeddig egyedülálló, meghatározó munkáiként tartják számon, amelyeket többek között a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett csíkszeredai rendezvények sorában mutattak be. 2016-ban a Kájoni János Megyei Könyvtárban a honismeret évét az ő könyvének a bemutatásával indították, hisz  csíkszentdomokosi néprajzi kutatásainak következtetései az egész magyarságra érvényes következtetéseket hordoznak.

Kitartó és következetes munkája révén hozzájárult a magyar nyelvű tudományosság kiteljesedéséhez és nem utolsósorban a különböző szokásokhoz és rítusokhoz kapcsolódó szavaink mentéséhez és közkinccsé tételéhez.

Dr. Balázs Lajos egyénisége sokszínű, állandó szellemi, szakmai üdeségre összpontosító, nehézségeket tűrő, fáradhatatlan szorgalommal jellemezhető. Életútját a kérdezés, a tenni és teremteni akarás jellemzi, így magyarázható, hogy a különböző életszakaszaiban egyszerre volt jelen az értékátadás, a tanítás, valamint a kutatás és alkotás. Könyvei hat egyetemen kötelező szakirodalomként ismertek, írásai vizsgatételként is szerepelnek.

Diákjait, fiatal kollégáit mindig az alapos tudásszerzésre ösztönözte, arra, hogy a pontosan végzett munkának mindig vannak eredményei. Érveléseiben mindig jelen volt és van a meggyőző elegancia, az átgondolt tenni akarás, de sosem hiányoznak a humoros anekdoták, a találó és szemléltető szólások és közmondások.

A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja, ugyanakkor a Kriza János Néprajzi Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület életébe aktívan bekapcsolódik. Az évek során  számos tudományos, szakmai elismerésben, kitüntetésben, díjban részesült. A Magyar Nyelv Napja alkalmából szervezett rendezvénysorozaton Hargita Megye Tanácsa Kájoni János-díjjal ismeri el a magyar nyelvű tudományművelésben betöltött szerepét.

Csíkszereda, 2018. november 16.

 

Oklevél:

 

 

Sajtóközlemény:

 

Letölthető dokumentumok: